Home / Articles / ХОРООНЫ ДАРГЫН 2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН...
ХОРООНЫ ДАРГЫН 2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН А/233 ТООТ ТУШААЛЫН ДАГУУ ХЭМЖИЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН
2023-09-25
ХОРООНЫ ДАРГЫН 2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН А/233 ТООТ ТУШААЛЫН ДАГУУ ХЭМЖИЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН ХОРООНЫ ДАРГЫН 2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН А/233 ТООТ ТУШААЛЫН ДАГУУ ХЭМЖИЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЙЛАН