Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт


 

Зохицуулах хорооны 2020 оны 04 сарын 29-ний өдрийн №26 тоот тогтоолоор баталсан Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам-ын 9.4-д заасны дагуу интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт

Мобиком нэтворкс ХХК-ийн  холболтын гэрээнүүд

Харилцан холболтын гэрээний мэдээлэл

ХХЗХороонд бүртгэгдсэн бүртгэлийн дугаар

Тайлбар

Дугаар

Хугацаа

Гарын үсэг зурсан огноо

Гэрээний

Мөрдөгдөж эхлэх хугацаа

Дуусах хугацаа

ХХЗХ-д бүртгэгдсэн

МОБИКОМ НЭТВОРКС ХХК

1

Эрд нетворк ХХК

№16-607-20-0028

2020.03.09

2020.03.10

2022.03.10

2020.04.22

ИХГ20/МН/ЭН

 

2

Этүгэн чандмань ХХК

№16-607-20-0021

2020.02.14

2020.03.01

2022.03.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ЭЧ

 

3

Дорнод нэт ХХК

№16-607-19-0099

2019.11.01

2019.11.01

2022.11.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ДН

 

4

Виртуал линк ХХК

№16-607-19-0094

2019.10.14

2019.10.16

2021.10.16

2020.04.22

ИХГ20/МН/ВЛ

 

5

Хай вишн ХХК

№16-607-19-0062

2019.07.16

2019.07.09

2024.07.09

2020.04.22

ИХГ20/МН/ХВ

 

6

Шинэ сансар кабель ХХК

№16-607-19-0113

2019.11.25

2019.12.01

2024.12.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ШСК

 

7

Мобиком корпораци  ХХК

№16-607-19-0035; 11-607-19-0500

2019.04.15

2019.04.15

2022.04.15

2020.04.22

ИХГ20/МН/МК

 

8

Мобинет ХХК

№16-607-19-0037; 13-607-19-0062

2019.04.15

2019.04.16

2022.04.16

2020.04.22

ИХГ20/МН/Моб

 

9

Эн би си ХХК

№16-607-19-0064; NBC/T-19-15

2020.03.16

2020.03.16

2023.03.16

2020.04.22

ИХГ20/МН/ЭБС

 

10

Юнивишн ХХК

Uv19/0595, 16-607-19-0056

2019.06.17

2019.06.17

2022.06.17

2020.04.22

ИХГ20/МН/Юнив

 

11

ИНЕГ

№ИНЕГ/УЗ/ТББ/Ү-14/19

2019.07.16

2019.12.25

2020.12.25

2020.04.22

ИХГ20/МН/ИНЕГ

 

12

МЦХ ХК

МТС-311; 16-607-19-0098

2019.10.08

2019.10.01

2020.10.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/МЦХ 

 

13

Си нэт ХХК

№16-607-19-0046

2019.05.10

2019.05.10

2022.05.10

2020.04.22

ИХГ20/МН/СН

 

14

Ай ти систем ХХК

№16-607-20-0003

2020.01.02

2020.01.01

2022.01.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/АТС

 

15

Би эм ди ХХК

№16-607-19-0108

2019.11.06

2019.11.05

2021.11.05

2020.04.22

ИХГ20/МН/БЭД

 

16

Ультранэт зон ХХК

№16-607-19-0044

2019.07.25

2019.07.25

2022.07.25

2020.04.22

ИХГ20/МН/УЗ

 

17

Тариатын эхэн ХХК

№16-607-19-0092

2020.04.01

2020.04.01

2023.04.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ТЭ

 

18

Даблью ай анд ХХК

№16-607-19-0041

2020.04.19

2019.04.22

2022.04.22

2020.04.22

ИХГ20/МН/ДАА

 

22

Их зэст хөгжил ХХК

№16-607-19-0060

2019.08.28

2019.09.01

2022.09.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ИЗХ

 

23

Агаарын суваг ХХК

№16-607-19-0007

2019.01.14

2019.02.01

2022.02.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/АС

 

24

Тэлмэн нетворк ХХК

№16-607-19-0042

2020.03.24

2020.04.01

2022.04.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ТН

 

25

Шидэт долгион ХХК

№16-607-18-0108

2018.11.28

2018.12.01

2020.12.01

2020.04.22

ИХГ20/МН/ШД

 

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ХХК

26

Жинэт ХХК

№ҮАГ/IS/18/06-21

2018.06.04

2018.06.01

2019.06.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/Жнэт

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

27

Дорноднэт ХХК

№ҮАГ/IS/18/05-17

2017.05.10

2018.05.01

2019.05.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/ДН

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

28

Юнивишн ХХК

№ҮАГ/IS/18/09-28

2018.09.01

2018.09.01

2019.09.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/Юнив

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

29

Ай си нэт ХХК

№ҮАГ/IS/18/12-33

2018.12.01

2018.12.01

2019.12.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/АСН

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

30

Кевико ХХК

№ҮАГ/IS/19/11-35

2019.11.29

2019.12.01

2020.12.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/КВ

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

31

Бодь электроникс ХХК

№ҮАГ/IS/19/07-25

2019.07.28

2019.08.01

2020.08.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/БЭ

Гэрээний 1.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

32

Топнэт ХХК

№ҮАГ/IS20/01-09

2020.01.10

2020.01.01

2021.01.01

2020.04.24

ИХГ20/МХС/ТН

 

