ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Улаанбаатар хотын телевиз, сувгийн мониторинг (2015 оны ii хагас)


2018/11/07
2018/11/07

Медиа зар сурталчилгааны зах зээлийн 2017 оны төлөв байдал

Медиа зар сурталчилгааны зах зээлийн 2017 оны төлөв байдал

2018/11/07

Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хяналтын дүнгийн харьцуулсан судалгаа

Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн хяналтын дүнгийн харьцуулсан судалгаа

2018/10/26

Телевизийн мониторингийн жилийн тайлан 2017 он

Телевизийн мониторингийн жилийн тайлан 2017 он

2017/12/19

Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хүрээнд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн судалгаа

Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хүрээнд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн судалгаа

2016/06/15

Радио телевизийн үндэсний сүлжээгээр шууд эфирээс телевизийн 6 сувгийг үзэж байгаа хэрэглэгчийн судалгаа

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 01/709 албан тоотын хариуд ирүүлсэн судалгаагаар 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар “Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын 21 аймгийн нийт 138271 айл өрх радио телевизийн үндэсний сүлжээгээр шууд эфирээс телевизийн 6 сувгийг үзэж байна.

2015/11/24

Улаанбаатар хотын телевизийн мониторингийн харьцуулсан судалгаа

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ыг анх 2011 онд, тус хорооны 2015 оны 15 тоот тогтоолоор “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага” нэртэйгээр шинэчлэн тус тус баталж гаргасан бөгөөд энэхүү нөхцөл шаардлагын хүрээнд өргөн нэвтрүүлэгт тодорхой шаардлагуудыг тавьж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалд байнгын хяналт мониторингийг хийж ирсэн.

2015/11/13

Орон нутгийн үзэгчдийн телевиз үзэлтийн судалгаа

Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ дагуу Монгол Улсад радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, зах зээлийн өрсөлдөөний таатай орчныг бүрдүүлэх, нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, чанартай үйлчилгээгээр олон нийтийг хүртээмжтэй хангахад чиглэсэн харилцааг зохицуулах зорилгоор 2011 онд “Телевиз, радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ыг (2015 онд “ Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт нөхцөл шаардлага” болж шинэчлэн батлагдсан) батлан гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа билээ.

2013/03/19

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэх ажлын хэсгийн судалгааны тайлан мэдээлэл

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжүүлэх ажлын хэсгийн судалгааны тайлан мэдээлэл

Онцлох мэдээ