Шинэчлэгдсэн: 2021/07/08


Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт


2021.07.08

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АШИГЛАГДАХ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТ БА ЗОХИЦУУЛАЛТ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. 1.  Энэхүү баримт бичиг нь Радио долгионы тухай хуулийн 51.1.2, Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 11, 23.1.3 дах заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт иргэний нисэхийн агаарын навигацийн (цаашид “агаарын навигаци” гэх) үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах болон иргэний нисэхийн радио станцуудын техникийн стандарт болон ашиглалтын нөхцөл шаардлагатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт

2.1  Энэхүү баримт бичигт MNS OIML D2: 2014 - “Хэмжлийн хуульчилсан нэгж”, MNS 6478:2014 “Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж”, MNS 6409:2015 Иргэний нисэх “Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт”, MNS6704:2018 “Иргэний нисэх. Нисэхийн хэт өндөр давтамжийн хөдөлгөөнт холбооны техникийн үзүүлэлт” стандартуудад тодорхойлогдсон нэр томьёог  ашигласан ба дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:

       2.1.1  “Дэлхийн радио холбооны их хурал” гэж ОУЦХБ-аас зохион байгуулдаг Дэлхийн радио холбооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж батлах хурлыг;

       2.1.2.  “Дэлхийн радио холбооны дүрэм” гэж ОУЦХБ-ын гишүүн улс орнууд Дэлхийн радио холбооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Олон Улсын Засгийн 

                  газар хоорондын гэрээг;

       2.1.3  “ОУЦХБ” гэж Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагыг;

       2.1.4  “ОУИНБ” гэж Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагыг (ИКАО);

       2.1.5  “агаарын навигаци” гэж агаарын хөлгийн байршил, хөдөлгөөнийг тодорхойлох, удирдан чиглүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааны цогцолборыг;

       2.1.6  Үндэсний радио давтамжийн төлөвлөлт гэж Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг;

       2.1.7  Интеференц гэж хөндлөнгийн шуугиан, харилцан нөлөөлөл болон интермодуляцийг;

Гурав. Холбогдох хууль, тогтоол, шийдвэр

  1. Энэхүү баримт бичиг нь дараах хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүдэд үндэслэсэн  болно. Үүнд:

                   3.1.​1  Харилцаа холбоо тухай хууль;

                      3.1.2  Радио долгионы тухай хууль;

                      3.1.3  Иргэний нисэхийн тухай хууль;

                      3.1.4  “Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт” /Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологийн газрын (цаашид ХХМТГ гэх) даргын 2020 оны A/80

                              дугаар тушаал/;

                      3.1.5  “Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт (2020-2025)”    /ХХМТГ-ын даргын 2020 оны A/149 дугаар тушаал/;

                      3.1.6  “Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, түүний хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам” /ХХМТГ-ын даргын 2020 оны A/46 дугаар тушаал/;

                      3.1.7  Иргэний нисэхийн дүрэм - 171 “Агаарын навигацийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт” /Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 02

                             сарын 04-ны А/16 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт/

                      3.1.8  Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенцын Хавсралт 10;

Дөрөв. Үндэсний радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт, хуваарилалт

4.1.   Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид Зохицуулах хороо гэх) нь Дэлхийн радио холбооны дүрэм, Үндэсний радио давтамжийн төлөвлөлтийг үндэслэн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн зурвасын судалгааг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (цаашид ИНЕГ гэх)-тай хамтран хийж, нөөцийг бүрдүүлэх ба иргэний нисэх болон агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл шаардлагыг хамтран боловсруулж батална.

4.2.  ИНЕГ нь агаарын навигацийн чиглэлээр гаргасан Үндэсний радио давтамжийн төлөвлөлт, хуваарилалт, зохицуулалтын баримт бичиг болон техникийн нормативын баримт бичгүүдийг мөрдөж, хэрэгжүүлнэ.

4.3.  ИНЕГ нь агаарын навигацийн үйлчилгээнд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх тохиолдолд Зохицуулах хороонд хандаж ашиглах радио давтамжийн зурвасыг харилцан тохирох ба шаардлагатай тохиолдолд Олон улсын радио давтамжийн мастер бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Тав. Радио давтамжийн зөвшөөрөл олгох, радио станцад тавигдах нөхцөл, шаардлага

5.1.  ИНЕГ нь агаарын навигацийн үйлчилгээнд зориулж хуваарилсан радио давтамжийн зурвасаас шаардлагатай зурвасыг Радио долгионы тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн дагуу Зохицуулах хорооноос радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авч  үйл ажиллагаандаа ашиглана.

5.2.  ИНЕГ-аас өөр бусад байгууллага энэхүү баримт бичгийн хавсралт 1-д тодорхойлогдсон радио давтамжийн зурвасыг ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд Зохицуулах хороо нь ИНЕГ-тай харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

5.3.  ИНЕГ-аас бусад агаарын навигацийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь ХХМТГ-ын А/46 тушаалаар батлагдсан  “Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, түүний хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох  журам”-д заагдсан баримт бичгээс гадна дараах баримтыг хавсаргана. Үүнд:

           5.3.1  ИНЕГ-аас агаарын навигацийн үйлчилгээ үзүүлэхийг дэмжсэн албан тоот.
           5.3.2  .......

5.4.  Иргэний нисэхийн агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь ОУИНБ (ИКАО) Чикагогийн Конвенцын хавсралт 10 дахь Боть I, Боть II, Боть III, Боть IV, Боть V-д, Монгол Улсын стандарт MNS6704:2018 болон Иргэний нисэхийн дүрэм–171 “Агаарын навигацийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлд”-ийн шаардлагыг хангасан радио станцыг үйл ажиллагаандаа ашиглана.

5.5.  ИНЕГ нь иргэний нисэхийн агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгчид олгох радио станцыг таних дуудлагыг Дэлхийн радио холбооны дүрмийн 1 дүгээр ботийн 5 дугаар бүлгийн 19.57 “Нисэх онгоцны станцууд“-ын дагуу олгоно.

5.6.  Иргэний нисэхийн агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь МNS 5884:2020 “Холбооны цамхаг болон антены суурь байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага”-ыг хангаж ажиллах ба радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг нь нэвтрүүлэх станц болон антенн фидерийн байгууламжийг суурилуулах үндэслэл болохгүй.

Зургаа. Хяналт ба хариуцлага

6.1.  Энэхүү баримт бичгийн хэрэгжилтэд Зохицуулах хороо, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч, Иргэний нисэхийн тухай хуулийн  43 дугаар зүйлд заасан “Нислэг-техникийн хэргийг шинжлэн шалгах улсын байцаагч”  холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавьж ажиллана.

6.2.  Радио станц зөвшөөрөлгүй ашигласан, ашиглахаар байрлуулсан эсхүл энэхүү баримт бичгийг зөрчсөн этгээдэд Радио долгионы тухай, Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

6.3.  Агаарын навигацийн үйлчилгээнд эрхийн бичгээр хуваарилагдсан радио давтамж, давтамжийн зурваст интеференц илэрсэн тохиолдолд Зохицуулах хороонд албан хүсэлтийг энэхүү баримт бичгийн Хавсралт 2-т заасан мэдээллийн хамт илгээнэ.

6.4.  Зохицуулах хороо нь 6.3-т заасан албан хүсэлт, өргөдлийн маягтыг хүлээн авсан даруйд интерференц үүсгэж буй эх үүсвэрийг илрүүлэх, таслан зогсоох ажлыг шуурхай зохион байгуулна.

6.5.  Агаарын навигацийн үйлчилгээ эрхлэгчид нь Дэлхийн радио холбооны дүрмийн 1 дүгээр ботийн 15 дугаар дэд бүлэг “интерференц”-ийн заалтуудыг ханган ажиллах ба 15.1 “Бүх радио станцууд шаардлагагүй дамжуулалт хийх, хэт хүчтэй дохио дамжуулах, хуурамч буюу төөрөгдүүлэх дохио дамжуулах, эсвэл таних боломжгүй дохио дамжуулахыг хориглоно.” заалтыг дагаж мөрдөнө.

6.6.  Хэрэв хөрш зэргэлдээ орнуудын агаарын навигацийн үйлчилгээнээс Монгол Улсын радио навигацийн үйлчилгээнд радио давтамжийн интерференц үүссэн тохиолдолд ИНЕГ нь тухайн орны иргэнийн нисэхийн удирдах байгууллагатай харилцан зөвшилцөж агаарын навигацид ашиглах радио давтамжийн сувгаа зохицуулна.

6.7.  Хэрэв хөрш зэргэлдээ орнуудаас агаарын навигацийн үйлчилгээнээс бусад төрлийн үйлчилгээнээс Монгол Улсын радио навигацийн үйлчилгээнд радио давтамжийн интерференц үүссэн тохиолдолд Зохицуулах хороо нь тухайн орны харилцаа холбооны удирдах байгууллагатай харилцан зөвшилцөж радио давтамжийн интерференцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

6.8.  ИНЕГ нь радио давтамжийн интерференц үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх Зохицуулах хорооны радио долгионы хяналтын техник төхөөрөмжүүдийг нийслэл болон орон нутгийн агаарын навигацийн станцуудын байрлах байр, талбайд суурилуулж, хяналт шалгалт хийх боломжоор хангана. 

Долоо. Бусад 

7.1.  Энэхүү баримт бичигт техник, технологийн болон бодлогын шинэчлэлтэй холбоотойгоор тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

Хавсралт 1. Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний
радио давтамжийн зурвасын төлөвлөлт, зохицуулалт

8.3-110 кГц

ОУЦХБ-ын хуваарилалт (Бүс I)

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

11.3-14 

РАДИОНАВИГАЦИ

11.3-14

РАДИОНАВИГАЦИ

Хэт урт долгионы давтамжинд ажиллах радионавигацийн тоног төхөөрөмжид  ашиглана.

84-86

РАДИОНАВИГАЦИ 5.60

84-86

РАДИОНАВИГАЦИ

Урт долгионы давтамжид ажиллах радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

90-110

РАДИОНАВИГАЦИ 5.62

Хөдөлгөөнт бус 5.64                                   

90-110

РАДИОНАВИГАЦИ

Хөдөлгөөнт бус

 

Урт долгионы давтамжид ажиллах радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

110-255 кГц

110-112

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ДАЛАЙН  ХӨДӨЛГӨӨНТ РАДИОНАВИГАЦИ

5.64

110-112

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

РАДИОНАВИГАЦИ

 

Хөдөлгөөнт бус, Радионавигацийн үйлчилгээнд ашиглана.

112-115

РАДИОНАВИГАЦИ 5.60

112-115

РАДИОНАВИГАЦИ

Урт долгионы давтамжид ажиллах радио навигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

115-117.6

РАДИОНАВИГАЦИ 5.60 Хөдөлгөөнт бус

Далайн хөдөлгөөнт

5.64 5.66

115-117.6

РАДИОНАВИГАЦИ

Хөдөлгөөнт бус

 

117.6-126

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ДАЛАЙН  ХӨДӨЛГӨӨНТ РАДИОНАВИГАЦИ 5.60

5.64

117.6-126

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

РАДИОНАВИГАЦИ

126-129

РАДИОНАВИГАЦИ 5.60

126-129

РАДИОНАВИГАЦИ

Урт долгионы давтамжид ажиллах радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

129-130

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ

РАДИОНАВИГАЦИ 5.60

5.64

129-130

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

РАДИОНАВИГАЦИ

 

255-495 кГц

283.5-315

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

ДАЛАЙН РАДИОНАВИГАЦИ

(чиглүүлэгч дохио) 5.73

283.5-315

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

   

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

315-325

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

Далайн радионавигаци

(чиглүүлэгч дохио) 5.73

315-325

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

325-405

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

325-405

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

405-415

РАДИОНАВИГАЦИ

405-415

РАДИОНАВИГАЦИ

Урт долгионы давтамжид ажиллах радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

415-435

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.79

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

415-435

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

Агаарын радионавигациийн тоног төхөөрөмжид ашиглана

435-472

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.79 

Агаарын радионавигаци

5.77 5.82

435-472

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

 

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

2 194-3 230 кГц

2 850-3 025

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.111,  5.115

 

2 850-3 025

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

3 025-3 155

АГААРЫНХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

3 025-3 155

АГААРЫНХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

3 230-5 003 кГц

3 400-3 500

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

 

 

3 400-3 500

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд хөдөлгөөнт хэлбэрээр ашиглана.

3 800-3 900

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

ГАЗРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ

3 800-3 900

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

ГАЗРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ

Радиолокацийн үйлчилгээнд ашиглаж болно.

3 900-3 950

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.123

3 900-3 950

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулахад ашиглана.

4 650-4 700

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

4 650-4 700

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

4 700-4 750

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

4 700-4 750

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

4 750-4 850

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

ГАЗРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ, ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ 5.113

4 750-4 850

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

ГАЗРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ

DRM тоон радиогийн үйлчилгээнд ашиглаж болно.

 

5 003-7 450 кГц

5 480-5 680

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.111 5.115

5 480-5 680

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

 

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

5 680-5 730

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.111 5.115

5 680-5 730

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

6 525-6 685

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

6 525-6 685

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

6 685-6 765

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

6 685-6 765

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

7 450-13 360 кГц

8 815-8 965

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

8 815-8 965

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

ICAO Annex-10 Volume 5, Chapter 3

8 965-9 040

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

8 965-9 040

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

10 005-10 100

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

 

5.111

 

10 005-10 100

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

11 175-11 275

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

11 175-11 275

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

11 275-11 400

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

11 275-11 400

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

13 200-13 260

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

13 200-13 260

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

13 260-13 360

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

13 260-13 360

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

13 360-18 030 кГц

17 900-17 970

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

17 900-17 970

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

17 970-18 030

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

17 970-18 030

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

18 030-23 350 кГц

21 924-22 000

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

21 924-22 000

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

47-75.2 МГц

74.8-75.2

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.180 5.181

74.8-75.2

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.179 Нэмэлт хуваарилалт: 74.6-74.8 МГц болон 75.2-75.4 МГц зурвасуудыг Монгол улсад зөвхөн газрын нэвтрүүлэх станцуудад агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд анхдагч хуваарилалтаар ашиглаж болно. (WRC-12)

- ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.1.7.2

 

75.2- 137.175 МГц

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

108-117.975

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.197 5.197A

108-111.975 МГц

Aeronautical Radio navigation, Localizer

ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.1.3.2

108.025-117,975 МГц

Aeronautical Radio navigation, GNSS

ICAO DOC 9849, Par 5.2

111.975-117.975 МГц

Aeronautical Radio navigation, VOR

ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.3.2

117.975-137

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.111  5.200 5.201 5.202

121.500 МГц агаарын аюул ослын давтамж

Aeronautical Emergency

In order to provide a guard band /121.450-121.550MHz/ for protection

(Annex-10 Volume 5, Doc-9718)

121.500-122.917 МГц

Land mobile service Aerodrome Surface communications

Reserved for ground movement, pre-flight checking, air traffic

services clearances, and associated operations.

123.100 МГц

Auxiliary frequency

Search and rescue operations

Annex-10 Volume 5, Doc-9718

123.450 МГц

Air-to-air communications

Outside range of VHF stations

(Annex-10 Volume 5, Doc-9718)

123.700-129.700 МГц

Aeronautical mobile services

 

Annex-10 Volume 5

128.825-132.025 МГц

Aeronautical operational control

Air Traffic services

Range to be determined regionally

/Annex-10 Volume 5, Doc-9718/

5.201-ын дагуу  132-136 МГц-ийн царааг АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR) үйлчилгээнд анхдагч хуваарилалтаар ашиглана. (WRC-12)

ICAO Annex-10 Volume 5, Doc-9718

136.925 МГц

Common signalling channel

VHF air-ground data link communications

Reserved for VDL (VHF datalink) Mode 4

(Annex-10 Volume 5, Doc-9718)

136.975 МГц

Common signalling channel

VHF air-ground data link communications

Reserved for VDL (VHF datalink) Mode 2

(Annex-10 Volume 5, Doc-9718)

136.500-136.975 МГц

Only for frequency assignments with 25 kHz channel spacing

Aeronautical mobile services

Annex-10 Volume 5, Doc-9718

 

137.175-148 МГц

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

138-143.6

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

138-143.6

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

143.6-143.65

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

5.211 5.212 5.214

143.6-143.65

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

 

143.65-144

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

143.65-144

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

 

 

220-335.4 МГц

328.6-335.4

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.258  5.259

Glide path

Ультра богино долгионы давтамжид ажиллах агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.1.5.2

 

890-1 300 МГц

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

960-1 164  

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.327A

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.328 5.328AA

960-1 215 МГц

Aeronautical Radio navigation

Distance measuringeqipment

ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.5

1030 МГц

Radar Tx frequency

MSSRadar

ICAO DOC 9684.ANNEX 10 VOL. IV

1090 МГц

Radar Rx, ADS-B receiver frequency

MSSRadar, ADS-B

ICAO DOC 9684.ANNEX 10 VOL. IV

1 164-1 215 МГц

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИИ

РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)  (газар -сансар)

Ультра богино долгионы давтамжид ажиллах агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

1 164-1 215 МГц

Aeronautical Radio navigation, GNSS

ICAO DOC 9849, Par 5.2

1 559-1 610 МГц

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (газар -сансар)

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

1575.42 МГц-ийн давтамжид GPS төхөөрөмж ажиллах боломжтой.

