Шинэчлэгдсэн: 2015/04/08


Салбарын зарим стандартыг хүчингүй болгов


Монгол Улсын шадар сайд Б.Тэрбишдагвын тушаалаар 2012 оны 4 дүгээр улиралд Улсын хэмжээнд стандартын үзлэгийг СХЗГазар, холбогдох яам агентлагууд зохион байгуулсан билээ.

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны салбарын стандартын улсын үзлэгийг СХЗГ, МТШХХГ, ХХЗХ болон бусад байгууллагууд хамтран зохион байгуулж, техник технологийн хөгжлийн хандлага, ашиглалт үйлчилгээний өнөөгийн байдал, салбарын стандартын хэрэгжилтийн талаар санал дүгнэлт боловсруулсан болно.

Салбарын стандартын улсын үзлэгийн дүн, санал дүгнэлтийг СХЗГазрын дэргэдэх Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 2 дугаар сарын ээлжит хуралдаанаар хэлэлцэж, хүчингүй болгох үндэсний стандартын жагсаалтыг батлан цаашид мөрдөхгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.

Иймээс хүчингүй болсон дараах үндэсний стандартыг үйл ажиллагаандаа ашиглахгүй байхыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, ААН,  иргэд байгууллагуудад мэдэгдье.

Жагсаалт:

 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн

2013 оны 02  дугаар сарын 21-ний өдрийн

   08 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

Мэдээллийн технологи, шуудан, харицаа холбооны салбарын

хүчингүй болгон баталсан стандартын жагсаалт

 

д/д

Стандартын нэр

Стандартын тэмдэглэгээ

Стандартыг баталсан байгууллага, шийдвэрийн дугаар заалт

 1

Кабель дамжуулагч утас, түүний багцын зураг хийх журам

MNS 2778:1979

Үнэ, стандартын улсын хорооны 1979 оны 147 дугаар тогтоол

 2

Техникийн зураг. Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл

MNS 3757-14:1984

БНМАУ-ын Барилга-архитектур, техник хяналтын улсын хороо, Үнэ, стандартын улсын хорооны 1984 оны 70/387-р тогтоол

 3

Програм ба програмын баримт бичгийн төрөл

MNS 0019-101-02:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

4

Програм ба програмын баримт бичигт тавих үндсэн шаардлага

MNS 0019-105-05:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

Техникийн даалгавар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шуурдлага

MNS 0019-201-06:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

6

Техникийн даалгавар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-202-06:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

Туршилтын хөтөлбөр ба арга зүй. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-301-08:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

8

Програмын текст. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-401-09:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

9

Програмын тайлбар. Агуулгад тавих шаардлага

 

MNS 0019-402-10:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

 10

Эх хувь эзэмшигчийн цэс

MNS 0019-403-11:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

11

Тайлбар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-404-12:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

12

Ерөнхий тайлбар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-502-13:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

13

Системийн програмчийн ажлын заавар

MNS 0019-503-14:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

14

Програмчийн ажлын заавар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-504-15:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

15

Операторын ажлын заавар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-505-16:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

16

Хэлний тайлбар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-506-19:1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

17

Ашиглалтын баримт бичгийн цэс. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-507-17 : 1986               

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

18

Техник үйлчилгээний заавар. Агуулга бүрдэлтэд тавих шаардлага

MNS 0019-508-18 : 1986

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1986 №199

19

Е 100 тоон станцын өгөгдлийн зохицуулалт хийх аргачлал

MNS 5315-1:2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

20

Е 100 тоон станцын гэмтлийг оношлох, засварлах аргачлал

MNS 5315-2:2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

21

Е 10 тоон станцын ачааллын хэмжилт, дүн шинжилгээ

MNS 5315-3 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

22

Е 10 тоон станцын урьдчилсан хэмжилт

MNS 5315-4 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

23

EWSD тоон станцын өгөгдөл зохицуулалт хийх аргачлал

MNS 5316-1 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

24

EWSD тоон станцын гэмтлийг оношлох, засварлах аргачлал

MNS 5316-2 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

25

EWSD тоон станцын ачааллын хэмжилт, ажиглалт ба дүн шинжилгээ

MNS 5316-3 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

26

EWSD тоон станцын урьдчилсан хэмжилт

MNS 5316-4 : 2003

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн  2003 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын холбогдох заалт

27

Улс хоорондын NEAX -61E станц. 1-р хэсэг: Өгөгдлийн зохицуулалт

MNS 5472-1 : 2005

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17 тоот тогтоолын холбогдох заалт

28

Улс хоорондын NEAX -61E станц. Ачааллын хэмжилт

MNS 5472-2 : 2005

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17 тоот тогтоолын холбогдох заалт

29

Улс хоорондын NEAX -61E станц.Урьдчилсан хэмжилт

MNS 5472-3 : 2005

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17 тоот тогтоолын холбогдох заалт

30

Улс хоорондын NEAX -61E станц. Гэмтлийн оношлогоо ба засвар

 

MNS 5472-4 : 2005

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2005 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 17 тоот тогтоолын холбогдох заалт

31

Холбооны шугаманд бий болдог өндөр хүчдэл, гүйдлээс утсан харилцааны тоног төхөөрөмжийг хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч

MNS 1547 : 1972

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Үнэ, стандартын улсын хорооны 1972-05-15

32

Шугаманд үүсч болох аюултай хүчдэл, гүйдлээс утсан харилцааны төхөөрөмж хамгаалах схем

MNS 3367 : 1982

БНМАУ-ын Үнэ, стандартын улсын хорооны 1982 оны 142 тоот  тогтоолын холбогдох заалт

33

Цахилгаан холбооны төхөөрөмж. Тэжээлийн хүчдэл ба хэмжих арга

MNS 3733 : 1984

БНМАУ-ын Үнэ, стандартын улсын хорооны 1984 оны 12 дугаар сарын 374  дугаар тогтоолын холбогдох заалт

34

Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг атмосферийн цэнэгжилтээс хамгаалах арга

MNS 4026 : 1987

Үнэ, стандартын улсын хорооны 1987 оны 636 дугаар тогтоолын холбогдох заалт

35

Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5534 : 2005

СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2005  оны 11-р сарын 24-ны өдрийн 47 дугаар тогтоолын холбогдох заалт

36

Телефон сүлжээний кабель. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5015 : 2001

СХҮТ-ийн зөвлөлийн 2001 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 8 дүгаар тогтоолын холбогдох заалт

37

Телефон сүлжээний кабелийн худаг. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5016:2001

СХҮТ-ийн зөвлөлийн 2001 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 8 дүгаар тогтоолын холбогдох заалт

38

Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. Тооны машин

MNS ISO/IEC 2382-22:2001

СХҮТ-ийн зөвлөлийн 2001-01-25 №2

 

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн