Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох баримт бичгүүд


Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам

Радиогоор нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам 

Радиогийн хөтөлбөрт тавих шаардлага 

Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага  

Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам

Телевизийн хөтөлбөрт тавих шаардлага

Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

Радио телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуульд заасан журам, нөхцөл шаардлага, дүрмийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Өргөн нэвтрүүлгийн газраас боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах ажлыг дараах төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж байна.
Захиргааны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь журам, нөхцөл шаардлага, дүрмийн төсөлд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс (ОСДҮЭ, радио, телевизээс) санал авах, хэлэлцүүлэг хийх ажлыг тухай бүрд зохион байгуулна.

Хийгдэх ажил Хуулийн үндэслэл 2020 2021
7
сар
8
сар
9
сар
10
сар
11
сар
12
сар
1
сар
2
сар
3
сар
1 "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 30.1.7.в + + +            
2 "Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 30.1.7.б + + +            
3 "Радио, телевизээр дамжуулах зар сурталчилгааны ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 24.2     + + +        
4 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тусгай зөвшөөрлийн НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 30.1.4       + + +      
5 Радио, телевизийн хөтөлбөрт тавигдах ШААРДЛАГА  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 30.1.6       + + +      
6 Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалахад чиглэсэн радио, телевизийн хөтөлбөрийн ДҮРЭМ  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 30.1.7.а           + + + +
7 "Зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх, эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 18.2           + + + +
8 "Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах 18.2           + + + +
9 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээллийг шинэчлэн авах, олон нийтэд мэдээлэх 19.5           + +    
10 Телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн дамжуулж байгаа гадаад сувгуудыг бүртгэх 26.1           + +    
11 Тусгай зөвшөөрлийн ангилал, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсөнд хуулинд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах         + + +      
12 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн статистик мэдээллийн маягтыг хуульд нийцүүлэн шинэчлэх         + + +      
13 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрээг шинэчлэн байгуулах               + + +

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын баярын хурал боллоо.
Тусгай дугаарын эзэмшигчдийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл /2021.09.01-ний байдлаар/
ВЕБСАЙТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.08.02-2021.09.01 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
Дэлхийн шуудан холбооны 27 дугаар Их хурал анх удаа цахимаар амжилттай болж өндөрлөлөө
ТООН КОНТЕНТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ1
Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалт, үйлчилгээ, бүртгэлийн журам (нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл)
ХХЗХ - Радиогийн үйлчилгээний зах зээлийн хүртээмж, үйлчилгээний нөхцөл байдал
Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийн маягт