Home / Articles / Радио давтамж, өргөн нэвтрүүлгийн хяналтын төв
Радио давтамж, өргөн нэвтрүүлгийн хяналтын төв
2024-01-12

Радио давтамж, өргөн нэвтрүүлгийн хяналтын төвд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 188 албан бичиг ирснээс шийдвэрлэсэн байдлаар нь:

1.     Харилцан нөлөөллийн албан бичиг нийт 62 ирсэн. Үүнд:

·         Улаанбаатарт хотод 81-н байршилд,

·         Хөдөө орон нутагт 32-н байршилд хэмжилт шалгалт хийгдсэн байна.

2.    Цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүй түвшний хэмжилт шалгалтын албан бичиг нийт 20 ирсэн. Үүнд:

·         Улаанбаатар хотод 20 байршилд,

·         Хөдөө орон нутагт 11-н байршилд хэмжилт шалгалт хийгдсэн байна.

3.    Мөн хүсэлт, мэдэгдэл, бусад  нийт 106 албан бичиг ирсэн.