Харилцаа холбооны үйлчилгээ

Тусгай дугаар
2022-05-14
 • Яаралтай тусламжийн зориулалттай тусгай дугаарлалт

  Яаралтай тусламж үйлчилгээнд хэрэглэгчид тухайн орон нутгийн цахилгаан холбооны сүлжээнээс үнэ төлбөргүй холбогдох хязгаарлагдмал нөөц бүхий 3 цифрээс бүрдсэн багц дугаарлалт байна.

  Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарлалтын хуваарилалтын байдал:

   

  Дугаар

  Байгууллагын мэдээлэл

  100

  ХӨСҮТ яаралтай тусламж

  101

  Гал сөнөөх анги 

  102

  Цагдаагийн ерөнхий газрын шуурхай бүлэг 

  103

  Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв

  104

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд яаралтай түргэн тусламж үзүүлэх) 

  105

  Нийслэлийн онцгой байдлын газар

  106

  Тагнуулын ерөнхий газар

  107

  Нийслэлийн цагдаагийн газар

  108

  Хүүхдийн төлөө үндэсний төв 

  109

  Хүнс хөдөө аж ахуйн яам (мал амьтны гоц халдвар)

  110

  Авлигатай тэмцэх газар

  111

  Нөөцөд (техникийн боломжгүй)

  112

  ЦЕГ-ын харьяа МШУТ тестээр ашиглаж байгаа

  115

  Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

  116

  ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газар

  117

  Байгал орчин, аялал жуулчлалын яам

  118

  Байгал орчин, аялал жуулчлалын яам

  119

  Эрүүл мэндийн яаманд цар тахалтай холбоотой түр ашиглуулж байгаа 

  1111

  Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

   

  Төлбөргүй үйлчилгээний зориулалт бүхий 1-800-хххх тусгай дугаарлалт (Toll Free Service) 

  1-800-хххх дугаарлалт нь  хэрэглэгчээс залгахад нэмэлт төлбөргүй байх ба аливаа бизнес, үйлчилгээний сурталчилгаа, лавлагаа, мэдээлэл өгөхөд зориулагдана. Тус хорооноос бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдоно.   

  Төлбөртэй үйлчилгээний зориулалт бүхий 1-900-хххх тусгай дугаарлалт (Premium  Rate Service) 

  1-900-хххх дугаарлалт нь энгийн тарифын жишгээс өндөр төлбөртэй, өртөг нэмэгдүүлсэн үйлчилгээнд буюу хэрэглэгчид тодорхой төлбөртэйгөөр төрөл бүрийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд зориулагдана. Тус хорооноос бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдоно. 

  Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний тусгай дугаар

  Жилийн зохицуулалтын хөлсний хэмжээ / мян.төгрөг /

  Энгийн (Улаанбаатар хотод) 

  500,0

  Энгийн (Орон нутагт)

  100,0

  (1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Улаанбаатар хотод)

  1000,0

  (1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Орон нутагт)

  300,0

  (1900-1900, 1800-1800, 1800/1900-АААА)

  2000,0


  Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг Голомт банкны 1102626829 тоот дансанд тушаах ба мөн Голомт банкны 1165009467 тоот дансанд улсын тэмдэгтийн хураамж 20.000 ₮-ийг тушаана уу.

  Зохицуулалтын баримт бичиг, нөхцөл шаардлагууд: 

  Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам

  Тусгай дугаар олголт

  Хүсэлт гаргагч

  1.    Холбогдох журам, нөхцөл шаардлагатай танилцах

  Хэрэв та тусгай дугаар ашиглан мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа бол холбогдох хууль, журам, зохицуулалтын чиглэл, нөхцөл шаардлага, төлбөр зэрэгтэй танилцах шаардлагатай.

  Холбогдох журам, зохицуулалтын баримт бичигтэй энд дарж танилцана уу.

   

  2.    Өргөдлийн маягт, нотлох баримт бүрдүүлэх

  Тусгай дугаар авахаар хүсэлт гаргагч нь Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан “Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам” -ын дагуу өргөдлийн маягтыг бөглөн, уг маягтад заасан холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлэн хавсаргаж ирүүлнэ.  

  Хүсэлт гаргагч нь холбогдох өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөн шаардлагатай нотлох баримтуудыг ирүүлэх нь хүсэлтийг хүлээн авч, түргэн шуурхай шийдвэрлэхэд чухал нөлөөтэй болно.

  Телефон ярианд суурилсан мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний тусгай дугаар шинээр авах маягтыг эндээс авна уу.

  3.    Заавар, зөвлөгөө авах

  Та өргөдлийн маягтыг бөглөх болон холбогдох нотлох баримт, материалуудыг бүрдүүлэхдээ асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтэнтэй дараах хаягаар холбогдох, эсвэл биеэр уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  4.    Тусгай дугаарын хүсэлт хүлээлгэн өгөх

  Хүсэлт гаргагч та дээрх дарааллын дагуу өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд бөглөж, холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлсэн гэж үзэж байвал хүсэлтээ тус хороонд өөрийн биеэр эсвэл шуудангаар ирүүлж болно.

   

  5.    Хүсэлтийг шийдвэрлэх

   

  “Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам” (2023 оны 30-р тогтол руу линкдэх)-ын 4.14-д заасны дагуу тусгай дугаар олгох эсэх асуудлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэн хариу мэдэгдэнэ.

  Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар хүсэгчийн ирүүлсэн баримт бичиг нь шаардлага хангахгүй буюу тодруулга шаардлагатай тохиолдолд холбогдох баримт бичгийг нэмэлтээр ирүүлэхийг цахим шуудангаар, эсхүл утсаар мэдэгдэнэ. Хэрэв ажлын 5 хоногийн дотор нэмэлт материал ирүүлээгүй тохиолдолд дугаар олгохоос татгалзах үндэслэл болно.

   

  Зохицуулах хорооны ажлын алба шаардлага хангасан баримт бичгийг хүлээж авснаас хойш ажлын 22 хоногт багтаан Хороонд танилцуулж, шийдвэрийг дугаар хүсэгчид албан тоотоор эргэж мэдэгдэнэ.

  6.    Гэрээ байгуулах, төлбөр төлөх

  Та тусгай дугаар олгох тухай шийдвэр хүлээн авсан бол журамд заасан хугацаанд ХХЗХ-ны дугаарлалт хариуцсан гэрээний мэргэжилтэнтэй холбоо барьж, тусгай дугаар ашиглах гэрээг байгуулж, дугаарын зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлнө.  

  Тусгай дугаар шинээр авах, хугацааг сунгуулах тохиолдолд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 42.4-т заасны дагуу тэмдэгтийн хураамж төлнө.

  Тусгай дугаар ашиглах гэрээг талууд харилцан зөвшилцөж, гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулан, төлбөр төлснөөр танд тусгай дугаарын бүртгэлийн гэрчилгээг олгох болно.

  Тусгай дугаар эзэмшигч

  Та гэрээ байгуулсан өдрөөс тусгай дугаар эзэмшигч болж байгаа бөгөөд гэрээнд заасан хугацаанд гэрээ болон тусгай дугаарын нөхцөл шаардлага, стандартыг хангаж, ХХЗХ-ны тогтоол шийдвэр, бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

   

  Тусгай дугаар шинээр хүсэх маягт

  Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам

  Дугаарын төлбөр

   

  • Хүсэлт гаргагч

   1.    Холбогдох журам, нөхцөл шаардлагатай танилцах

   Хэрэв та тусгай дугаар ашиглан мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа бол холбогдох хууль, журам, зохицуулалтын чиглэл, нөхцөл шаардлага, төлбөр зэрэгтэй танилцах шаардлагатай.

   Холбогдох журам, зохицуулалтын баримт бичигтэй энд дарж танилцана уу.

   Харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ангилал, төрөл бүрээр тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгахаар тогтоосон хугацаа

   2.    Өргөдлийн маягт, нотлох баримт бүрдүүлэх

   Тусгай дугаар авахаар хүсэлт гаргагч нь Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан “Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам”-ын дагуу өргөдлийн маягтыг бөглөн, уг маягтанд заасан холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлэн хавсаргаж ирүүлнэ.  

   Хүсэлт гаргагч нь холбогдох өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөн шаардлагатай нотлох баримтуудыг ирүүлэх нь хүсэлтийг хүлээн авч, түргэн шуурхай шийдвэрлэхэд чухал нөлөөтэй болно.

   Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний тусгай дугаар шинээр авах маягтыг эндээс авна уу.

   3.    Заавар, зөвлөгөө авах

   Та өргөдлийн маягтыг бөглөх болон холбогдох нотлох баримт, материалуудыг бүрдүүлэхдээ асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтэнтэй дараах хаягаар холбогдох, эсвэл биеэр уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   4.    Тусгай дугаарын хүсэлт хүлээлгэн өгөх

   Хүсэлт гаргагч та дээрх дарааллын дагуу өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд бөглөж, холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлсэн гэж үзэж байвал хүсэлтээ тус хороонд өөрийн биеэр эсвэл шуудангаар ирүүлж болно.

