2019 оны 11 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

# ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 69 64 64 67 73 67
2 BBS 56 53 68 68 55 61
3 C1 76 76 72 79 83 76
4 ETV 88 84 85 85 80 85
5 MNB 86 84 85 89 82 86
6 MNB Монголын мэдээ 98 99 98 99 100 99
7 NTV 38 41 35 38 41 38
8 SB 97 88 93 81 64 87
9 SBN 61 61 60 68 71 63
10 TM 79 80 79 83 81 80
11 TV8 94 95 95 94 93 95
12 UBS 73 77 83 85 78 80
13 Боловсрол суваг 48 45 48 43 51 46
14 Ви Ти Ви 100 100 100 100 100 100
15 Ийгл ньюс 99 98 98 98 97 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 64 64 64 64 64 64
18 Нутаг 21 92 95 0 0 0 93
19 Стар ТВ 33 32 34 34 36 33
20 Сүлд 75 77 78 79 87 78
21 ТВ-4 70 73 70 71 70 71
22 ТВ24 55 64 56 61 45 58
23 ТВ5 58 62 62 68 69 63
24 ТВ9 72 77 80 76 77 76
25 Эх Орон 73 74 74 69 69 72
 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

# ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 66 67 67 60 72 65
2 Asiabox 15 15 15 16 14 15
3 C Channel 14 14 15 12 9 13
4 Channel 11 86 86 87 87 93 87
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 97 100 100 100 100 99
7 GTV 100 100 100 100 97 99
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MNB World 93 93 94 93 92 93
10 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
11 MNBA Sports 100 100 97 97 100 98
12 MNC 80 81 78 86 84 82
13 MassTV 91 90 92 96 95 92
14 MovieBox 25 31 25 11 6 22
15 Moviemax 43 42 45 42 39 43
16 National times news 73 65 52 54 55 60
17 News Channel 81 89 84 78 77 82
18 ONTV 45 46 44 43 44 45
19 OTV 69 70 72 73 74 71
20 SPS Classic 33 29 27 40 5 30
21 SPS Fight 52 50 54 67 42 54
22 SPS National 80 60 66 77 80 72
23 SPS Prime 39 29 25 37 31 32
24 SPS World 3 0 0 6 4 2
25 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
26 TV1 73 74 77 75 69 74
27 TV10 100 100 100 100 100 100
28 TV3 67 71 70 76 84 73
29 Trade 100 100 100 100 100 100
30 Volume Plus 85 81 80 81 91 82
31 World TV 57 61 58 60 59 59
32 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
33 Блүүмберг МН 73 73 73 72 70 73
34 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
35 Дреам ТВ 18 18 19 18 18 18
36 Лайк 78 81 77 82 76 79
37 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
38 Оллоо ТВ 55 54 56 56 0 55
39 Парламент 100 100 100 100 100 100
40 Рояль 84 77 76 75 72 78
41 Синима 54 50 49 48 59 51
42 Скай ТВ 14 19 25 22 7 19
43 Смарт HD 100 100 100 100 100 100
44 Соён гэгээрүүлэгч 69 68 64 73 77 69
45 Суваг 1 86 87 93 92 91 90
46 ТВ2 72 74 76 76 79 75
47 ТВ6 71 67 69 66 70 68
48 Талын Монгол 87 87 87 86 88 87
49 Шууд ТВ 96 95 95 95 94 95
50 Эко 67 66 70 70 75 69
51 Өлзий ТВ 89 89 93 96 90 69

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

# Телевизийн нэр Зөрчлийн тоо
1 BBS 1
2 C1 1

 

# Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Moviebox 36
2 Moviemax 1

 

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

# ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ5 10
2 25-р суваг 7
3 SBN 1

 

# Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Asiabox 391
2 MovieBox 294
3 Бидний цөөхөн Монголчууд 41
4 MNC 10

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 5.93% 0.61%
2 Shop Mongolia 0 8.94% 13.99%
3 Trade 0 5.41% 6.71%
4 Глобал ТВ 0 1.59% 1.11%
5 Шууд ТВ 0 0% 10.78%

Бусад мэдээлэл

ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт