Шинэчлэгдсэн: 2020/01/22


Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны сүүлийн хагас жил


       Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг. Тус хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэд, аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг бичгээр, Засгийн газрын 11-11 төвөөр, утсаар, имэйлээр болон биеэр гэсэн хэлбэрүүдээр хүлээн авдаг бол Фэйсбүүк, Твиттер зэрэг нийгмийн сүлжээгээр санал, гомдол хүлээж авдаггүй болно.

2019 оны 6-12 саруудад тус хороонд нийт гомдол - 151, санал – 4, хүсэлт – 6,  бусад чиглэлийн – 4 хүсэлт ирсэн байна.

Санал, гомдол ирсэн хэлбэр

 

бичгээр

утсаар

биеэр

11-11 төвөөр

бусад

бүгд

Гомдол

50

45

1

35

20

151

Санал, хүсэлт

2

 

 

8

 

10

Мэдэгдэл, шийдвэр

4

 

 

   

4

Бусад (маргаан)

 

 

 

     

        Шийдвэр гэдэг нь нэр бүхий Фэйсбүүк хуудасны зарим мэдээлэл нь нотлох баримтуудаар хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжилсон бодит бус мэдээлэл болох нь тогтоогдсон талаар цагдаагийн байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэр юм.

Ирсэн гомдлыг агуулгаар нь ангилан доорх хүснэгтэд үзүүллээ.

Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл

 

Үйлчилгээний чанар
(Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт)

48

Үнэ тариф, төлбөр тооцоо

20

Харилцан холболт

 

ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан
(ХХ-ны тухай хуулийн 31.2)

 

Цахим гэмт хэрэг

 

Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн

8

Радио давтамжийн нөлөөлөл

24

Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

4

Бусад

61

        Тус хороонд хуулиар олгогдсон гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх эрх мэдлийн хүрээнд хамаарах агуулгаар ангилж харуулсан болно. Хүснэгтийн “Бусад” гэсэн хэсэгт ихэвчлэн иргэдээс тус хорооны эрх үүрэгт хамаарахгүй асуудлаар хандсан агуулга хамаарч байгаа юм. Ийм төрлийн гомдлыг тус хороо нь хүлээн аваад холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид шилжүүлэн хэрхэн шийдвэрлэсэн талаараа гомдол гаргагчид болон тус хороонд эргэн хариу өгөхийг үүрэг болгох, тайлбар мэдээлэл өгөх зэргээр шийдвэрлэдэг. Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчээс гомдлыг хэрхэн барагдуулсан талаар хариу ирүүлсний дараа гомдлыг хааж, барагдсанд тооцдог. Дээрхээс харахад иргэдээс ихэвчлэн төлбөр тооцоо, үйлчилгээний нөхцөлтэй холбоотой үл ойлголцол үүсдэг, энэ талаар тус хороонд иргэд ханддаг байна.  

Гомдлыг үйлчилгээ эрхлэгчийн үйлчилгээний төрлөөр нь ангилан ямар төрлийн үйлчилгээ эрхлэгчийн үйлчилгээтэй холбоотой гомдол ирж байгаа талаар дараах хүснэгтэд үзүүллээ.

Гомдол ирсэн салбараар нь ангилж үзвэл

 

гомдол

санал, хүсэлт

мэдэгдэл, шийдвэр

бусад

Үүрэн холбоо

27

     

АйПи ТВ

42

5

   

ОСДҮЭ

13

     

Өргөн нэвтрүүлэг

3

2

   

Интернэтийн үйлчилгээ

14

     

Тусгай дугаар

3

     

Вэбсайт

5

 

1

 

Фэйсбүүк

1

 

2

 

Радио давтамжийн нөлөөлөл

24

 

 

 

Радио долгионы үүсгэх цахилгаа соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө

2

2

 

 

Бусад

17

2

1

1

Хэрэглэгчдээс үүрэн холбооны үйлчилгээ болон АйПиТВ-ийн үйлчилгээний үнэ тариф, үйлчилгээний талаар ирсэн гомдол дийлэнх нь байна.

Эцэст нь тус хороонд ирсэн гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар доор үзүүлэв.

Шийдвэрлэлт

 

Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн

77

Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн

2

Хэмжилт, шалгалт хийсэн

28

Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн

54

Хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авсан

3

Гомдлоо татсан

1

        Дээрх хүснэгтээс үзүүлснээр 2019 оны сүүлийн хагас жилд 2 гомдолд Зөрчлийн хэрэг “Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн дагуу шийдэгдсэн байна. Иргэдээс ихэвчлэн ирдэг ирсэн төлбөр тооцоо, хэрэглэгчийн гэрээтэй холбоотой ирсэн санал, гомдлын холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчдэд дамжуулан дийлэнх нь тус хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд шууд хамаарахгүй асуудал байсан тул холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид гомдлыг дамжуулан шалгуулж, гомдлыг хэрхэн барагдуулсан талаарх хариу тайлбарыг авч ажилласан байна.

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга
Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай