Шинэчлэгдсэн: 2021/05/21


АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛЛАГА-ын ДРИХ-23-ын бэлтгэл хурал 2 дах уулзалт (APG-23-2)


Цахим уулзалт, хэлэлцүүлгийн тайлан

2023 онд зохион байгуулагдах Дэлхийн Радио Холбооны Чуулгна уулзалт болон Их Хуралаар хэлэлцэгдэх асуудлуудад бэлтгэх Ази-Номхон Далайн бүсийн гишүүн орнуудын Цахилгаан Холбооны байгууллагаас 2 дох уулзалтыг нийт гишүүн орны болон олон улсад техник технологийн тэргүүлэгч компаниудын төлөөлөл бүхий нийт 630 оролцогчтой зохион байгуулагдсан ба Монгол Улсаас ХХМТГ-ын ахлах мэргэжилтэн доктор С.Онончимэг, тус газрын ахлах мэргэжилтэн А.Уранчимэг, ХХЗХ-ны РДЗХГ-ын мэргэжилтэн Ц.Батхүү нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр дараах хэлэлцэгдэх асуудлуудын хүрээнд хэлэлцүүлэгт оролцож ажиллаа.

ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ИХ ХУРАЛ 2023-Т ХЭЛЭЛЦЭГДЭХ АСУУДЛУУД

Асуудал 1:

Гишүүн орнуудын санал, ДРИХ-19-ийн шийдвэр, урьдчилсан хурлын тайланд үндэслэн одоо байгаа болон шинээр бий болох үйлчилгээний шаардлагыг харгалзан үзэж радио давтамжийн зурваст хуваарилалт, зохицуулалтыг хэлэлцэх. Үүнд:

Асуудал 1.1:

Радио давтамжийн 4800-4990 МГц-ийн зурваст ОУЦХБ-ын судалгаа, хэмжилтэд үндэслэн олон улсын агаарын, усан орон зайд байрших агаарын болон далайн хөдөлгөөнт үйлчилгээний станцыг бусад дотоод бүс нутгийн станцаас хамгаалах хамгаалалтыг авч үзэх, мөн Тогтоол 223 (Rev.WRC‑19)-ын дагуу нэмэлт хуваарилалт дугаар 5.441B-ийн чадлын нягтын хэмжээг дахин хэлэлцэх;

Асуудал 1.2:

            Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд зориулсан радио давтамжийн 3300-3400 МГц, 3600-3800 МГц, 6425-7025 МГц, 7025-7125 МГц, 10.0-10.5 ГГц-ийн зурвасуудыг, мөн Тогтоол 245 (WRC‑19)-ын дагуу зохих нэмэлт хуваарилалтыг 1-р зэрэглэлээр хөдөлгөөнт үйчилгээнд тус тус хэлэлцэх;

Асуудал 1.3:

            Тогтоол 245 (WRC‑19)-ын дагуу хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамжийн 3600-3800 МГц-ийн зурвасыг 1-р зэрэглэлээр авч үзэх, зохих зохицуулалтыг хийх;

Асуудал 1.4:

            Тогтоол 247 (WRC‑19)-ийн дагуу олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд дараа үеийн хөдөлгөөнт холбоонд тодорхойлсон 2.7 ГГц-ээс доош радио давтамжийн зурваст агаар мандлын тропосферийн давхрагад байрлах хөдөлгөөнт үйлчилгээний (HIBS) системийг авч үзэх;

Асуудал 1.5:

            Тогтоол 235 (WRC‑15)-ын дагуу I бүсийн радио давтамжийн 470-960 МГц-ийн зурвасын одоо байгаа үйчилгээнүүдийн ашиглалт, хэрэгцээг дахин хэлэлцэх, хэлэлцсэний үндсэн дээр I бүсийн 470-694 МГц-ийн зурваст зохих зохицуулалтын арга хэмжээг авах;

Асуудал 1.6:

            Тогтоол 772 (WRC‑19)-ын дагуу сансарын хөлгийн радио холбоог хангах зохицуулалтын бэлтгэл ажлыг хэлэлцэх;

Асуудал 1.7:

            Тогтоол 428 (WRC‑19)-ын дагуу радио давтамжийн нийт VHF цараа эсвэл 117.975-137 МГц-ийн зурвасын хэсгийн сансар-дэлхий, дэлхий-сансар чиглэлийн холбоонд зориулсан шинэ агаарын хөдөлгөөн (R) хиймэл дагуулын үйлчилгээний хуваарилалтыг авч үзэх, мөн одоо байгаа агаарын хөдөлгөөнт (R), радио навигаци, зэргэлдээ зурвасын үйлчилгээний VHF системд үүсэх аливаа зүй бус хязгаарлалтаас сэргийлэх;

Асуудал 1.8:

            Тогтоол 171 (WRC‑19)-ийн дагуу, ОУЦХБ-ын судалгаанд үндэслэн зохих зохицуулалтын арга хэмжээг, хяналтыг авч үзэх, шаардлагатай тохиолдол нисгэгчгүй агаарын хөлгийн ачаалалгүй харилцаа холбоо ба удирдлагын сүлжээнд зориулсан хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээний ашиглалтыг нийцүүлэх Тогтоол 155 (Rev.WRC-19) болон нэмэлт хуваарилалт дугаар 5.484B-г дахин засварлах;

Асуудал 1.9:

            Агаарын хөдөлгөөнт (R) үйлчилгээнд хуваарилагдсан одоо байгаа HF-ийн зурвасуудад иргэний агаарын аюулгүй ажиллагааны тоон технологийг нэвтрүүлэх зорилгоор Радио Холбооны Дүрмийн 27-р хавсралтыг хянан үзэх, ОУЦХБ-ын судалгаанд үндэслэн зохих зохицуулалтын арга хэмжээ, шинэчлэлтийг авч үзэх, мөн Тогтоол 429 (WRC-19)-ийн дагуу одоогоор ашиглагдаж байгаа HF системүүдтэй орчин үеийн HF системүүдийг зэрэгцүүлэн ашиглах боломжийг хангах;

Асуудал 1.10:

            Тогтоол 430 (WRC-19)-ийн дагуу аюулгүй байдлын бус агаарын хөдөлгөөнт хэрэглээнд зориулсан агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээний зохих шинэ хуваарилалтын зохицуулалтын арга хэмжээний талаар, спектрийн хэрэгцээ, радио холбооны үйлчилгээтэй зэрэгцэн ашиглах судалгааг эхлэх;

Асуудал 1.11:

            Тогтоол 361 (Rev.WRC-19)-ийн дагуу орчин үеийн Дэлхий далайн гамшиг, аюулгүй байдлын систем (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS)-ийг дэмжсэн зохих зохицуулалтын арга хэмжээ болон е-навигацийн хэрэгжилтийг авч үзэх;

Асуудал 1.12:

            Радио давтамжийн 45 МГц-ийн зурваст сансрын радарын хэмжигч төхөөрөмжид зориулж дэлхий судлалын хиймэл дагуулын үйлчилгээнд (идэвхтэй) зохих хоёр дугаар зэрэглэлийн шинэ хуваарилалтыг хийх судалгааг хийж гүйцэтгэх, Тогтоол 656 (Rev.WRC-19)-ын дагуу зэргэлдээ зурвасуудад болон одоогийн үйлчилгээнүүдийн хамгаалалтыг анхаарч авч үзэх;

Асуудал 1.13:

            Тогтоол 661 (WRC-19)-ийн дагуу радио давтамжийн 14.8-15.35 ГГц-ийн зурвасыг сансар судлалын үйлчилгээнд хуваарилах боломжийг шинэчлэх асуудлыг авч үзэх;

Асуудал 1.14:

            Радио давтамжийн 231.5-252 ГГц зурвасын дэлхий судлалын хиймэл дагуулын үйлчилгээнд (идэвхгүй) одоо байгаа давтамжийн хуваарилалт эсвэл боломжит шинэ нэгдүгээр зэрэглэлийн давтамжийн хуваарилалтыг хянах, авч үзэх, Тогтоол 662 (WRC 19)-ын дагуу илүү орчин үеийн зайнаас тандан судлах ажиглалтын шаардлагад нийцүүлэх;

Асуудал 1.15:

            Тогтоол 172 (WRC-19)-ын дагуу дэлхийн хэмжээнд хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээнд холбогдсон агаарын хөлөг, усан онгоц дээрх станцуудын радио давтамжийн 12.75-13.25 ГГц-ийн (Дэлхий-сансар) зурвасын ашиглалтыг уялдуулах;;

Асуудал 1.16:

            Гео бус хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээний дэлхийн станцуудын радио давтамжийн 17.7-18.6 ГГц, 18.8-19.3 ГГц, 19.7-20.2 ГГц (сансар-Дэлхий), 27.5-29.1 ГГц ба 29.5-30 ГГц (Дэлхий-сансар)-ийн зурвасыг ашиглалтыг хялбаршуулах үүднээс техникийн, ашиглалтын, зохих зохицуулалтын арга хэмжээг судалж, хөгжүүлэх, мөн  Тогтоол 173 (WRC-19) -ын дагуу эдгээр давтамжийн зурвас дахь одоо байгаа үйлчилгээнүүдийн хамгаалалтыг хангах;

Асуудал 1.17:

            Тогтоол 773 (WRC-19)-ын дагуу ОУЦХБ-ын судалгааг үндэслэн тодорхой давтамжийн зурвасууд эсвэл тэдгээр зурвасын хэсгүүд дэхь хиймэл дагуулын хоорондын харилцан холболтын зохих зохицуулалтын арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, боломжтой тохиолдолд хиймэл дагуулын үйлчилгээг хуваарилах;

Асуудал 1.18:

            Тогтоол 248 (WRC-19)-ын дагуу нарийн зурвасын хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын системийн ирээдүйн хөгжилд зориулж хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын үйлчилгээнд шинээр хуваарилах боломж, холбогдох спектрийн хэрэгцээний судалгааг авч үзэх;

Асуудал 1.19:

            II бүсийн радио давтамжийн 17.3-17.7 ГГц-ийн зурвасын сансар-Дэлхий чиглэлд хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээнд шинэ нэгдүгээр зэрэглэлийн хуваарилалтыг авч үзэх, Тогтоол 174 (WRC-19)-ийн дагуу дээрх зурвас дахь одоо байгаа нэгдүгээр зэрэглэлийн үйлчигээнүүдыг хамгаалах;

Асуудал 2:

            Тогтоол 27 (Rev.WRC-19)-ийн дагуу Радио холбооны чуулганаас Радио Холбооны Дүрэмд нэгтгэн оруулсан ОУЦХБ-ын шинэчилсэн зөвлөмжийг хянан шалгаж, уг тогтоолд тусгагдсан зарчмын дагуу зөвлөмжийг шинэчлэх эсэхийг шийдвэрлэнэ;

Асуудал 3:

            Хурлын шийдвэрээр Радио Холбооны Дүрэмд зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэх;

Асуудал 4:

            Тогтоол 95 (Rev.WRC-19)-ийн дагуу өмнөх хурлуудын тогтоол, зөвлөмжийг солих, хүчингүй болгохыг хянан авч үзэх;

Асуудал 5:

            ОУЦХБ-ын конвенцийн 135, 136 дугааруудад нийцүүлэн ирүүлсэн Радио холбооны чуулганы тайланг хянан үзэж, холбогдох арга хэмжээг авах;

Асуудал 6:

            Радио холбооны судалгааны багаас ирүүлсэн зүйлүүдийг хэлэлцэн дараагийн дэлхийн радио холбооны их хурлын асуудлуудыг тодорхойлох;

Асуудал 7:

            Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн хурлын Тогтоол 86 (Rev.Marrakesh, 2002), Тогтоол 86 (Rev.WRC-07)-ын дагуу радио давтамжийн болон гео тойрон замын хиймэл дагуул, түүнтэй холбоотой аливаа тойрог замыг оновчтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй ашиглалтыг дээшлүүлэх үүднээс хиймэл дагуулын сүлжээнд хамаарах давтамжийн хуваарилалтыг урьдчилан хэвлэх, зохицуулах, мэдэгдэх, бүртгэх (Мастер бүртгэл) журмын зохих өөрчлөлтүүдийг авч үзэх;

Асуудал 8:

Тогтоол 26 (Rev.WRC-19)-г харгалзан улсынхаа нэмэлт хуваарилалтын тэмдэглэлийг устгах, эсвэл шаардлагагүй бол улсынхаа нэрийг нэмэлт хуваарилалтаас хасах тухай холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын хүсэлтийг авч үзэж, зохих арга хэмжээг авах;

Асуудал 9:

ОУЦХБ-ын конвенцийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Радио холбооны товчооны тайланг хэлэлцэж батлах;

Асуудал 9.1:

WRC-19-ээс хойш ОУЦХБ-ын Радио холбооны салбарын үйл ажиллагааны талаар:

  • Тогтоол 657 (Rev.WRC-19)-ын дагуу сансрын цаг агаарын мэдрэгчид зориулсан радио үйлчилгээний техникийн болон ашиглалтын, спектрийн шаардлагатай холбоотой судалгааны үр дүнг Радио Холбооны Дүрэмд тусгасанаар хянан авч үзэх,  одоогийн үйлчилгээнд нэмэлт хязгаарлалт тавихгүйгээр зохицуулалт хийх;
  • Радио давтамжийн 1240-1300 МГц-ийн зурваст байгаа сонирхогчийн радио үйлчилгээ ба сонирхогчийн хиймэл дагуулын үйлчилгээний хуваарилалтыг судалж, Тогтоол 774 (WRC-19)-ийн дагуу ижил үйл ажиллагаа явуулж буй радио навигацийн хиймэл дагуулын үйлчилгээний (сансар-Дэлхий) хамгаалалтыг хангахад нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг тодруулах;
  • Тогтоол 175 (WRC-19)-ийн дагуу хөдөлгөөнт бус утасгүй өргөн зурваст зориулсан Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн хэрэглээг хөдөлгөөнт бус үйлчилгээнд нэгдүгээр зэрэглэлээр хуваарилагдсан радио давтамжийн зурвасуудад судлах;

Асуудал 9.2:

Радио холбооны дүрмийг хэрэгжүүлэхэд гарсан аливаа бэрхшээл, хүндрэлтэй байдлын талаар; болон

Асуудал 9.3:

Тогтоол 80 (Rev.WRC-07)-ын дагуу хийсэн үйл ажиллагааны талаар;

Асуудал 10:

ОУЦХБ-ын Конвенцийн 7 дугаар зүйл, тогтоол 804 (Rev.WRC-19)-д заасны дагуу дараагийн дэлхийн радио холбооны хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулах, тэрний дараагийн хурлын урьдчилсан хэлэлцэх асуудлуудыг ОУЦХБ-ын Зөвлөлд санал болгох;

Дээрх асуудлуудын хүрээнд APG-23-2-т хэлэлцэн гаргасан шийдвэрүүдийг хүснэгтлэн үзүүлэв. Холбогдох чиглэлийнхээ хүрээнд хэлэлцэх асуудлуудыг таван ажлын хэсгүүдэд хуваан хэлэлцсэн болно.

 

Ажлын хэсэг

Хэлэлцэх асуудлын дугаар

Хурлаас гарсан шийдвэр

WP1

1.1

Ирүүлсэн есөн баримт бичиг танилцуулсан бөгөөд хамгаалалтын авч үзэх тал дээр зарчмын зөрүүтэй байр сууриуд харагдсан учир энэ сэдвийн хүрээнд хийгдэж байгаа судалгаа дуусахаар дахин авч хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн байна.

1.2

Санал оруулсан 10, мэдээллийн 7 нийт 17 баримт бичгийг авч хэлэлцсэн бөгөөд ерөнхийдөө 7025-7125 МГц, 10.0-10.5 ГГц-ийн радио давтамжийн зурваст төвлөрч хуралдлаа. Цаашид судалгаанд үндэслэн дараах чиг баримжааг баримтан авч үзэхээр болсон. Үүнд:

3300-3400 МГц (Бүс 2 ба Бүс 1-ийн зүүлт тайлбар өөрчлөх)

3600-3800 МГц (Бүс 2)

6425-7025 МГц (Бүс 1)

7025-7125 МГц (дэлхийн хэмжээнд)

10000-10500 МГц (Бүс 2)