   5.    Хүсэлтийг шийдвэрлэх

    

   “Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам”-ын 4.6-д заасны дагуу тусгай дугаар олгох эсэх асуудлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэн хариу мэдэгдэнэ.

   Тусгай дугаар олгох шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор хүсэлт гаргагчид мэдэгдэнэ.

   Хэрэв тусгай дугаарын хүсэлтэд олгохоос татгалзсан шийдвэр гарсан тохиолдолд холбогдох үндэслэл бүхий хариу тайлбарыг албан бичгээр хүргүүлнэ.

   6.    Гэрээ байгуулах, төлбөр төлөх

   Та тусгай дугаар олгох тухай шийдвэр хүлээн авсан бол журамд заасан хугацаанд ХХЗХ-ны дугаарлалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбоо барьж, тусгай дугаар ашиглах гэрээг байгуулж, дугаарын зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төлнө.

   Тусгай дугаар шинээр авах, хугацааг сунгуулах тохиолдолд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 42.4-т заасны дагуу тэмдэгтийн хураамж төлнө.

   Тусгай дугаар ашиглах гэрээг талууд харилцан зөвшилцөж, гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулан, төлбөр төлснөөр танд тусгай дугаарын бүртгэлийн гэрчилгээг олгох болно.

   Тусгай дугаар эзэмшигч

   Та гэрээ байгуулсан өдрөөс тусгай дугаар эзэмшигч болж байгаа бөгөөд гэрээнд заасан хугацаанд гэрээ болон тусгай дугаарын нөхцөл шаардлага, стандартыг хангаж, ХХЗХ-ны тогтоол шийдвэр, бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

   Мөн тусгай дугаар эзэмшигч нь тусгай дугаар авснаас хойш 3 сарын дотор үйл ажиллагаагаа эхлэх ёстой ба эхлээгүй бол “Цахилгаан холбооны дугаар олгох журам”-ын 8.2.9-д заасны дагуу тусгай дугаар эзэмших эрхийг хүчингүй болгохыг анхаарна уу.

   Тусгай дугаар шинээр хүсэх маягт

   Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээг бүртгэхтэй холбогдох журам

   Дугаарын төлбөр

    

 • Тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл /2021.09.01-ний байдлаар//

  Монгол улсын хэмжээнд нийт 244 тусгай дугаар байгаагаас нэмүү өртөгт 141, энгийн тарифт 103 тусгай дугаар байна. Мөн эдгээрийн 219 тусгай дугаар нь УБ хотод, 25 тусгай дугаар нь орон нутагт ашиглагдаж байгаа бөгөөд нэмүү өртөгт тусгай дугаарын тариф дунджаар 500 төгрөг байна. 

  Нэмүү өртөгт мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний зориулалт бүхий тусгай дугаарууд

  Тусгай дугаар эзэмшигчийн нэр Дугаар Зориулалт Мэйл хаяг Утас Хаяг
  1 Б.Амгаланзаяа 1900-0000 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх b_amigoo@yahoo.com  88005696 Зүүн ард аюуш 6 дугаар гудамж, 11 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  2 Ж.Батбаяр 1900-1000 Авто тээврийн лавлах үйлчилгээ үзүүлэх tusnem999@gmail.com  99050654, 96902424  66-84 тоот, Москвагийн гудамж, 18 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  3 иргэн Т.Эрдэнэтулга 1900-1002   s_badrah5@yahoo.com 99186116 Хувьсгалчдын гудамж, 11 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  4 Үүрээ индустриал техноложи ХХК 1900-1003 Компаний ерөнхий үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх uurtsaih1997@yahoo.com, gotgonzaya2@gmail.com  80108885, 99555747, 70001260  Хоймор оффис 1609 тоот, Алтайн гудамж 281, 7-р хороолол, 9 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг 15000, Улаанбаатар хот.
  5 Нью бридж консалтинг ХХК 1900-1009 БНСУ руу явах визний талаар зөвлөгөө өгөх ganzorig.2086@gmail.com, deegii.dorj@yahoo.com 89118266, 99070797  Бридж плаза төв, 410 тоот, Энх тайвны өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  6 Иромакс ХХК 1900-1010 Зар авах tuul.erd@mail.com 93330101, 80030660 СБД, 5-р хороо. Тээврийн товчоо. Нью майнд ХХК-ийн байр
  7 Амжилтын лавлах ХХК 1900-1011 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ amjiltiinlavlah@gmail.com, amaraaj2808@gmail.com 96002808, 99468778 Энх тайвны өргөн чөлөө, Гео төв, 506 тоот, 6 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  8 иргэн Т.Ломбодорж 1900-1020 Өглөө сэрээх, хэрэглэгчийн чухал мэдээллийг сануулах tlombodorj@gmail.com 88150598 Горькийн 15-358 тоот, 21-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  9 Бид иргэдийн төлөө НҮТББ 1900-1036 Радиогийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах fm1036radio@gmail.com 88112045 ТВ-9 телевизийн байр, 103,6 радио, Ерөнхий сайд, Амарын гудамж-3, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  10 Монголын харааны бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудын холбоо ГҮТББ 1900-1050 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ go.bolormaa@gmail.com  70141050, 94743838, 99181746 83а байр, 18 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  11 Эм кэй бридж ХХК 1900-1055 БНСУ-д визний зөвлөгөө өгөх, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх z_jijgee@yahoo.com, mkbridge@yahoo.com 90073777, 77002212. 99110951, 96016999 40-р байр, Нарантрэйвэл, Сөүлийн гудамж, 5 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  12 Бумбат алтай ҮЦК ХХК 1900-1072 Үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа, мэдээ мэдээлэл хүргэх bumbataltai_21@yahoo.com, bataa2166@gmail.com 70112166, 99968989  Хот айл 21 тоот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  13 С.Мөнх-Эрдэнэ 1900-1089 Гадаад хэлний ярианы дадлага хийх, аялал жуулчлалын мэдээлэл өгөх mc_32@yahoo.com 99674312 50 тоот, 214-р байр, 7 дугаар хороолол, 9 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14200
  14 АТ сервис ХХК 1900-1090 Ачаа тээвэр, шуудан хүргэлтийн лавлах үйлчилгээ chimedsamand@gmail.com, bolor@gmail.com 95951090, 99167018 Энгельсийн гудамж, 21-56 тоот, 01 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  15 Газрын мэдээлэл ХХК 1900-1100 Геодизийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, газрын тухай мэдээллийн лавлах, зөвлөх үйлчилгээ gazar.news@gmail.com 99060279, 99086801 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, 11-р хороолол, Одкон холдинг 313 тоот
  16 Дижитал гүрү ХХК 1900-1101 Хүргэлтээр үзвэр үйлчилгээний тасалбар борлуулах amar@bison.mn, erdenetsetseg@bison.mn  70006999, 99047238, 88107848   Ар Монгол трэйвэл, В1-5 тоот, Жамъяан гүний гудамж, 1 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  17 Реал мастер линкс ХХК 1900-1103 Лайк сувгийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах ulam0313@yahoo.com, likechannel_tv@yahoo.com 99085270, 77055270 БГД, 1–р хороо 2–р хороолол "Алтай" хотхон 14р байр  /1–р хороо 2–р хороолол 844 тоот/
  18 Монголын цахилгаан холбоо ХК 1900-1109 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ info@mtcone.net 70102250, 96102829 ЧД, I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-1, Улаанбаатар-15160, шуудангийн хайрцаг 1166 
  19 Монгол өрх сэтггэл зүйн хүрээлэн НҮТББ 1900-1110 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ mongolurkh@mupa.mn lkhagvadulammm@gmail.com  70145145, 99208033, 90990206 Центр 34-306, 502 тоот, 01 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  20 иргэн Э.Хаш-Эрдэнэ 1900-1111 Хүргэлтийн үйлчилгээ vitamin_hashka@yahoo.com  70001900, 99119929 Хийморь оффис, 1608 тоот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  21 Эрүүл идэвхитэй амьдралын клуб НҮТББ 1900-1115 Архинд донтох өвчлөлийн талаар зөвлөгөө өгөх, хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст туслах үйлчилгээ bbi_1975@yahoo.com   99999336, 99114607  Орон зай оффисийн 809 тоот, 02 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  22 Жи Мобайл ХХК 1900-1133 Авъяаслаг монголчууд шоу нэвтрүүлгийн санал авах info@gmobile.mn, Purevjargal_d@gmobile.mn 98106000, 97005999, 93001122 Бага тойруу-3/9, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот-15160.
  23 МПМ групп ХХК 1900-1150 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ info@mpmgroup.mn salesmpmg@gmail.com   88068207, 89692916   СБД, Сөүлийн гудамж, Түшиг оффис, 03 тоот.
  24 Лайфтроник ХХК 1900-1177 Инженерийн тусламж үйлчилгээ эрхлэх ganzorig@lifetronik.mn, anarzul@lifetronik.mn 99031469, 99174312  303 тоот, Гялс 2 төв, Дандар баатрын гудамж, 16-р хороолол, 16-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  25 Инвескор хэтэвч ББСБ ХХК 1900-1188 Харилцагчид мэдээлэл хүргэх bayasgalan@invescore.mn; ankhbayar@invescore.mn  77090077, 99099593, 90049985 Сөүлийн гудамж 10/1, Твин тауэр 1 байр, 13 давхар, 02 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, УБ 14251-0070, Монгол Улс 
  26 Ньютел ХХК 1900-1199 Цаг үеийн шинжтэй аливаа тэмцээн, уралдаан, шоуны санал авах, судалгаа хийх зориулалтаар  regulation@mobicom.mn 75759944 ЧД, 5-р хороо, их тойруу, Самбуугийн гудамж-18, ТЕДИ худалдааны төв.
  27 Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо 1900-1212 Иргэдээс мэдээлэл авах болон иргэдэд мэдээлэл өгөх information@nso.mn 321433 СБД Бага тойруу Засгийн газрын 3-р байр
  28 Шинэ зам эхлэл ХХК 1900-1224 Эрүүл мэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх temka_terguun@hotmail.com, hol_mgl@gmail.com  90292424, 99126470 11-02 тоот, 14 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  29 Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ 1900-1234 Авто тээврийн нэгдсэн лавлах үйлчилгээний зориулалтаар info@transdep.mn 70127042,
  99994448
  СБД, Чингисийн өргөн чөлөө-11 АТҮТөв. Утас: 99119119, 86117711, 99003566
  30 Амин жолоо ХХК 1900-1313 Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ tsetsganaa@gmail.com  99066292, 94066565, 99856641 Сүлд төв, 3 давхар, 304 тоот, 4 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  31 Малчин ХХК 1900-1315 Хэрэглэгчид зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх batzorig383@yahoo.com  88802553, 99113115, 94073115   Well mart худалдааны төвийн 2 давхарт, 25 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  32 Улс сүлд ХХК 1900-1319 Зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах   70000033, 80883300  1002 тоот, 2-р хороолол, 4-р хороо, Баянгол дүүрэг, Монгол Улс.
  33 Төгс учрахуй ХХК 1900-1617 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ mongol@ub1617.mn 318888, 318282 СБД, Амарын гудамж-2В, Мигма центр, 202 тоот.
  34 Монгол ньюс ХХК 1900-1619 Сонинд зар авах mn_today@yahoo.com 99798030, 70111096 ЧД, Жуулчны гудамж-40, Монгол ньюс ХХК-ийн төв байр. 
  35 Тэрэлж чанар групп ХХК 1900-1700 Аялал жуулчлалын мэдээлэл, лавлагаа өгөх cheaptravelmongolia@gmail.com  88097837, 90228888 Астра бюлдинг, 1-102 тоот, 8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  36 Натурхаан медиа ХХК 1900-1717 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах timursan@yahoo.com, tvonemongolia@gmail.com  70153220, 94444777 Хоршооллын хотхон-1 тоот, Их тойруугийн 74, 2 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  37 Улаач проперти ХХК 1900-1771 Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх зорилгоор ulaach.properties@gmail.com 70117007, 88105452  GEM PALACE  10 давхарт 1003 тоот, Энхтайвны өргөн чөлөө, 2-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  38 Үржин медикал ХХК 1900-1777 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх baljmaa_baasanbat@yahoo.com  95443300, 99220143  СБД, Сөүлийн гудамж 31-14425 дугаар байрны, 23 тоот, 1 дүгээр хороолол, 16 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот 18031, Монгол Улс 
  39 Гэр медиа ХХК 1900-1800 Мэдээлэл лавлах үйлчилгээ эрхлэх info@geragency.com      99996565, 98886565, 99095005 СБД, Амарын гудамж-2, АДМОН ХХК-ийн байр, 209 тоот
  40 Оул телеком ХХК 1900-1818 Мэдээлэл технологийн лавлах info@oultelecom.com, lc.magnai@gmail.com 90869086, 96101100 506 тоот, 5-р давхар, Батхүлэг тауэр, 4-р хороолол, 18 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот 16060, Монгол Улс.
  41 Лха ХХК 1900-1858 Зар хүлээн авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах tumniitv@gmail.com 70001858, 99075691, 86115858, 88110515 ЧД, 4 дүгээр хороо, Энх тайван найрамдлын ордон, Peace tower, 802 тоот
  42 Нэр төр сонин ХМБ 1900-1888 Төрийн байгууллагуудын хаяг байршлын талаар лавлагаа мэдээлэл өгөх, иргэд аж ахуйн нэгжээс санал, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах esentsengel.s@mcs.mn 77112828, 88111667  Сентрал тауэр, 15 дугаар давхар, Сүхбаатарын талбай-2, 8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс 
  43 Хүндэт ХХК 1900-1900 Хүргэлтийн үйлчилгээ эрхлэх khundetllc@gmail.com 99050852 Замчдын гудамж 1-1 тоот, 1-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  44 Лусын булаг ХХК 1900-1901 Ая дууны мэндчилгээ, иргэдийн санал хүсэлт авах lusiinbulag@gmail.com,
  bodol_shig@yahoo.com 
  99097626, 99098070, 99088830 СБД, 10-р хороо, 7-р хороолол, Чөлөө хэвлэл сан, 2 давхар, 203 тоот 
  45 Билэг санаа ХХК 1900-1902 Шинэ долгион ФМ 107.5-р зар, мэндчилгээ авах tsariun1075@yahoo.com bayarmaaviraa@yahoo.com 99095251, 99667271 БЗД, Намьянжүгийн гудамж 40р байр Үйлчилгээний 2р танхим“Шинэ долгион” FM 1075ын байр
  46 Итгэлт-Элч ХХК 1900-1903 Хүүхдийн эрүүл мэндийн лавлах үйлчилгээ neegii_1108@yahoo.com  88094783, 99100791   ЧД, 2-р хороо, 50 мянгат гудамж, 23-р байр, 38 тоот.
  47 Энхцовоо ЗБН 1900-1904 Зар мэдээ сонинд зар авах, бусад лавлах үйлчилгээ info@zarmedee.mn, zarmedeemn@yahoo.com 70110008, 99110600 ЧД, 5-р хороо, 6-р хороолол, Баянбогд плаза, 3 давхар, 01 тоот
  48 Эрмүүнкол ХХК 1900-1905 Kiss ФМ 100.1-ээр зар авах, тасалбар захиалга хүргэлт dunur_31@yahoo.com 99110994, 88081999 ЧД, 3-р хороо, Нийслэлийн төр захиргааны 4-р байр, 13 давхар, 1302 тоот.
  49 Е базаар трейд ХХК 1900-1907 Бүх төрлийн бараа, бүтээгдэхүүний лавлах үйлчилгээ эрхлэх ebazaar.mn@gmail.com 76777700, 91103004  NTN tower, 8 давхар, Бага тойрог, 1-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  50 иргэн А.Дуламсүрэн 1900-1908 Эрүүл мэндийн лавлах үйлчилгээ   96669639 БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, 12-р байр, 117 тоот.
  51 Өлзий медиа ХХК 1900-1909 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах g_itgee1101@yahoo.com, ayur.ubstv@gmail.com  99064200, 99001369 Улаанбаатар телевиз компанийн байр, 4 дүгээр хороолол, Хасбаатар гудамж, 11 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  52 Батс ҮЦК ХХК 1900-1910 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх l_itgelt@yahoo.com, bats.frc.mgl@gmail.com  99118082, 981168698, 76023000 Олимпийн гудамж-8, МГМ төв, 01 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  53 иргэн Н.Эрдэнэсоёл 1900-1911 Барилгын бүх төрлийн лавлагаа   88115771 31б тоот, Хувьсгалчид г-11 гудамж, 7-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  54 Медиа холдинг ХХК 1900-1913 TV 9 телевизээр зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах info@tv9.mn, stemuujin@tv9.mn 95557660 99100786 СБД, 8-р хороо, Амарын гудамж 1 ТВ9 телевизийн байр. 
  55 Улаанбаатар телевиз ХХК 1900-1951 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах үйлчилгээ эрхлэх contact@globaltv.mn, nyamdavaa@ubs.mn  99059638, 80100869 70103939 Хасбаатарын гудамж 47, 4-р хороолол-2, 11-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот 16061, Монгол Улс 
  56 Эн би жи кинг монголиа ХХК 1900-1916 Шууд нэвтрүүлэгт ашиглах royal_tv@yahoo.com,
  gushuu_best@yahoo.com 
  70157777, 99088830, 80099000  БЗД, 4 дүгээр хороо, Доржийн гудамж, Рояал Эйч Ди телевизийн байр
  57 Хаан банк ХХК 1900-1917 Банкны мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ saruultur.s@khanbank.com  332333, 99102930  Хаан банк цамхаг, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Стадион Оргил-1, 15-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17010, Монгол Улс 
  58 Медиа холдинг ХХК 1900-1918 Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6-р зар, мэндчилгээ авах info@tv9.mn, stemuujin@tv9.mn 95557660 99100786 СБД, 8-р хороо, Амарын гудамж 1 ТВ9 телевизийн байр. 
  59 Юнителком ХХК 1900-1919 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ info@unitelcom.mn, sanjaa@unitelcom.mn 99116336, 330033 СБД, 1-р хороо, Нацагдоржийн гудамж, UB Март төвийн байр, 507 тоот.
  60 Их Монгол Тулга ХХК 1900-1920 Бүх төрлийн лавлах үйлчилгээ   70157777, 99093329 БЗД, 7-р хороо, Намъяанжугийн гудамж, 39б байр, 14 тоот.
  61 Женуйне партс ХХК 1900-1921 Авто үйлчилгээний лавлах үйлчилгээ batkhuyag.tsezendorj@gmail.com  96002500, 99012005 Чингисийн өргөн чөлөө, 4-45 тоот, 3 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  62 Ламрим ТББ 1900-1922 Мал аж ахуйн лавлах todsurag.1922@yahoo.com 70220323, 99071922 СБД, 6-р хороо. Бага тойруу. 34-12 тоот
  63 Өмгөөллийн мэргэн хуульч ХХН 1900-1929 Хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх mergenhuulich@gmail.com, tsengel0190@gmail.com  99869986, 99017762 61 дүгээр байр, 29 тоот, 6 дугаар хороолол, 6 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  64 Олон улсын аялал зуучлалын гүүр НҮТББ 1900-1930 Солонгос болон Япон улсын аяллын визний зөвлөгөө болон мэдээлэл өгөх үйлчилгээ эрхлэх bayaraa320000@gmail.com 99917007, 91666066 Оч төвийн Б шат, 2 давхар, Энх тайвны өргөн чөлөө 47/5, 13 дугаар хороолол, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  65 Ширэвгэр ХХК 1900-1932 Шуурхай зар сонинд зар авах suurkhaizar@yahoo.com 313778, 91000334 99092419 91914147 ЧД 5-р хороо Ж. Самбуугийн гудамж, Шуурхай зар центр 6 давхар 
  66 иргэн Л.Батжав 1900-1933 Хууль, эрхзүйн лавлах үйлчилгээ   89204870 99119111 ЧД, 3р хороо, Авзага трейдын 17/220 тоот
  67 Эс си эйч ХХК 1900-1934 Зар хүлээн авах, телевизийн хөтөлбөр, зарын лавлагаа өгөх 1suvagtv@gmail.com  99075691, 88114732, 315674 Голден вилл, 200-32 тоот, 11 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  68 Эх элгэн нутаг ХХК 1900-1935 Зар, мэндчилгээ авах dubatbayar@yahoo.com, elgen.nutag@yahoo.com 99110718, 99111511 ХУД, 15-р хороо 17000 Нархан хотхон 61-р байр 32 тоот
  69 Гэгээн далай ХХК 1900-1936 TV 5 телевизээр зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах info@tv5.mn 91914500, 91002559, 70105959 ХУД, 2-р хороо. Чингисийн өргөн чөлөө. Өөрийн байранд. 
  70 Скай бридж плас ХХК 1900-1939 БНСУ, Япон улсын аяллын визний талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх skybridgeplus@gmail.com hatangaa12@gmail.com  99890491, 99619045, 88984747 Өнөр хороолол, 6-4 тоот, 12 дугаар хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  71 Амгаллен агада ХХК 1900-1940 Аялал жуулчлал, олон улсын визний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх amgallen.agada@gmail.com,
  gomboo.withgod@gmail.com 
  99023347, 99397388, 99991826  Энх тайвны өргөн чөлөө, Peace tower, 1010 тоот, 12 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  72 Алсын гэрэл ХХК 1900-1945 TM телевизээр зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах tmtv2007@yahoo.com, naba_08@yahoo.de 99091576, 98112152 СБД, 6-р хороо, Бага тойруу, 31-р байр, Түшээ дээд сургуулийн байр.
  73 Бадруун ХХК 1900-1947 ФМ 102.5-р зар, мэндчилгээ авах fmub1025@yahoo.com jt1co@yahoo.com 70121025, 94057388 БГД, 2-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Гранд плаза цогцолбор, 1108 тоот.
  74 УБТЗ-ын Дохиолол холбооны 2-р анги 1900-1949 Төмөр замын нэгдсэн лавлах info@railtelecom.mn  244640 Замчдын гудамж 1, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот-210535, Монгол Улс 
