Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, холбогдох баримт бичгүүд


Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуульд заасан журам, нөхцөл шаардлага, дүрмийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Өргөн нэвтрүүлгийн газраас боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах ажлыг дараах төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж байна.
Захиргааны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь журам, нөхцөл шаардлага, дүрмийн төсөлд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс (ОСДҮЭ, радио, телевизээс) санал авах, хэлэлцүүлэг хийх ажлыг тухай бүрд зохион байгуулна.

 

 

Хийгдэх ажил

Хуулийн үндэслэл

2020

2021

7
сар

8
сар

9
сар

10
сар

11
сар

12
сар

1
сар

2
сар

3
сар

1

"Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

30.1.7.в

+

+

+

 

 

 

 

 

 

2

"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

30.1.7.б

+

+

+

 

 

 

 

 

 

3

"Радио, телевизээр дамжуулах зар сурталчилгааны ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

24.2

 

 

+

+

+

 

 

 

 

4

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тусгай зөвшөөрлийн НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

30.1.4

 

 

 

+

+

+

 

 

 

5

Радио, телевизийн хөтөлбөрт тавигдах ШААРДЛАГА  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

30.1.6

 

 

 

+

+

+

 

 

 

6

Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалахад чиглэсэн радио, телевизийн хөтөлбөрийн ДҮРЭМ  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

30.1.7.а

 

 

 

 

 

+

+

+

+

7

"Зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх, эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

18.2

 

 

 

 

 

+

+

+

+

8

"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх ЖУРАМ"  боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах

18.2

 

 

 

 

 

+

+

+

+

9

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээллийг шинэчлэн авах, олон нийтэд мэдээлэх

19.5

 

 

 

 

 

+

+

 

 

10

Телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн дамжуулж байгаа гадаад сувгуудыг бүртгэх

26.1

 

 

 

 

 

+

+

 

 

11

Тусгай зөвшөөрлийн ангилал, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсөнд хуулинд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

12

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн статистик мэдээллийн маягтыг хуульд нийцүүлэн шинэчлэх

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

13

Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрээг шинэчлэн байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга монголын телевизүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хүлээн авч уулзав
ДАРААХ ЖУРМЫН ТӨСЛҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦАЖ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.20, 42 дугаар зүйлийн 42.9 дэх хэсэгт заасан чиг үүргийн дагуу
Хаягжуулалт
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