1.3

Оруулсан таван баримт бичгийг танилцуулж, уулзалтын үеэр ITU-R судалгааг ерөнхийд нь дэмжих тухай хэллэг оруулахгүй харин 3-р бүсэд одоо байгаа үйлчилгээнүүд болон тэдгээрийн цаашдын хөгжлийг давтамжийн зурваст үүрэн холбооны хуваарилалтаас үүсэх сөрөг нөлөөллөөс хамгаалахад анхаарлаа төвлөрүүлэхээр тохиролцов. Цаашид спектрийн хэрэглээг дэлхийн хэмжээнд нийцүүлэн ашиглах боломж ба түүний нэмүү өртөг нь дэлхий даяар / Бүс нутгийн эдийн засгийн цар хүрээг хамарч байгааг хурлаар хүлээн зөвшөөрсөн.

Хэлэлцэх асуудалтай ижил төстэй WRC-23 шийдвэрийг одоо байгаа RR 5-р зүйлтэй зэргэлдээ зурвас дахь үүрэн холбооны үйлчилгээний нөхцлүүд, жишээлбэл, давтамжийн зурвасын RR № 5.430A-д дурдсан нөхцлүүдтэй ижил төстэй байх нь ашигтай гэсэн тайлбар гарсан. Үүнээс гадна 3 600-3 800 МГц давтамжийн зурвастай холбоотой 1.2, 1.3-ийн хэлэлцэх асуудлууд давхцахгүй байх талаар ярилцав.

1.4

HIBS холбоонд болон 1, 2-р бүс дэх HIBS ашиглалтын 2 655-2 690 МГц, 2 500-2 535 МГц давтамж дахь 3-р бүсэд одоо байгаа үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөллийн талаар AWG-тай хамтрах саналууд гарсан.

Зарим гишүүд тогтоол 247 (WRC-19) нь HIBS-ийг судлахгүй байхыг шаарддаг боловч IMT-д зориулж тогтоосон 2.7 ГГц-ээс доош давтамжийн зурваст HIBS ашиглахыг уриалж байгаа бөгөөд AWG ашиглах техникийн судалгааг хийх боломжтой гэж үзсэн байна.

1 ба 2-р бүсэд HIBS ашиглалтын 3-р бүсэд одоо байгаа үйлчилгээнд 2 655-2 690 МГц ба 2 500-2 535 МГц давтамжийн зурваст нөлөөлж болзошгүй тул зарим гишүүд APG-г зөвшөөрсөн тохиолдолд оруулахыг санал болгож байна. Бусад зарим гишүүд ITU-R WP 5D-д давтамжийн хүрээ тус бүрээр хуваалцах, нийцтэй байдлын судалгаа хийх, шаардлагатай үйлчилгээнүүдийн жагсаалтыг судалж байгаа тул одоогоор энэ асуудлыг хэлэлцэх нь эрт байна гэж үзэж байна.

1.5

Оруулсан гурван баримт бичгийн төслийг хэлэлцээд, хуралдаанаас ITU-R судалгааг ерөнхийд нь дэмжих тухай өгүүлбэр оруулахгүй байхаар тохиролцов. Өндөр давтамжийн зурвасуудтай харьцуулахад 470-694 МГц давтамжийн зурваст тархалтын алдагдал бага, мөн 1-р бүс ба 3-р бүсийн хоорондох урт хил хязгаарын улмаас хуралд бүс нутагт давтамжийн хуваарилалт, одоо байгаа болон ирээдүйн хэрэглээний аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай байгааг тэмдэглэв.

9.1.c

Энэ сэдэвтэй холбоотой оруулсан дөрвөн төслийг танилцуулж, APT-ийн гишүүд WRC-23 хөтөлбөрийн 9.1-р сэдвийн c) 175 тоот тогтоол (WRC-19) -ын дагуу явагдаж буй ITU-R судалгааг дэмжихээр санал нэгдсэн байна.

WP2

1.6

3 саналын, 3 мэдээллийн баримт бичгийг танилцууллаа. Хэлэлцэх үеэр энэхүү хэлэлцэх асуудлын хүрээнд ямар нэгэн асуудал гараагүй болно. Эцэст нь уг баримт бичгийг хуралдаанаар тохиролцов.

1.7

Зургаан саналын баримт бичгийг авч үзэж, мэдээллийн зургаан баримт бичгийг тэмдэглэв. Ерөнхийдөө нэгдсэн саналд хүрсэн бөгөөд ITU-R судалгааны ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа тул APT-ийн гишүүд холбогдох судалгаанд хамрагдаж, өөрсдийн оруулсан хувь нэмрийг WP 5B болон цаашдын APG уулзалтуудад оруулахыг уриалсан.

1.8

Зургаан саналын баримт бичгийг танилцуулав. APT-ийн урьдчилсан мэдээг боловсруулж “APT-ийн гишүүд Хөтөлбөрийн 1.8-р зүйл, 171-р тогтоол (WRC- 19) ”гэж бичжээ. Урьдчилсан үзлэгийн баримт бичгийн “APT-ийн гишүүдийн бусад үзэл (үүд)” хэсэгт “Ирээдүйн судалгаанууд өмнөх мөчлөгт хамрагдсан судалгаануудыг сайн ашиглах ёстой” гэж Япон улсаас авсан саналыг тусгахаар тохиролцов. Мөн хуралдаанаар БНСУ, БНХАУ-ын саналыг нэгтгэхээр тохиролцсон бөгөөд “UAS CNPC-ийн зохицуулалтын заалт, үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй өөрчлөлт нь давтамжийн зурвас хуваарилагдсан одоо байгаа болон ирээдүйн бусад үйлчилгээнд сөргөөр нөлөөлөх ёсгүй” гэсэн байна.

1.9

5 саналын, 3 мэдээллийн баримт бичгийг авч үзээд:

- APT-ийн гишүүд 429 (WRC) тогтоолын дагуу 2850-22000 кГц-ийн хооронд нисэхийн хөдөлгөөнт (маршрут) үйлчилгээнд (AM (R) S) өргөн зурвасын HF-ийн технологийг байрлуулах зорилгоор Хавсралт 27-д шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох зорилгоор хийсэн судалгааг дэмжиж байна. 1-р зэрэглэлийн үйлчилгээнд ижил зурвас болон зэргэлдээ сувгууд, ялангуяа одоо байгаа AM(R)S HF систем дэх нөлөөллөөс зайлсхийх хэрэгтэй.

- APT-ийн гишүүд Wideband HF-ийн өөр өөр технологиуд байгааг хүлээн зөвшөөрч, 27-р хавсралтад өөрчлөлт орсноор технологийн төвийг сахисан байдлыг харгалзан шинэ дижитал өргөн зурвасын HF-ийн системийг нэвтрүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.

1.10

5 саналын, 6 мэдээллийн баримт бичгийг танилцууллаа. Эдгээр баримт бичгийг танилцуулах үеэр асуулт, тайлбар гараагүй ба боловсруулсан гаралтын баримт бичгийн төслийг танилцуулж, хянав. Эцэст нь уг баримт бичгийг хуралдаанаар тохиролцов.

1.11

Энэхүү хуралдаанаар саналын зургаа, мэдээллийн долоон баримт бичгийг хэлэлцэж, GMDSS-ийг шинэчлэх, e навигацийг хэрэгжүүлэх, нэмэлт хиймэл дагуулын системийг GMDSS-ийн нэвтрүүлэхэд ашиглах APT урьдчилсан төсөөллийн төслийг боловсруулав. APT-ийн гишүүд дээрх гурван шийдвэрийн талаар APT-ийн урьдчилсан хувилбарын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байна.

Хуралдааны дараахь хэлэлцүүлгээс дараахь тэмдэглэлүүд байна.

-1-р шийдвэрийн хувьд APT-ийн нэг гишүүн тоног төхөөрөмжийн талаар саналд APT-ийн зарим гишүүдээс тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлыг ОУХБ дээр хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналууд байна.

-3-р шийдвэрийн хувьд APT-ийн гишүүд энэхүү хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад нэмэлт хиймэл дагуулын системүүд GSO байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөв.

WP3

1.12

Төслийг урьдчилж авч үзсэн гол өөрчлөлтүүдтэй нягтлан үзээд "одоо байгаа үйлчилгээнүүдийн оронд" одоогийн үйлчилгээ "гэсэн нэр томъёог ашиглах явдал юм. Нэмж дурдахад 656 дугаар тогтоол (Rev.WRC-19) нь ITU-R-ийг 40-50 МГц давтамжийн хязгаарт болон зэргэлдээ бүсэд судалгаа хийхийг урьж байгааг шалгаж баталгаажуулсны дараа зэргэлдээ орших одоогийн үйлчилгээний хамгаалалтын зурвасын талаарх лавлагаа нэмж оруулав.

1.13

Хуралдааны үеэр энэ хэлэлцэх асуудлын талаар гаргасан бусад асуудал болон бусад APT-ийн гишүүдээс гаргасан санал, дүгнэлт гараагүй болно. Хэлэлцүүлгийн дараа TEMP баримт бичгийн төслийн хувилбарыг WP 3-т нэмэлт хэлэлцүүлэгт хүргүүлсэн. Эцэст нь APT-ийн гишүүд 2021 оны 9-р сард болох дараагийн уулзалт дээр WP 7B-ийн ажилд оролцож, санал оруулахыг уриалсан байна.

1.14

APT-ийн урьдчилсан саналуудыг хянан үзэж, ITU-R ажлын хэсгүүд дэх судалгааны явц, APT-ийн гишүүдийн оруулсан хувь нэмрийг харгалзан үзэх шаардлагатай. APT-ийн гишүүд ITU-R-ийн судалгаанд оролцож, APG-ийн дараагийн уулзалтад санал бодлоо илэрхийлэхийг уриалсан байна.

9.1.a

APT-ийн гишүүд сансрын цаг агаарын мэдрэгчийг тодорхойлох, тэдгээрийн техникийн болон ашиглалтын шинж чанар, спектрийн шаардлага, радио үйлчилгээний зохих тэмдэглэгээтэй холбоотой ITU-R судалгааг одоо байгаа үйлчилгээнүүдэд нэмэлт хязгаарлалт тавихгүйгээр дэмжсэн байна.

9.1.d

APT-ийн гишүүд ITU-R-д GSO бус FSS-ийн үйл ажиллагааны талуудыг харгалзан үзэж 36-37 ГГц-ийн зурваст ажилладаг GSO бус FSS системээс хамгаалах EESS (идэвхгүй) мэдрэгчийг хамгаалах судалгааг дэмжиж байна. Зөвлөмж ба / эсвэл тайлан гаргахад чиглэнэ.

WP4

1.15

APT-ийн гишүүд 12.75-13.25 ГГц (Дэлхийгээс сансарт) давтамжийн зурваст ажиллаж байгаа FSS-ийн GSO сансрын станцуудтай холбогддог агаарын хөлөг, хөлөг онгоцонд газарын станцын ашиглалтын техникийн нөхцөл, зохицуулалтын заалтыг боловсруулах ITU-R судалгааг дэмжиж, 12.75-13.25 ГГц зурвасын ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 172 тоот тогтоол (WRC-19) -ын дагуу одоо байгаа болон зэргэлдээх зурваст байгаа үйлчилгээнүүдийн хамгаалалтыг хангахын тулд агаарын хөлөгт суурин хиймэл дагуулын үйлчилгээ (FSS) газрын станцуудыг хялбарчлах.

APT-ийн гишүүд дараахь урьдчилсан байр суурьтай байна.

- Агаарын хөлөг, хөлөг онгоцонд ийм газарын станц ажиллуулах нь төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваарилалт, Радиогийн Дүрмийн 30В хавсралтын жагсаалтад орсон заалтад нөлөөлөх ёсгүй.

- 12.75-13.25 ГГц давтамжийн зурвасыг (дэлхийгээс сансарт) дэлхийн станцууд нисэх онгоц, хөлөг онгоцонд ашиглах нь Хавсралт 30Б-д байгаа бусад эрх бүхий байгууллагагууд өөрсдийн үндэсний нөөцөд нэвтрэх боломжийг хязгаарлахгүй, мөн 170 дугаар тогтоол (WRC 19)-ийн хэрэгжүүлэлтийг.