  75 Билэгт дөлгөөн ХХК 1900-1950 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ enhee@1950.com 70111950, 99111118 БГД, 2-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө Гранд плаза цогцолбор 1006 тоот  Шуудангийн 28р салбар ш/х46
  76 Хайспийд групп ХХК 1900-1955 ОСНААК-ын чиглэлээр лавлах үйлчилгээ эрхлэх      
  77 Улаанбаатар радио ХХК 1900-1957 Формула ФМ 98.1-р зар, мэндчилгээ авах tsogoo_cool9@yahoo.com, amanda19mn@yahoo.com 322472, 310926 ЧД, 5р хороо Нарны титэм үйлчилгээний төв Ж блок
  78 Либерти бридж ХХК 1900-1958 Үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн лавлах eturees@gmail.com 99000669 СБД, 2-р хороо, 220 мянгат, 28-р байр, 10 тоот.
  79 Монгол малчин мэдээллийн агентлаг сэтгүүл ХМХ 1900-1959 Мал аж ахуйн лавлах  malchin_agency@yahoo.com  77397737, 80111143 22а байр, 160 тоот, 13 дугаар хороолол, 18 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  80 иргэн Ц.Шинэ-Од 1900-1960 Аялал жуулчлал, олон улсын визний зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх shine.od92@gmail.com 90097001 19-34 тоот, 6-р бичил, 12-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  81 Алт болд ХХК 1900-1974 Эрүүл мэндийн лавлах үйлчилгээ   99099503 БЗД 15-р хороо 66-р байр 24 тоот
  82 иргэн М.Мөнхцэцэг 1900-1975 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ munkhtsetseg0410@gmail.com  88261677 Зүүн тасганы 7-116 тоот, 8 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  83 Да хүрээ трейд ХХК 1900-1976 Автын мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ   480303 БЗД, 17р хороо Да хүрээ захын захиргааны байранд
  84 Худалдаа хөгжлийн банк 1900-1977 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ tdbank@tdbm.mn, e_ankhtuya@tdbm.mn 70161988 ЧД 1-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө
  85 Хангайн даваа ХХК 1900-1979 Малчин телевизээр зар, мэндчилгээ авах face_jagaa@yahoo.com 99100884 БЗД, Доржийн гудамж. ИЗОУИС
  86 Буянт-ухаа олон улсын нисэх буудал ААТҮГ 1900-1980 Нислэгийн тийзийн мэдээлэл, лавлагаа өгөх   283016, 283099 ХУД, 10р хороо, БуянтУхаа дахь Чингис хаан олон улсын нисэх буудал
  87 Өдрийн мэдээ ХХК 1900-1987 Өдрийн сонинд зар авах bayaraa_happy0308@yahoo.com 354164, 354165, 70134164 СБД, Их тойруу Өдрийн сонины газар
  88 Чугу ХХК 1900-1988 ФМ радиод зар, мэндчилгээ хүлээн авах үйлчилгээ эрхлэх micky_adiya@yahoo.com, fm.vibe105.5@gmail.com  88080728, 89022925  Про ван оффис, 8 давхар, 807 тоот, 11 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг,Улаанбаатар хот. 
  89 Супервижн медиа групп ХХК 1900-1989 SBN телевизээр зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах contact@sbn.mn, orgilorgil@yahoo.com 8919-4610, 301641 БГД, Хувьсгалчдын гудамж-14 SBN телевизийн байр 2 давхар;
  90 Изий каб ХХК 1900-1990 Такси дуудлагын үйлчилгээнд ашиглах nominerdene@ougroup.mn 77118939, 99118050  Оюуны ундраа ХХК, 11-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  91 Улаанбаатар такси транспорт сервис ХХК 1900-1991 Такси дуудлага info@ubtaxi.mn, batmend@mongolhyundai.mn 70112326, 99905568 БГД, 20-р хороо Монгол Хюндай Автоматив ХХК-ийн байр 115 тоот.
  92 Монголиа интернэйшнл фүүд холдинг ХХК 1900-1995 Пицца хүргэлт mr.oosko@ztp.mn, d.zolboo@ztp.mn 323178 95111102 СБД, 4-р хороо, 1-р 40 мянгат, 42-р байр, 17 тоот
  93 Сибэ ХХК 1900-1997 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ sibe_gdbatsuuri@yahoo.com 326046, 91914978 ЧД, 4-р хороо. Бага тойруу 14-6 тоот.
  94 Би Эф Си ложистикс ХХК 1900-1998 Олон улсын тээвэр зуучлалын төрөлжсөн мэдээлэл, лавлагаа өгөх  info@bfc.mn; tuvshintugs.u@bfc.mn  77105090, 88110222, 88008424 JS tower, 402 тоот, Нарны зам гудамж, 05 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  95 Ачит сэлэнгэ ХХК 1900-1999 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ   88208067 3 дугаар хороолол, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  96 Өнө-энх ХХК 1900-2000 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх yyree2003@yahoo.com 99108420,
  96658420
  СХД, 18-р хороо, Хүнсчидийн 20 тоот. Утас: 91118420
  97 Фома марс ХХК 1900-2030 Харилцагчдад мэдээлэл өгөх, хүргэлт хийх fomamarz@gmail.com 91101393, 90908800 Махатма-ганди гудамж-15, Galaxy tower, 15 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар 17000
  98 Реал мастер линкс ХХК 1900-2050 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах likechannel_tv@yahoo.com, erkheme_ch@yahoo.com 88887667, 99076359, 77055270  Алтай хотхон, 13 дугаар байр, 2 дугаар хороолол,
   01 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  99 Өмгөөллийн Кэй И Партнерс ХХН 1900-2062 Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх baljinsuren@kepartners.mn, contact@kepartners.mn  70002062, 99023605, 99078010 Сөүл бизнес төв, 7 давхар, 1 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот-13000, Монгол Улс 
  100 Хүмүүн мед ХХК 1900-2103 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, Лавлагаа өгөх narantuyad623@yahoo.com,
  medzem8604@yahoo.com
  88111947,
  362199
  БГД, 2-р хороо, 2-р хороолол, Хүмүүн эмнэлгийн өөрийн байр. Утас: 88204005, 93032040
  101 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 1900-2111 Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга, санал, гомдол, талархал хүлээн авах firsthospital@fchm.edu.mn 77111027 С.Зоригийн гудамж-2, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  102 Хаан зиндаа ХХК 1900-2121 Бүх төрлийн мэдээ мэдээлэл, барилгын материалын үнэ, цахилгаан, компьютерийн зөвлөх khaanzindaa@yahoo.com 88119232,
  88117651
  СХД, 20-р хороо, Энхжин худалдааны төв.
  103 Төв азийн гарц ХХК 1900-2122 Баталгаат орчуулга, бизнесийн зөвлөгөө өгөх tuwaziingarts@gmail.com 99089192, 99196196  ТБД андууд, Их ноёд төв, 5566 тоот, 2 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  104 Тэлмэн арвай ХХК 1900-2211 Хуулийн зөвлөгөө өгөх azulaa.108@gmail.com, badamtsetseg20@yahoo.com  70100919, 99990764, 94033336 7 дугаар байр, 5 тоот, 01 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  105 Мобиком корпораци ХХК 1900-2222 Мобиком группийн нийт хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бүх төрлийн лавлагаа, үйлчилгээг автомат хариулагчгүйгээр шууд холбогдон авах  rad@mobicom.mn, dugarmaa@mobicom.mn 95070202, 95111000 ЧД, Самбуугийн гудамж-47
  106 Дөрөв кэй мүүв ХХК 1900-2233 Телевизийн нэвтрүүлэгт ашиглах  lusiinbulag@gmail.com, badam.ochir@yahoo.com 98303030, 99098070, 99097626 Грийн хаус АОС, 41Б тоот, 15 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  107 Шууд ти ви ХХК 1900-2288, 1900-2828, 1900-2020 Бүх төрлийн мэдээлэл лавлах үйлчилгээ uyanga@massmedia.mn,
  shuudtv@yahoo.com
  98104141,
  88009445
  БЗД, 5-Р хороо, Кино үйлдвэрийн гудамж-78, Утас: 88113192, 88070438
  108 Хүчит шонхор ХХК 1900-2345 Хүнсний махны бөөний болон жижиглэнгийн үнэ, гарал үүслийн лавлагаа, захиалга авах үйлчилгээ munkhtengisd@gmail.com  99088082, 99117683 Өөрийн байр, 11 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот-15120, Монгол Улс 
  109 Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК 1900-2475 Мэдээлэл лавлах үйлчилгээ bolor@mse.mn 313715,
  310470
  ЧД, 1-р хороо, Чингис хааны талбай-3
  110 Монголын нууц товчоо олон улсын аялал ХХК 1900-2727 Аялал жуулчлалын мэдээлэл, лавлах dashkhand7@gmail.com, tonandiad@gmail.com  95656535, 77113232, 99089746 Чингисийн өргөн чөлөө, 57-92 тоот, 3 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  111 иргэн Г.Хандмаа 1900-2888 Харилцан ярилцаж, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх khandaa9551@gmail.com 99519196, 94980486 2-4-2 тоот, 16-р хороолол, 16-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот. 
  112 Супер жолооч сэтгүүл ХМБ 1900-2929 Жолооч, замын хөдөлгөөнд оролцогсдод мэдээлэл өгөх arenalifenews@gmail.com 89082428, 77557585  4 дүгээр давхар, Ксени төв, 2-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  113 О.Чинхүсэл 1900-2950 Хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ huslee60@gmail.com  99068713 UB mart, 502 тоот, 01 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  114 Монголын сэтгүүлзүйн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ 1900-2999 Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх tugmn@gmail.com, ariuk1210@yahoo.com  91102565 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Мөнгөт шарга ХХК-ийн байр, 904 тоот

