ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОЙМ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны даргын 2018 оны 07 сарын 25-ны өдрийн а/185 тоот тушаалын хэмжилт, шалгалтын тайлан


2018/09/07

Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан

Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаандаа болон өргөгч цамхаг, тэдгээрийн харуул хамгаалалт, мөн хяналт хийх бүсэд орших дүүргүүдийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хэмжилт шалгалт хийж Монгол Улсын хууль тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино.

2018/09/07

Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул аймгуудын уул уурхайд хийсэн хэмжилт шалгалтын ажлын тайлан

“Харилцаа холбооны тухай хууль”, “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах.

2018/09/07

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2018 оны 08-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ

Тус хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс хэт богино долгионы /FМ/ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын MNS 4909:2000 “Давтамжийн модуляцтай (FM) хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч (VHF), техникийн шаардлага” стандартыг хангуулах, технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор суурин хэмжилтийг тогтмол хийж байна.

2018/08/03

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд сонсголын чанараар үнэлгээ хийсэн суурин хяналтын мэдээ

Тус хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс хэт богино долгионы /FМ/ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын радио мэдээлэл дамжуулалтын чанарыг SINPO арга ашиглан сонсголоор үнэлэх

2018/07/25

Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан

Хорооны даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/113 тоот тушаалын дагуу Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаандаа болон өргөгч цамхаг, тэдгээрийн харуул хамгаалалт, мөн хяналт хийх бүсэд орших дүүргүүдийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хэмжилт шалгалт хийж Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, “Харилцаа холбооны тухай хууль”, “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино.

2018/07/25

Улаанбаатар хотын багануур, налайх дүүргүүдийн үүрэн холбооны чанар, тоон телевизийн хамрах хүрээ, утасгүй интернэтийн давтамж ашиглалтын байдалд хийсэн хэмжилтийн тайлан

Тус хорооны 2018 оны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд багануур, налайх дүүргүүдийн үүрэн холбооны чанар, тоон телевизийн хамрах хүрээ, утасгүй интернэтийн давтамж ашиглалтын байдалд хэмжилт хийх зураглал гаргах, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, олон сувгийг олон цэгт түгээх сүлжээний нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэвтрүүлэгч, антенн, фидерийн байгууламжийг шалгах, тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтэнд хяналт, шалгалт хийх, 470-694мгц радио давтамжийн зурвасын ашиглалтын байдалд хэмжилт, хяналтыг хийж дүгнэлт гаргах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох зорилгоор холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах.

2018/07/25

Үүрэн холбооны үйлчилгээний чанарын хэмжилтийн тайлан /2018 оны 1-р улирал/

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны Радио долгионы хяналтын төвийн төлөвлөгөөт ажил болон тус хорооны даргын А/61 дугаар тушаалын удирдамжийн дагуу үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн яриа болон өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээнд чанарын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэв.

2018/06/06

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2018 оны 05-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ

РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2018 оны 05-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ

Онцлох мэдээ