Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Үйл ажиллагаа
Үйл ажиллагаа
2022-04-24

     Монгол Улсын Их Хурлаар 2011 онд батлагдсан "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах" тухай хууль, Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт"-ийн дагуу тус хорооноос дараах чиглэлээр үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.

Үүнд:

 1.  Байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа
 2. Стратегийн зорилго, зорилт
 3. Тусгай зөвшөөрөл
 4. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээлэл
 5. ХХЗХ-ны үйл ажиллагааны товч тайлан
 6. Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн мэдээлэл
 7. Өргөдөл гомдол, санал, хүсэлтийн тайлан
 8. Харилцаа холбооны салбарын тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт
 9. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, зөвлөмж
 10. Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төсөл
 11. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийг ил тод болгох журам
 12. Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
 13. Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт
 14. Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварын үнэлгээний тайлан
 15. Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж, хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн талаарх зэрэг бусад мэдээллийг мэдээлэл 
 16. Стратеги зорилтыг хангах үйл ажиллагаа, үр дүн