  >

   

   

  Энгийн тарифт мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний зориулалт бүхий тусгай дугаарууд 

  1 Энто ХХК 1800-0103 Эмийн зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх      
  2 Эрүүл мэндийн яам 1800-0119 Иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх ochiroo1030@gmail.com 263957, 99332512 Засгийн газрын VIII байр, Олимпийн гудамж-2, Сүхбаатар дүүрэг, УБ 14210, Монгол Улс
  3 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 1800-0724 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбартай холбоотой мэдээллийг иргэдэд хүргэх info@mlsp.gov.mn    261553, 263142 Засгийн газрын 2-р байр, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот 15160, Монгол Улс
  4 Бизнетворк консалтинг ХХК 1800-1000 Ажил хайж буй хүмүүст зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх info@biznetwork.mn,
  bayar@biznetwork.mn 
  70101132, 88112258, 99105040  Грэй оффис, 3 давхар, 303 тоот, 2 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  5 Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 1800-1001 Иргэдэд боловсрол,  шинжлэх ухааны талаарх хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, засгийн газрын үйл ажиллагааны мэдээллийг хүргэх uuganbayr@mecs.gov.mn 266282, 99009134, 99913992   Засгийн газрын III байр, 8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14200
  6 Сайн интернэшнл ХХК 1800-1008 Гар утас, цахилгаан барааны лавлах үйлчилгээ info@esain.mn, enkhtuul@esain.mn  70103366, 88119921, 88081167 Хаан даатгал компанийн байр, 202 тоот, 01 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
  7 Кевико ХХК 1800-1010 Лавлах төвийн үйлчилгээ info@kewiko.mn, nomingerel@kewiko.mn  70101020, 93117778, 80060017 Кевико компанийн байр, 02 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  8 МУ-ын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 1800-1020 МХЕГ-ын үйл ажиллагаа болон улсын байцаагчидтай холбоотой асуудлаар иргэдээс гомдол санал авах       
  9 Эрдэнэс таван толгой ХХК 1800-1072 Хувьцааны талаар мэдээлэл өгөх үйлчилгээ эрхлэх enkhtaivan.m@erdenestt.mn,
  info@erdenestt.mn
  70118585, 70118484, 99065261   Финанс төв, Жигжиджавын гудамж, 01 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот-15160
  10 Монгол Улсын Сангийн яам 1800-1080 Иргэдэд мэдээлэл хүргэх, санал гомдол хүлээн авах byambasuren_b@mof.gov.mn    267468, 99641235 Засгийн газрын 2-р байр, С.Данзангийн гудамж 5/1, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот 15160, Монгол Улс.
  11 Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар 1800-1088 Эвлэрүүлэн зуучлалын чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээ үзүүлэх i_bsch_tg@shuukh.mn, dbolor7305@gmail.com  70118669, 261920   Өөрийн байр, 6 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот-14201.
  12 Юниверсал ложистикс монголиа ХХК 1800-1101 Хэрэглэгчдээс санал хүсэлт хүлээн авах undarmaas@universal-k.ru 77008895, 99109594, 310439 СБД, 3-р хороо, Нарны зам-53. Саруул төв.
  13 Нийслэлийн цагдаагийн газар 1800-1102 Иргэд, олон нийтээс санал хүсэлт авах tuvshuu.5455@gmail.com, ubpolice@police.gov.mn 269266, 70191213, 99993004   6 дугаар хороолол-2, Самбуугийн гудамж-18, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот-15160.
  14 Эрүүл мэндийн яам 1800-1103 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс санал хүсэлт авах, иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг өгөх зорилгоор ашиглах dochirbat@moh.gov.mn, banzragch@moh.gov.mn  51261553, 263541, 263878   Засгийн газрын 8-р байр, Олимппын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, УБ 14210, Монгол Улс
  15 Онцгой байдлын ерөнхий газар 1800-1105 Гамшиг, аюулт үзэгдэл болон ослын үед иргэдээс мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах s.unursaixan@nema.gov.mn 51-263496   Партизаны гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Улаанбаатар хот, Монгол Улс.
  16 Хүрмэн ХХК 1800-1108 Эрүүл мэндийн лавлах үйлчилгээ info@khurmen.mn, ulambayr@khurmen.mn  70153858, 99003337, 99223822   12 дугаар хороолол,  Их тойруу, 01 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот-13380.
  17 Гурван зуун жар файнанс ББСБ ХХК 1800-1122 Лавлах үйлчилгээ edavaanyam@gmail.com, odonchimeg@mid.mn   77009758, 99074554, 99113129 17Б байр, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, 18 дугаар хороо, Баязүрх дүүрэг,  Улаанбаатар хот 13370, Монгол Улс
  18 Монгол Улсын Батлан хамгаалах яам 1800-1144 Батлан хамгаалах, зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааны талаар иргэдийг сонсох, гомдол, санал авах info@mod.gov.mn    263531 Засгийн газрын 7-р байр, Энхтайваны өргөн чөлөө 51, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот 13340, Монгол Улс.
  19 Албан журмын даатгагчдын холбоо ГҮТББ 1800-1177 Зам тээврийн осол буюу даатгалын тохиолдлын дуудлага төвлөрүүлж авах dtseveenjav@ami.mn info@ami.mn  70121177, 99102424, 90969696  Гэрэгэ тауэр, 12 давхар, 01 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот-15141, Монгол Улс 
  20 Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк ХХК 1800-1188 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ info@nibank.mn 99171471, 75757070 СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, Усны гудамж-1 ҮХОБанкны төв байр
  21 Юниверсал ложистикс монголиа ХХК 1800-1196 Захиалга авах undarmaas@universal-k.ru 77008895, 99109594, 310439 СБД, 3-р хороо. Нарны зам-53. Саруул төв.
  22 Мобиком корпораци ХХК 1800-1199 Хэрэглэгчдэд мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх regulation@mobicom.mn 75759944 ЧД, Самбуугийн гудамж-47
  23 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 1800-1200 Иргэдээс мэдээлэл авах, өгөх   328922, 327199 ЧД, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-7
  24 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн УТҮГ 1800-1202 Иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх info@legalinstitute.mn, zoloo.zaya82@gmail.com  315735, 323381, 99049966   Өөрийн байр, Сүхбаатарын талбай-7, 1 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  25 Архивын ерөнхий газар 1800-1205 Архивын үйлчилгээг иргэдэд үнэн зав мэдээллээр хангах, лавлах үйлчилгээ эрхлэх national_archive@archives.gov.mn 99055872,
  99021690
  ХУД, 10-р хороо, Архивын ерөнхий газрын шинэ байр. Утас: 99118099
  26 Ардчилсан нам 1800-1206 Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, мэдээ мэдээллийг хүлээн авах, мэдээлэл хүргэх ganzorig@demparty.mn, anubaigalmaa@gmail.com  90009002, 88108878  Ардчилсан намын төв байр, Сүхбаатарын гудамж, 6 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  27 Татварын ерөнхий газар 1800-1212 Албан хаагчтай холбоотой гомдол, мэдээлэл хүлээн авах tuul.na@mta.gov.mn,
  info@mta.gov.mn 
  99114383, 99142566, 320167  ЧД,  4-р хороо, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5-1, 15160
  28 Оюуны өмчийн газар 1800-1213 Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах ganzorig@ipom.mn; oyuntsetseg@ipom.mn  327638, 99033039, 99151858  Энх тайвны өргөн чөлөө-30, 3 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот 13381, Монгол Улс
  29 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 1800-1220 Иргэдээс мэдээлэл авах, өгөх info@halamj.gov.mn 315195, 70141502 СБД, 8-р хороо. Бага тойруу 44а. Төрийн өмчийн 11-р байр
  30 Шуурхай хүргэлт ХХК 1800-1221 Хүргэлтийн үйлчилгээ oogii8945@naver.com  88031412 Олзвойн гудамж, 2 давхар, 24 тоот, 25 дугаар хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  31 Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар 1800-1222 Төрийн бодлого, чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэх  bgd_zdtg@yahoo.com; Delgermaa.dolgor@gmail.com  361742, 70126890, 70123217, 99076961  Өөрийн байр, 2-р хороолол, 4-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16052 Монгол улс 
  32 Колл про ХХК 1800-1234 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ эрхлэх info@callpro.mn 98101111, 70007070  Энхтайваны өргөн чөлөө, Экспресс цамхаг 1301, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Улаанбаатар хот.
  33 Мэдээллийн аюулгүй байдлын газар 1800-1280 Иргэдээс мэдээлэл авах   266888, 261009 ЧД, 4р хороо УБ 21064674 Чингэлтэй дүүрэг 4хороо Жуулчны гудамж3
  34 Гаалийн ерөнхий газар 1800-1281 Гаалийн лавлах gaali@customs.pmis.gov.mn 350054, 99004026 СБД, Их тойруу 81/1
  35 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 1800-1284 Хэрэглэгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн талаар санал, гомдол хүлээн авах, хууль эрх зүйн зөвөлгөө өгөх   320041 ЧД, Багатойруу 5 ЗГийн 4р байр 262653
  36 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 1800-1286 Иргэд, аж ахуйн нэгжээс мэдээлэл хүлээн авах info@inspection.gov.mn, badam_2010@yahoo.com  264786, 91989890    Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай 13, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  37 Татварын ерөнхий газар 1800-1288 Татварын зөвлөгөө өгөх tseyenregzen.b@mta.mn, info@mta.mn 327686, 99082725 ХУД, Нэгдсэн үндэстний гудамж
  38 Юниверсал ложистикс монголиа ХХК 1800-1296 Хэрэглэгчдийн санал хүсэлт хүлээн авах shureem@universalgroup.ru  77008895, 90070003, 99109594 Саруул төв, зүүн жигүүр, Нарны зам-53, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  39 Чингис хаан банк ХХК 1800-1300 Хэрэглэгчдэд банкны талаар мэдээлэл лавлагаа өгөх ebank@ckbank.mn  318367, 99097357, 318373 СБД, Чингисийн өргөн чөлөө, NCPlaza
  40 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 1800-1363 Эрүүл мэндийн даатгалын лавлах үйлчилгээ   70100005, 99993140  Чингисийн өргөн чөлөө, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс. 
  41 Мобинет ХХК 1800-1400, 1800-1401, 1800-1402, 1800-1403, 1800-1404, 1800-1405, 1800-1406, 1800-1407, 1800-1408, 1800-1409 Нислэгийн тийзийн лавлах, нислэгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ эрхлэх support@mobinet.mn, idermunkh@mobicom.mn  318118, 302440, 94111054, 99101072   Мон трэйд оффис, Мобиком компанийн байр, 01 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  42 Скайтел ХХК 1800-1515 Лавлах үйлчилгээ эрхлэх sanchirmaa@skytel.mn,
  admin@skytel.mn
  318488,
  91120202
  СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-9
  91117171-Баярчимэг/Захиргааны албаны менежер/
  43 Транскапитал ББСБ ХХК 1800-1600 Харилцагчдад мэдээлэл өгөх zul@transcapital.mn, oyuntsetseg@transcapital.mn  332255, 99093265, 99075719  Өөрийн байр, Партизаны гудамж, 04 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  44 Монгол Шуудан ХК 1800-1613 Шуудангийн мэдээлэл, лавлагаа өгөх info@mongolpost.mn 70078918, 70078901, 70078912 ЧД, 1-р хороо, Төв шуудан
  45 Ви эс эм ХХК 1800-1616 Хэрэглэгчид тоон гарын үсгийн талаар мэдээлэл өгөх үйлчилгээ info@vsm.mn, tsegi4543@gmail.com 70001091, 99114543, 88021813   Ажилчны гудамж-133/2 тоот, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  46 Төгс учрахуй ХХК 1800-1617 Хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх mongol@ub1617.mn 318888, 318282 СБД, Амарын гудамж-2В, Мигма центр, 202 тоот.