Aeronautical Radio navigation

GNSS

ICAO Annex-10 Volume 1, Par 3.7

 

 

1 300-1 525 МГц

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

1 300-1 350

РАДИОЛОКАЦИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 5.337

Радионавигаци–хйимэл дагуул (газар -сансар)

5.149 5.337A

1 300-1 350

РАДИОЛОКАЦИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

Радионавигаци–хйимэл дагуул (газар -сансар)

 

1215-1350 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг агаарын хайлт хийх радарын тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

1227.6 МГц-ийн давтамжид сансраас дэлхий дээрх тухайн байршил тодорхойлогч (GPS) төхөөрөмж ажиллана.

 

1 525-1 610 МГц

1 559-1 610

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (сансар - сансар)

5.328B 5.329A 5.341 

5.208B

1 559-1 610

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

РАДИОНАВИГАЦИ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (газар -сансар)

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

1575.42 МГц-ийн давтамжид GPS төхөөрөмж ажиллах боломжтой.

 

2 700-4 800 МГц

2 700-2 900

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 5.337

Радиолокац 5.423 5.424

2 700-2 900

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 

Радиолокац

 

 

2 900-3 100

РАДИОНАВИГАЦИ  5.424А

РАДИОЛОКАЦИ 5.425 5.426 5.427

2 900-3 100

РАДИОНАВИГАЦИ 

РАДИОЛОКАЦИ

Радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

                                                                    

8 500-10 000 МГц

8 500-8 550

РАДИОЛОКАЦИ

5.468 5.469

8 500-8 550

РАДИОЛОКАЦИ

5.469

5.469-ын дагуу 8 500-8 750 МГц давтамжийн зурвасыг газрын хөдөлгөөнт болон радионавигацийн үйлчилгээнд анхдагч хуваарилалтаар ашиглаж болно. (WRC-12)

8 650-8 750

РАДИОЛОКАЦИ 5.468 5.469

8 650-8 750

РАДИОЛОКАЦИ 5.469

8 750-8 850

РАДИОЛОКАЦИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.470 5.471

8 750-8 850

РАДИОЛОКАЦИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

8 850-9 000

РАДИОЛОКАЦИ

ДАЛАЙН РАДИОНАВИГАЦИ 5.472 5.473

8 850-9 000

РАДИОЛОКАЦИ

Радиолокацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

9 000-9 200

РадиолокацИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 5.337 5.471 5.473A

9 000-9 200

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 

Радиолокаци

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжинд ашиглана.

 

9 200-9 300

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 5.474A 5.474B 5.474C 

РАДИОЛОКАЦИ

ДАЛАЙН РАДИОНАВИГАЦИ 5.472 5.473 5.474 5.474D

9 200-9 300

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй) 

РАДИОЛОКАЦИ

Радиолокацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

 

11.7-14ГГц

13.25-13.4

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ 5.497

САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй)

5.498A 5.499

13.25-13.4

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

Агаарын радионавигацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

13.4-13.65

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

5.499A  5.499B

РАДИОЛОКАЦИ

САНСАР СУДЛАЛ

5.499C 5.499D

Стандарт давтамж ба цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар)

5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B

13.4-13.65

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (идэвхтэй)

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

РАДИОЛОКАЦИ

САНСАР СУДЛАЛ 

Стандарт давтамж бай цагийн дохио-хиймэл дагуул (газар-сансар)

 

Радиолокацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

15.4-18.4 ГГц

15.4-15.43

РАДИОЛОКАЦИ 5.511E 5.511F

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

15.4-15.43

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

РАДИОЛОКАЦИ

Агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд (нисэх буудлын радарын төхөөрөмж, радио альтиметр) ашиглана.

15.43-15.63

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар) 5.511A

РАДИОЛОКАЦИ 5.511E 5.511F

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

5.511C

15.43-15.63

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (газар-сансар)

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

Агаарын радионавигацийн үйлчилгээнд (нисэх буудлын радарын төхөөрөмж, радио альтиметр) ашиглана.

15.63-15.7

РАДИОЛОКАЦИ 5.511E 5.511F

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

15.63-15.7

РАДИОЛОКАЦИ

АГААРЫН РАДИОНАВИГАЦИ

 

15.7-16.6

РАДИОЛОКАЦ 5.512 5.513

15.7-16.6

РАДИОЛОКАЦИ

Радиолокацийн тоног төхөөрөмжид ашиглана.

 

16.6-17.1

РАДИОЛОКАЦИ

Сансар судлал (огторгуй) (сансар-газар) 5.512 5.513

16.6-17.1

РАДИОЛОКАЦИ

Сансар судлал (огторгуй) (сансар-газар)

17.1-17.2

РАДИОЛОКАЦ 5.512 5.513

17.1-17.2

РАДИОЛОКАЦ

17.2-17.3

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (идэвхтэй)

РАДИОЛОКАЦИ

САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй) 

5.512 5.513 5.513A

17.2-17.3

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (идэвхтэй)

РАДИОЛОКАЦИ

САНСАР СУДЛАЛ (идэвхтэй) 

18.1-18.4

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) 5.484A 5.516B (газар-сансар) 5.520 5.А15

ХӨДӨЛГӨӨНТ

5.519 5.521

18.1-18.4

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар) (газар-сансар) 

ХӨДӨЛГӨӨНТ

 

 

ХАВСРАЛТ 2

 

РАДИО ДАВТАМЖИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ МАЯГТ                                                             ____ ОНЫ __САРЫН __ ӨДӨР

 

  • Нэвтрүүлэгч станцын хаяг, байршил / Locationoftransmitter station

Хот / Аймаг| City/province

 

Сум / Дүүрэг | Area / District, Зип код / Zip code

 

  • Нэвтрүүлэгчийн газар зүйн координат/ Site coordination

Уртраг/Longitude /E

Өргөрөг/Latitude /N

Градус/Degree

Минут/Minute

Секунд/Second

Градус/Degree

Минут/Minute

Секунд/Second

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Нэвтрүүлэх, хүлээн авах станцын үзүүлэлт / Transmitter, reciever stations details

Станцын нэр/ Call Sign

 

Гаралтын чадал (Вт) / Transmitter power (W)

 

 

Үйлчлэх хүрээ (км) / Radius of service (km)

 

Модуляцын төрөл / Type of modulation

Зөөгчийн чадал (Вт) / Carrier power (W)

 

 

Идэвхтэй цацаргах чадал (Вт) / EIRP (W)

 

Хүлээн авах мэдрэмж / Rx Sensitivity

Ашиглах давтамжийн зурвас (МГц)

/ Available frequency band (MHz)

 

 

Зурвасын өргөн (МГц) / Bandwidth  (MHz)

 

 

 

  • Антенны үзүүлэлт/ Antenna details

Антены төрөл  / Antenna type

Навчны босоо тэнхлэгийн цацаргалтын өнцөг/ Beam width E

Навчны хэвтээ тэнхлэгийн цацаргалтын өнцөг/ Beam width H

Антены далайн түвшнээс дээш өндөр (м) / Antenna height above sea level (m)

Хэвтээ өнцөг (Градус) /

Azimuth E(Degree)

Босоо өнцөг (Градус) /

Elevation V(Degree)

Газрын түвшнээс дээших антены өндөр/Antenna height above ground level (m)

 

Туйлшрал / Polarization

Өсгөлтийн коэффициент (дБи) /

Antenna Gain (dBi)

 

 

Босоо/Vertical

 

Хэвтээ/Horizontal

 

Aнтенны давтамж / Antenna frequency

Доод/ From

Дээд / To

Кабелийн урт (м) /Cable length (m)

 

Кабелийн модель/ Cable Model

 

Эсэргүүцэл (Ом) / Resistance (Ώ)

 

 

  • Нөлөөлөл үүссэн тухай / Interference about

Нөлөөлөл эхэлсэн хугацаа / Interference start time

 

 

Нөлөөлөл дууссан хугацаа / Interference end time

Нөлөөллийн төрөл / Interference type

Тайлбар / Explanation

 

Авсан арга хэмжээ / Take measures

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Хариуцсан ажилтан:

Огноо:

 

                   Хянасан:

                    Огноо:

- - - o0o - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад мэдээлэл

Э.ЭНХТУЯА: ЦАХИМ ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ БАЙНА
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбоо шинэ удирдлагаа угтан авлаа
ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Цахим орчинд хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадавхыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
ХХЗХ, ЦЕГ ХАМТРАН “ЦАХИМ СОЁЛ” АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭЭ
“Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт, мониторинг хийх” зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хяналт мониториг хийх зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Хамтын ажиллагаа-2021
Шуудангийн илгээмж хүргэх хяналтын хугацааг тогтоолоо