2016/01/26

Цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах сэдвээр хэлэлцүүлэг, сургалт болно

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос НҮБ-ын хүүхдийн сантай хамтарч “Цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах” сэдвийн хүрээнд төрийн холбогдох яам тамгын газар, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн төлөөллүүд , техникийн ажилчдын дунд 2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр сургалт, 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр шийдвэр гаргагч нарын дунд дугуй ширээний хэлэлцүүлгийг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна

2016/01/26

“Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны мэдээ” сэтгүүлийн шинэ дугаарт хамтран ажиллахыг урьж байна

Тус хорооноос “Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны Мэдээ” сэтгүүлийг улирал тутамд төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид болон иргэддээ зориулан харилцаа холбооны салбарын мэдээ мэдээлэл, үйл ажиллагааны тайлан, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, баримт бичгийг сурталчилан таниулах үндсэн зорилготойгоор гарган ажилласнаар, 2013 оноос хэлбэр дизайн болон агуулгын хувьд баяжуулан шинэчилж та бүхэнд хүргэж байна

2016/01/26

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, телевизийн сувгуудын хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд байнгын хяналт, мониторинг хийх ажил

2016/01/25

Cонгон шалгаруулалтын урилга

Cонгон шалгаруулалтын урилга

2016/01/25

Cонгон шалгаруулалтын урилга

Cонгон шалгаруулалтын урилга

2016/01/20

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинг ОСДҮЭ-дийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж (Settop Box) дээр хэмжсэн дүн - 2016 оны 1 дүгээр сарын 2 дугаар долоо хоног

Телевиз, сувгуудын дууны түвшинг ОСДҮЭ-дийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж (Settop Box) дээр хэмжсэн дүн - 2016 оны 1 дүгээр сарын 2 дугаар долоо хоног

2016/01/20

Мэдэгдэл

2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 40 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ын 12.7-д “Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг эзэмшигч журмын 8.1,8.2-д заасан хугацаанд сунгалт хийлгэх хүсэлт гаргаагүй бол тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг хүчингүй болсонд тооцон тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг дуусгавар болсон гэж үзэх ба баримт бичгийг архивт шилжүүлнэ” гэж заасны дагуу холбогдох заалт болон гэрээний үүргээ биелүүлээгүй аж ахуй нэгж, иргэдийн дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг дуусгавар болгож байгааг үүгээр мэдэгдэж байна

2016/01/18

Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын холбогдох заалтын талаарх тайлбар

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны 15 тоот тогтоолоор Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагыг баталсан. Уг нөхцөл шаардлага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан бөгөөд телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, зах зээлийн өрсөлдөөний таатай орчинг бүрдүүлэх, нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, чанартай үйлчилгээгээр олон нийтийг хүртээмжтэй хангахад чиглэсэн харилцааг зохицуулахад чиглэгдсэн