  47 Голомт банк 1800-1646 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ mail.golomtbank.com 70117676, 75751111, 313155 ЧД, 1-р хороо, Их эзэн ччингис хааны нэрэмжит талбай-5, Голомт банкны төв байр. 
  48 Улаанбаатар эйрпорт шаттл ХХК 1800-1700 Зорчигч тээврийн автобус үйлчилгээний мэдээлэл өгөх tungalag_gerel@yahoo.com      77127712, 80895100 902 тоот, Сити тауэр, Бага тойруу, 08 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  49 Төгс эрхэм зууч ХХК 1800-1717 Үл хөдлөх мэдээллийн зуучлал, зөвлөгөө, лавлах үйлчилгээ barilgiinlavlah.1911@gmail.com 88404040, 88115771, 99002236 2 тоот, 72-р байр, 3-р хороолол, 3 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс.
  50 Худалдаа хөгжлийн банк ХХК 1800-1800 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ info@ubcbank.mn, erdenebulgan@ubcbank.mn 319041, 319517, 330508 ЧД, Их Эзэн Чингис хааны талбай-11, Улаанбаатар хотын банкны төв байр.
  51 Ази фарма ХХК 1800-1801 Эмийн лавлах info@asiafarma.mn 70117112 БГД, 2-р хороо. Энхтайвны өргөн чөлөө-46. Гранд Плаза цогцолбор. 1105 тоот
  52 Кредит банк ХХК 1800-1808 Санхүүгийн мэдээлэл өгөх info@creditbank.mn munkhtugs.b@creditbank.mn  319038, 99119984, 95956362   Сүхбаатарын талбай 18, 8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот-14200.
  53 Эйрлинк Монголиа ХХК 1800-1818 Нислэгийн тийзийн мэдээлэл, лавлагаа өгөх info@airlink.mn 70101838, 322350 СБД, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, С61 байр
  54 Дэд ноёд ХХК 1800-1819 Пицца хүргэлт b.khatanbaatar@gmail.com 70157070, 70167070 БЗД, 2-р хороо. Дарь-Эхийн 1-15
  55 Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 1800-1858 Иргэд, аж ахуйн нэгжид мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, санал гомдол хүлээж авах info@crc.gov.mn 304258 Метро бизнес төв, А-корпус, 5 давхар, Бага тойруу, 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын гудамж-13, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14201, Монгол Улс
  56 Виптакси сервис ХХК 1800-1880 Такси дуудлагын үйлчилгээ viptaxisanhuu@gmail.com  70004499, 99190354, 88040942  Сөүл бизнес центр, 5/551, 01 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  57 Төрийн банк 1800-1881 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ   312107, 18001881 ЧД, 1-р хороо, Бага тойруу 7/1 
  58 Ундрам хан хангай ХХК 1800-1883 Эмийн лавлах ub@monos.mn, uranbayar@monos.mn 99097256, 455723ф БЗД, 18-р хороо, Намъяанжугийн гудамж Өөрийн байр
  59 Хас банк 1800-1888 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ info@xacbank.mn 75771888 СБД, Ерөнхий сайд амарын гудамж, Хас банкны төв байр.
  60 Тэнгэр даатгал ХХК 1800-1889 Даатгалын лавлах insurance@tengerdaatgal.mn 99007261, 312234,  СБД, 8-р хороо. Бага тойруу. Б.Алтангэрэлийн гудамж 5. City Center. 11 давхарт.
  61 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 1800-1890 Иргэдэд бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгөх contact@burtgel.gov.mn  99099609, 320502, 99199924  Денверийн гудамж, 11 дүгээр хороолол, 7 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  62 Наркологийн эмнэлэг 1800-1893 Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх   70171858, 70174317, 99097746  Үйлдвэрийн баруун бүс 1-2, 20 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, 16101 Монгол улс
  63 Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 1800-1896 Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар мэдээлэл авах , өгөх зууч amaja_7472@yahoo.com 70110502, 70130502 СБД, 3-р хороо Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр 3 давхар
  64 Би Эф Си ложистикс ХХК 1800-1898 Олон улсын тээвэр зуучлалын төрөлжсөн мэдээлэл, лавлагаа өгөх info@bfc.mn, tuvshintugs.u@bfc.mn  77105090, 88110222, 88008424 JS tower, 402 тоот, Нарны зам гудамж, 05 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  65 Эйр транс ХХК 1800-1900 Нислэгийн тийзийн мэдээлэл, лавлагаа өгөх info@airtrans.mn 313131, 333333 СБД, Сөүлийн гудамж 6А, Сити плаза 503 тоот
  66 Хүйсийн тэгш эрхийн төв 1800-1903 Иргэдээс мэдээлэл авах gendereqcen@magicnet.mn 311512, 96655909, 99073865 ЧД, 6-р хороо Эрх чөлөөний талбай 2/1 байшин 101, 102 тоот
  67 Энхцовоо ЗБН 1800-1904 Бүх төрлийн зар авах, өгөх enkhsaikhan11@gmail.com  70110008, 99110600      ЧД, 5-р хороо, Баянбогд плаза 18/1, 3 давхар, 01 тоот,
  68 Хаан банк 1800-1917 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ chimedmaa.ya@khanbank.com, buyandelger.ba@khanbank.com 332333, 99089341, 70117023 СБД, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж-25 Хаан банкны төв байр
  69 Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газар 1800-1919 Прокурорын байгууллагын талаар хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх gpo@prokuror.mn  otgoo_gpo@yahoo.com  51-260855, 91911329  ЧД, Бага тойруу, өөрийн байр 
  70 Монгол эм импекс концерн ХХК 1800-1923 Эрүүл мэндийн зөвөлгөө, эмийн лавлах үйлчилгээ үзүүлэх bulgantamir.p@meic.mn      70004774, 315541, 324656 СБД, Их тойрог-39, 5-р хороо, Монгол эм импекс концерн ХХК-ийн байр
  71 Нимонс ХХК 1800-1924 Автотехникийн дуудлага тусламж, техникийн зөвлөгөө өгөх bronze1106@yahoo.com  70189988, 99101924  Мастер Плаза авто үйлчилгээний төв, 1 дүгээр хороолол, Москвагийн гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөө Баянгол дүүрэг-20, Улаанбаатар хот.
  72 Ширэвгэр ХХК 1800-1932 Байгууллагын бизнесийн сурталчилгаа мэдээлэл болон санал, гомдол хүлээн авах suurkhai@yahoo.com 70131932,
  91000334
  ЧД, 5-р хороо, Ж.Самбуугийн гудамж, Шуурхай зар центр 6 давхар. Утас: 99092419, 91914147
  73 Доктор авто сүлжээ ХХК 1800-1937 Автын мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ erdene@zigzag.mn 451937, 99993721, 463035 СБД, 4-р хороо, Намнансүрэнгийн гуадмж, 2/1 Доктор авто сүлжээ өөрийн байр.
  74 Улаанбаатар төмөр зам ХНН 1800-1949 Интернэт, телефон үйлчилгээний гэмтлийн дуудлага, санал гомдол хүлээн авах bayartsetseg@railtelecom.mn  244640, 244644   Өөрийн байр, 1 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  75 Билэгт дөлгөөн ХХК 1800-1950 Пицца хүргэлт enhee@1950.com 70111950, 99111118 БГД, 2-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө Гранд плаза цогцолбор 1006 тоот
  76 Худалдаа хөгжлийн банк 1800-1977 Телефон банк, санхүүгийн лавлах tdbank@tdbm.mn, e_ankhtuya@tdbm.mn 70161988 ЧД 1-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө 
  77 Монгол даатгал ХХК 1800-1990 Даатгалын зөвлөгөө, хохирлын дуудлага санал гомдол хүлээн авах   313901, 313615 СБД 5-р хороо Үндсэн хуулийн гудамж Хуучнаар Тээврийн товчооны ард
  78 Улаанбаатар такси транспорт сервис ХХК 1800-1991 Такси дуудлага info@ubtaxi.mn,
  batmend@mongolhyundai.mn
  70112326,
  99905568
  БГД, 20-р хороо Монгол Хюндай Автоматив ХХК-ийн байр 115 тоот.
  79 Монгол Улсын Их хурлын тамгын газар 1800-1992 УИХА-аас баталсан хууль, бусад шийдвэрийн биелэлтийн талаар иргэдээс санал, гомдол, мэдээлэл, асуулт хүлээн авч хариу өгөх үйлчилгээ үзүүлэх      
  80 Эм эн ти ХХК 1800-1999 Ачаа тээвэрлэх үйлчилгээний лавлах batbileg01@gmail.com, bayarmaa@mntc.mn  70119944, 99118309, 99088594 Гурван гал оффис, 6 давхар, 608 тоот, 01 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  81 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 1800-2000 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ mgl_men.health@yahoo.com  458298, 96601130, 480366 Шар хадны 50 дугаар гудамж, 9 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот.
  82 Капитрон банк 1800-2020 Телефон банк, санхүүгийн лавлах үйлчилгээ эрхлэх info@capitronbank.mn   315503, 99105169, 99124529  СБД, 2 хороо, Усны гудамж, 4
  83 Реал мастер линкс ХХК 1800-2050 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах likechannel_tv@yahoo.com      77055270, 99181544, 91074786 13/1-р байр, 2-р хороолол, Энгельсийн гудамж, 1 дүгээр хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  84 Амар даатгал ХХК 1800-2111 Даатгалын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх info@gerdaatgal.mn  77139090, 77559995, 94093344  Их Монгол Улсын гудамж, 101-118 тоот, Хүннү 2222, 15 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс 
  85 ШШГЕГ-ын харъяа Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албар 1800-2122 Иргэд болон хүүхдийн тэтгэлгийн төлбөр төлөгч, төлбөр авагчдад чиглэсэн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх bhzh@cd.gov.mn; boldsaikhan86@gmail.com  70002122, 70002123   Үндсэн хуулийн гудамж 3, 5 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот-14253, Монгол улс 
  86 Мобиком корпораци ХХК 1800-2222 Мобиком корпораци ХХК-ийн лавлах үйлчилгээ  regulation@mobicom.mn 75759944 ЧД, Самбуугийн гудамж-47
  87 Джей Ти Ай Казахстан ХХН-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар 1800-2277 Байгууллагатай холбоотой мэдээлэл авах, хүргэх pavel.gainullin@jti.com, soyalmaa.dangaasuren@jti.com  77117036, 99104280, 94050016  Зайсангийн гудамж, 201/1, 11 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  88 Акума-Эрин ХХК 1800-2424 Байгууллагын лавлах үйлчилгээ office@akuma.mn; finance2@akuma.mn  77779696, 99992591, 88744261  Ажилчны гудамж -4, Акума төв, 5 дугаар хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот 15160, Монгол Улс
  89 Стандарт хэмжил зүйн газар 1800-2525 Стандарт, хэмжил зүй, сорьц, итгэмжлэл, баталгаажуулалтын чиглэлээр мэдээлэл өгөх, санал гомдол авах b.bilguun@masm.gov.mn 99119342, 99086638  Энхтайваны өргөн чөлөө 46а, Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, Улаанбаатар хот, Монгол Улс.
  90 Мон пасс СА ХХК 1800-2535 Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох талаар мэдээлэл өгөх info@monpass.mn, khaltar@monpass.mn 76113286, 99153286 Нисора цамхаг, 207 тоот, 1 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
  91 Колл про ХХК 1800-2555 Программ хангамжийн үйлчилгээнд info@callpro.mn 99115586 СБД, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Брахаус төв 307 тоот.
  92 Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн НҮТББ 1800-2800 Мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ эрхлэх oyunasv@gmail.com  70135147, 99055350, 99206869  СБД, 7 хороо, Эрхүүгийн гудамж, Ардчилалын ордон, 205 тоот
  93 Ашид капитал ББСБ ХХК 1800-2828 Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар лавлагаа мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, гомдол санал, асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх esentsengel.s@mcs.mn  77112828, 88111667  Сентрал тауэр, 15 дугаар давхар, Сүхбаатарын талбай-2, 8 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
  94 Номин холдинг ХХК 1800-2888 Зар сурталчилгаа, Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ munkhbat.do@nomin.net, nomin@nomin.net 99141399, 99020037, 75778888 ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Номин юнайтед. 


