2014/11/20

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын статистик мэдээллийг үнэн зөв, цаг тухайд нь гаргахад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрээний үүргээ биелүүлж ажиллах нь чухал байна

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын статистик мэдээллийг үнэн зөв, цаг тухайд нь гаргахад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрээний үүргээ биелүүлж ажиллах нь чухал байна

2014/11/19

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа

Тус хорооноос “Жилийн тайлан 2013” номыг бэлтгэн гаргалаа

2014/11/18

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Дараах ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

2014/11/18

Тоон телевизийн дахин дамжуулах станц, үүрэн холбооны сүлжээ хоорондын нөлөөллийн шалгалтын тайлан

Тоон телевизийн дахин дамжуулах станц, үүрэн холбооны сүлжээ хоорондын нөлөөллийн шалгалтын тайлан

2014/11/17

2014.09.25-ны өдрийн 41 тоот тогтоолоор 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2013 оны жил, 2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээг 2014.11.28-ны дотор Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014.09.25-ны өдрийн  41 тоот тогтоолоор 3 сар хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2013 оны жил, 2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээг 2014.11.28-ны дотор Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014/11/17

2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2014 оны 11 сарын 28-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014 оны эхний хагас жилийн статистик тайлан мэдээ ирүүлээгүй  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 2014 оны 11 сарын 28-ны дотор ХХЗХ-нд ирүүлэхийг мэдэгдэж байна

2014/11/14

Радио давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

Радио  давтамж ашиглаж буй эрхийн бичиг эзэмшигчдэд хүргэх мэдэгдэл

2014/11/14

Радио долгионы харилцан нөлөөллийн талаар 2012-2013 онд ирүүлсэн гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал

Радио долгионы харилцан нөлөөллийн талаар 2012-2013 онд ирүүлсэн гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал