Шинэчлэгдсэн: 2020/06/19


ХХЗХ-Д 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ИРСЭН САНАЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ


      Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу холбогдох хууль, тогтоомжийг удирдлага болгон үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг. Тус хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, иргэд, аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг бичгээр, Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төвөөр /11-11/, утсаар, имэйлээр болон биеэр гэсэн хэлбэрүүдээр хүлээн авдаг.

Тус хороо нь 2020 оны 05 дугаар сард санал - 5, гомдол - 37, хүсэлт – 29, шийдвэр – 29 тус тус хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

Санал, гомдол ирсэн хэлбэр

 

бичгээр

Утсаар, и-мэйл,

биечлэн

11-11.mn

бүгд

Санал

 1

1

3

5

Гомдол

9

26

2

37

Хүсэлт

26

3

 

29

Холбогдох байгууллагын санал, шийдвэр

29

 

 

29

Өргөдөл

 

 

 

 

нийт

100

 

Шийдвэр гэсэнд вэб сайтын мэдээ, мэдээлэл болон Фэйсбүүкийн нэр бүхий хуудасны зарим мэдээлэл нь нотлох баримтуудаар хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжилсон, бодит бус мэдээлэл болохыг Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон цагдаагийн байгууллага тогтоож, ирүүлсэн албан ёсны шийдвэр юм. Мөн Оюуны өмчийн улсын байцаагчийн дүгнэлтээр оюуны өмч зөрчсөн талаар дүгнэлт, шийдвэр хамаарна.

 

Санал, гомдлын хамаарах үйлчилгээ

 

хүсэлт

гомдол

санал

мэдэгдэл, шийдвэр

өргөдөл

Үүрэн холбоо

3

10

 

 

 

АйПи ТВ

1

16

 

 

 

ОСДҮЭ

 

 

1

 

 

Өргөн нэвтрүүлэг

2

 

 

 

 

Интернэт

 

1

 

 

 

Вэб сайт

 

1

 

4

 

Фэйсбүүк

1

17

 

24

 

Тусгай дугаар

 

 

 

 

 

ХХЗХ-ны ТЗ, БГ эзэмшигчдээс ирүүлсэн

 

 

 

 

 

Цахим тоглоомын хэрэглээ, үйл ажиллагаатай холбоотой

 

 

 

 

 

Радио давтамжийн нөлөөлөл

6

 

 

 

 

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

3

 

 

 

 

Бусад

10

 

 

 

 

 

Тайлант хугацаанд хэрэглэгчдээс үүрэн холбооны үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол - 13 ирснийг холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчдэд дамжуулан хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн. Радио давтамжийн харилцан нөлөөлөлтэй холбоотой хэмжилт шалгалт хийлгэх хүсэлт – 9 ирснийг тус хорооны Радио давтамж, зохицуулалт хяналтын газрын инженерүүд холбогдох хэмжилт, шалгалтыг хийж нөлөөллийг арилгах арга хэмжээг авсан.

Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилан доорх хүснэгтэд үзүүллээ.

Агуулгын ангилал

Үйлчилгээний чанар

14

Үйлчилгээний төлбөр тооцоо, үнэ тариф

19

Цахим орчны хэрэглээ /нэр төрд халдсан /гүтгэсэн/

48

Радио давтамжийн нөлөөлөл

6

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

3

Бусад

10

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн

35

Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн

1

Хэмжилт, шалгалт хийсэн 

9

Тайлбар мэдээлэл өгсөн

55

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

--оОо--

Бусад мэдээлэл

Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн монгол кино
Зөвлөлдөх уулзалт
Тусгай зөвшөөрөлгүй улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхэлж байсан газрын үйл ажиллагааг зогсоолоо
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн бүх кино
Улаанбаатар хотын телевиз, сувгуудийн хөтөлбөрийн бүтэц - 2019 он
Өргөн нэвтрүүлгийн 20 телевизийн хөтөлбөрийн бүтэц
Мониторингийн 2020 оны 9 дүгээр сарын тайлан
Зөвлөмж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд
Өсвөр насны хүүхдүүдийн захидлын уралдааныг зохион байгуулна
2019 онд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгууд нь 438 мянга гаруй цагийн хөтөлбөр бэлтгэн хүргэсэн байна