  Орон нутагт 

  Тусгай дугаар эзэмшигчийн нэр Дугаар Зориулалт Мэйл хаяг Утас Хаяг
  1 Өмгөөллийн юстиниан ХХН 1900-1500 Өмгөөлөл, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ganzo.lawyer@gmail.com  70357005, 99105263  Эрдэнэт хүнс компанийн 301 тоот,  Баянцагаан баг, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, Монгол Улс
  2 Номин макс ХХК 1900-1501 Телевиз, радиогийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах nominmax_tv@yahoo.com   99352802 70357177 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Урт булаг Номин макс ХХКийн байр
  3 Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1900-1507 Эмнэлгийн үзлэгийн дугаар авах, цаг товлох dorjoo1969@yahoo.com 70452498, 99452228 Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг, Бадрахын гудамж 
  4 Ж.Ганчимэг 1900-1508 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ chimgee0515@yahoo.com 99991882 Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг, Халиун кабель телевизийн байр.
  5 Фило ХХК 1900-1515 Шууд нэвтрүүлэгт ашиглах tv-10@mongol.net 95345590 70358824 Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум, Зэст баг МХС ТӨХКийн байр
  6 Жакмаа ХХК 1900-1516 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ chikono5tse@gmail.com  88013312, 99023892 62 дугаар байр, 14 тоот, 9 дүгээр баг, Хэрлэн сум, Дорнод аймаг, Монгол Улс
  7 иргэн Т.Хүрэлбаатар 1900-1519 Сантехникийн лавлах үйлчилгээ thurelbaatar1205@gmail.com  88033671 6 дугаар байр, 69 тоот, Уурхайчин 3 дугаар хорооо, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, Монгол Улс
  8 иргэн П.Ууганбаяр 1900-1520 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ эрхлэх      
  9 Дорнын ган гүүр ХХК 1900-1525 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх baagii.2011@yahoo.com  80581001, 99821309  Сод худалдааны төв, 02-04 тоот, 6 дугаар баг, Хэрлэн сум, Дорнод аймаг.
  10 Инээмсэглэл дүүрэн ирээдүй НҮТББ 1900-1526 Радиод зар, мэндчилгээ хүлээн авах kh.lhamsuren1020@gmail.com  99019765, 99043143 Засаг даргын тамгын газрын байр, 421 тоот, Жаргалан баг, Жаргалан сум, Ховд аймаг, Монгол Улс
  11 Эрдэнэт таймс сонин ХМБ 1900-1530 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ bat_munguntuya@yahoo.com  99861622 Саруул төв, 201 тоот, 4 дүгээр хороолол, Хүрэнбулаг баг, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, Монгол Улс 
  12 Буян налайх ХХК 1900-1533 Зар, мэндчилгээ авах buyan_nalaikhxxk@yahoo.com 70232622 99112773 Багануур дүүрэг, 2-р хороо, Жаргалант/12190/ Уурхайчид гудамж-7
  13 Сайн-Орших шуурхай зарын сонин ХХК 1900-1540 Зар авах ulziiorshikh80@gmail.com 99271018 95921540 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг, Сайн-Орших ХХК-ийн байр
  14 Мокдо ХХК 1900-1545 Бүх төрлийн лавлах үйлчилгээ 1991.zoloo@gmail.com 99030594, 89880093, 88001508 Алтайн 10, 40 тоот, 9 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот-14182, Монгол Улс 
  15 Асгатын гол ХХК 1900-1550 Зар авах, шууд нэвтрүүлэгт ашиглах information_exchange@yahoo.com mbirj_tv@yahoo.com 99351372 70356070 Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум, Найрамдлын гудамж-1, 4-20-р байр.
  16 Морьтын ширээ ХХК   1900-1551 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх bs_biambaa@yahoo.com omygmar@ymail.com   70518199, 99159518, 88103499 Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум, 7-р баг, Одкон хотхон 3-р байр
  17 иргэн А.Орхонцэцэг 1900-1555        
  18 Дархан комфорт цогцолбор ХХК 1900-1559 Дархан-Уул аймгийн аж ахуйн нэгжийн утасны талаар лавлах үйлчилгээ эрхлэх. info@comfort.mn 70379090, 88115162, 99346682  Комфорт зочид буудал, 14-р баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг.
  19 Арвайн хан тайшир НҮТББ 1900-1560 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ nairamdal_2012@yahoo.com  91119881 Буудай төв, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай, Монгол Улс 
  20 ИНЕГ-ын харьяа Увс аймаг дахь Дэглий цагаан нисэх буудал 1900-1566 Нислэгийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ үзүүлэх uvs.airport@mcaa.gov.mn, enkhtuya.l@mcaa.gov.mn  70452550, 70452164, 99049939, 91548181 Хар усны эхэн, Баянхайрхан баг, Түргэн сум, Увс аймаг, Монгол Улс 
  21 Теч смарт солюшн ХХК 1900-1586 Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт ашиглах nasanbat.batbaatar@yahoo.com, zaluus.tv@gmail.com  88081427, 99711835 3-8-130 тоот, Сүмбэр сум, Говь-Сүмбэр аймаг-42010.
  22 иргэн Б.Одбаяр 1900-1588 Зар мэдээ, лавлах odbayar13@mail.ru  88338328, 99678328 1 дүгээр гудамж, 09 тоот, 11 дүгээр баг, Улаангом сум, Увс аймаг-85181.
  23 Өвөрхангайн медиа сүлжээ ХХК 1900-1590 Бүх төрлийн мэдээлэл, лавлах үйлчилгээ ariunzaya76g@yahoo.com  99991923, 88064760 Номин хотхон, 343-31 тоот, 8 дугаар баг, Арвайхээр сум, Өвөрхангай аймаг, Монгол Улс 
  24 иргэн Т.Мөнхмөрөн 1900-1595 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх azurelotus617722714@yahoo.com  88715000, 98882558 Жавхлант хишиг хороолол, 122 тоот, 01 дүгээр баг, Баруун-Урт сум, Сүхбаатар аймаг, Монгол Улс 
  25 иргэн Т.Ганзориг 1900-1599 Зар сурталчилгаа хүлээн авах   99054750 8 тоот, 4 гудамж, Жаргалант сутай, 3-р баг, Есөнбулаг сум, Говь-Алтай аймаг, Монгол Улс