1.16

- 17.7-18.6 ГГц, 18.8-19.3 ГГц, 19.7-20.2 ГГц давтамжийн зурваст GSO бус FSS-тэй холбоо барихаар төлөвлөсөн хөдөлгөөнт дэлхийн станцуудын (ESIM) хооронд WP4A-ийн хийсэн байнгын солилцоо, нийцлийн судалгааны үр дүн. Мөн 27.5-29.1 ГГц ба 29.5-30 ГГц (Дэлхийгээс сансарт) болон одоо байгаа үйлчилгээнүүд, эдгээр давтамжийн зурвасууд болон зэргэлдээх зурвасуудад хуваарилагдсан идэвхгүй үйлчилгээнүүд, эдгээр үйлчилгээний хамгаалалтыг хангах ёстой. Тогтоол 173 (WRC-19).

- ОУЦХБ-ын судалгааны үр дүн гарсны дараа газрын үйлчилгээ ба сансрын үйлчилгээний хамгаалалтыг хангах үүднээс GSO бус ESIM-ийн энэхүү Хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон тогтоолыг дагаж мөрдөх талаар Товчооноос авах арга хэмжээний зохих шалгалтын аргыг бий болгох хэрэгтэй.

1.17

APT-ийн гишүүд ITU-R-ийг хамтрах, нийцүүлэх талаарын судалгааг дэмжиж, 11.7-12.7 ГГц, 18.1-18.6 ГГц, 18.8-20.2 ГГц болон хиймэл дагуулаас хиймэл дагуулаас хооронд ашиглах техникийн нөхцөл, зохицуулалтын заалтыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ нөхцөлд 773 дугаар тогтоол (WRC-19) -ын дагуу 27.5-30 ГГц давтамжийн зурвасуудад зэргэлдээх зурвасуудад хуваарилагдсан 1-р зэрэглэлийн үйлчилгээний хамгаалалтыг хангах ёстой.

1.18

APT-ийн гишүүд ITU-R-д 1-р зэрэглэлийн үйлчилгээний хамгаалалтыг баталгаажуулах, 3-р бүсийн ижил ба зэргэлдээ давтамжийн зурваст байрлуулсан IMT системийн хамгаалалтыг хангах чиглэлээр хийсэн судалгааг дэмжиж, эдгээр нь Бүс нутгийн 1 ба 2-р асуудал болохыг тэмдэглэв. Мөн одоо байгаа 1-р зэрэглэлийн үйлчилгээнүүд WRC-23-т хэлэлцэх асуудлын 1.18-тэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргахдаа эдгээр үйлчилгээнд нэмэлт зохицуулалт, техникийн хязгаарлалтгүйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж болно.

1.19

APT-ийн гишүүд энэ асуудалтай холбоотой ITU-R-д хийсэн аливаа судалгаанууд нь ижил ба зэргэлдээ зурвасуудад хуваарилагдсан үйлчилгээний хамгаалалтыг баталгаажуулах шаардлагатай гэж үзэж байна.

7

APT-ийн гишүүдийг ITU-R судалгааны явцыг дагаж мөрдөхийг урьж байгаа бөгөөд дараагийн уулзалтын үеэр хувь нэмрээ оруулахыг уриалж байна.

WP5

9.1.b

APT-ийн гишүүд 1 240 1 300 MHz давтамжийн зурвас дахь сонирхогчдын болон сонирхогчдын хиймэл дагуулын үйлчилгээнээс RNSS (огторгуйгаас Дэлхий) хүлээн авагчдыг хамгаалахын тулд 774 тоот тогтоол (WRC-19)-ын дагуу ITU-R судалгааг дэмжиж ажиллана. Энэ үе шатанд өөр асуудал сөхөгдөөгүй.

9.2

Ирүүлсэн саналын хувьгүй тул 9.2 нь APG23-2-д хуралдаагүй.

 

________

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын баярын хурал боллоо.
Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл /2021.09.01-ний байдлаар/
ВЕБСАЙТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.08.02-2021.09.01 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбооны 27 дугаар Их хурал анх удаа цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө
ТООН КОНТЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ1
Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээ, бүртгэлийн журам (нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл)
ХХЗХ - Радиогийн үйлчилгээний зах зээлийн хүртээмж, үйлчилгээний нөхцөл байдал
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийн маягт