Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Тусгай зөвшөөрлөө сунгуулахаар хүсэгчдэд / Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл сунгах
Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл сунгах
2022-05-11
 • Хөдөлгөөнт холбоо

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  • Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •       Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •     Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ
  •      Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •      Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •      Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ.
  •      Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ. Маягтыг эндээс авч ашиглана уу.

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

 • Сансрын холбоо

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  •          Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •          Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •       Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ.
  •          Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •          Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •          Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ

  ·        Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ.

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

 • Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  •          Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •          Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •       Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ.
  •          Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •          Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •          Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ

  ·         Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ. 

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

 • Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  •          Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •          Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •       Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ.
  •          Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •          Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •          Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ

  ·         Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ.

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

 • Дамжуулан хүргэх (Радио релей)

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  •          Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •          Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •       Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ.
  •          Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •          Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •          Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ

  ·         Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ.

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

 • Утасгүй интернет

  РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ

  Хэрэв радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах бол Радио долгионы тухай хуулийн 12.2 заалтын дагуу 60 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө доорх баримт бичгийг бүрдүүлэн ХХЗХ-нд хандана. Үүнд:

  •          Тусай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан албан хүсэлт. (Байгууллага бол албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл)
  •          Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн сунгалтын өргөдлийн маягт бөглөнө. Маягтыг эндээс үзнэ үү.
  •       Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хийгдсэн ажлын товч тайлан ирүүлнэ үү. Үүнд: радио давтамж ашиглалт болон тоног төхөөрөмжтэй холбоотой хийгдсэн ажлууд байна. Мөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэх талаар бичиж ирүүлнэ. (Гэрчилгээний мэдээлэл гэдэгт эзэмшигчийн мэдээлэл, хаяг, холбоо барих дугаар, ашиглаж буй радио давтамж, радио тоног төхөөрөмжийн байршил, тоо ширхэг, хамрах хүрээ, радио төхөөрөмжийн ашиглалтын зориулалт, ажиллах цагийн хуваарь зэрэг багтана.)
  •          Байгууллагын бүтэц, удирдлага, үйл ажиллагааны танилцуулга ирүүлнэ.
  •          Нөхцөл шаардлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байсан талаар тайлан, мэдээлэл ирүүлнэ.
  •          Ирэх 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт (сүлжээ, үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт) ирүүлнэ.
  •          Холбогдох төлбөр, хураамжийг төлсөн баримт хавсаргана.
  •          Хугацаа дуусаж байгаа тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, гэрээг ирүүлнэ.

  ·         Хэрэв радио төхөөрөмжүүдэд өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн маягтыг өөрчлөлт, шинэчлэлт орсон байдлаар ирүүлнэ. 

  Эх файлыг ЭНД дарж татаж авна уу!

РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