33

Эс ай си ти ХХК

№ҮАГ/IS20/06-20

2020.05.25

2020.06.01

2021.06.01

2020.08.26

ИХГ20/МХС/ЭАСТ

 

МТ нэтворкс ХХК

34

Жи-Мобайлнэт ХХК

№ЖН19/222; 02/19

2019.05.01

2019.05.01

2020.05.01

2020.05.21

ИХГ20/МТН/ЖН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

35

Жи-Мобайл ХХК

№ЖМ19/185; 01/19

2019.05.01

2019.05.01

2020.05.01

2020.05.21

ИХГ20/МТН/ЖM

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

36

Эс ти экс ситинэт ХХК

№12/19

2019.10.31

2019.11.27

2020.11.27

2020.05.21

ИХГ20/МТН/ЭТЭС

 

ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭЭС

37

Жемнэт ХХК болон Эйч эн ай ХХК

№ЖН-20/016

2020.06.01

2020.06.01

2022.06.01

2020.08.31

ИХГ20/ЭЭА/ЖН

 

38

Жемнэт ХХК болон Жинэт ХХК

№ЖН-20/015

2020.05.20

2020.06.01

2022.05.31

2020.08.31

ИХГ20/Жи/ЖН

 

39

Жемнэт ХХК болон Топнэт  ХХК

№ЖН-19/017

2019.12.27

2019.12.27

2021.12.27

2020.08.31

ИХГ20/ТН/ЖН

 

40

Мобиком нэтворкс ХХК болон Эн би си ХХК

№16-607-20-0068, NBC/x/20-40

2020.05.20

2020.06.16

2021.06.16

2020.08.31

ИХГ20/ЭБС/МН

 

41

Рэйлком төв болон УБТЗ  ТХА

№РК-10/20

2020.05.01

2020.05.01

2022.05.01

2020.08.31

ИХГ20/УБТЗ/РКтөв

 

42

Жемнэт ХХК болон Мэйжикнэт ХХК 

№ЖН-18/016

2018.05.01

2018.05.01

2020.05.01

2020.08.31

ИХГ20/МэйжН/ЖН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

43

Жемнэт ХХК болон Ёкозунанэт  ХХК 

№ЖН-18/008

2018.03.01

2018.03.01

2020.03.01

2020.08.31

ИХГ20/ЁкозН/ЖН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

44

Жемнэт ХХК болон Кевико  ХХК 

№ЖН-18/028, ТГ18/09-02

2018.09.19

2018.09.19

2020.09.19

2020.09.01

ИХГ20/Кев/ЖН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

45

Мобиком нэтворкс ХХК болон Талын технологи ХХК

№16-607-20-0056,

2020.05.08

2020.05.11

2022.05.11

2020.09.02

ИХГ20/ТалТ/МН

 

46

Жемнэт ХХК болон Нүрзэд нэтворкс ХХК

№ЖН-18/004

2018.01.11

2018.01.11

2020.01.11

2020.09.02

ИХГ20/НүрзН/МН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

47

Ультранэт зон ХХК болон МТ нэтворкс ХХК

№11/19

2019.11.01

2019.11.01

2020.11.01

2020.09.02

ИХГ20/УЗ/МТН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

48

Ультранэт зон ХХК болон Мобиком нэтворкс  ХХК

№16-607-19-0044

2019.05.01

2019.05.01

2022.05.01

2020.09.02

ИХГ20/УЗ/МН

 

49

Дижиком ХХК болон Жемнэт ХХК

№ЖН-18/022

2018.07.04

2018.07.04

2020.07.04

2020.09.02

ИХГ20/ДК/ЖН

Гэрээний 6.3-д зааснаар нэг жилээр сунгагдсан

50

МЦХ ХК болон Жемнэт ХХК

№ЖН-20/001, MTC-20/36

2020.01.01

2020.01.01

2021.01.01

2020.09.04

ИХГ20/МЦХ/ЖН

 

51

МЦХ ХК болон Мобиком нэтворкс ХХК

№MTC-311, 16-607-19-0018

2019.10.08

2019.10.01

2020.10.01

2020.09.04

ИХГ20/МЦХ/MН

 

52

Дорноднэт ХХК болон Мобиком нэтворкс ХХК

№16-607-19-0099

2019.10.21

2019.11.01

2022.11.01

2020.09.04

ИХГ20/ДН/MН

 

53

Эйрспэйс Икс Монгол болон Жемнэт ХХК

№ЖН-20/019

2020.05.01

2020.05.01

2021.05.01

2020.09.16

ИХГ20/ЭйрИМ/ЖН

 

 

 

 

С.Дашбалбар
Шинэчлэгдсэн: 2020/09/16