2019 оны 10 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

 

 

  ТВ-ийн нэр a 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 60 58 61 71 69 63
2 BBS 71 69 61 67 53 65
3 C1 64 73 74 72 76 71
4 ETV 83 85 80 83 82 83
5 MNB 87 86 86 84 86 86
6 MNB Монголын мэдээ 99 98 95 100 100 98
7 NTV 38 41 36 41 41 39
8 SB 95 87 96 91 84 91
9 SBN 60 66 60 65 68 63
10 TM 82 82 80 79 78 80
11 TV8 99 95 95 95 95 96
12 UBS 73 74 80 83 77 78
13 Боловсрол суваг 50 56 60 50 51 54
14 Ви Ти Ви 100 100 100 100 100 100
15 Ийгл ньюс 98 96 98 98 99 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 60 62 62 63 65 62
18 Нутаг 21 91 91 90 95 88 91
19 Стар ТВ 38 31 30 33 35 33
20 Сүлд 71 76 80 74 77 75
21 ТВ24 75 80 83 69 71 76
22 ТВ-4 76 74 73 72 82 75
23 ТВ5 67 66 66 66 63 66
24 ТВ9 70 71 71 73 75 72
25 Эх Орон 66 68 69 73 79 70

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 74 68 51 59 70 64
2 Asiabox 21 21 20 19 19 20
3 C Channel 12 21 20 19 17 18
4 Channel 11 88 85 84 86 82 85
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 100 100 100 100 100 100
7 GTV 100 100 100 100 100 100
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MassTV 96 95 90 92 92 93
10 MNB World 93 95 94 97 92 95
11 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
12 MNBA Sports 100 100 100 100 100 100
13 MNC 85 80 80 80 76 81
14 MovieBox 36 32 32 31 31 33
15 Moviemax 46 47 52 39 48 46
16 National times news 48 43 47 59 70 51
17 News Channel 30 37 77 79 81 61
18 ONTV 49 51 47 48 43 48
19 OTV 70 67 69 68 79 70
20 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
21 SPS Classic 32 40 40 44 50 40
22 SPS Fight 71 74 57 69 36 65
23 SPS National 86 58 74 74 72 73
24 SPS Prime 36 30 22 40 37 32
25 SPS World 6 0 0 7 0 3
26 Trade 100 100 100 100 100 100
27 TV1 76 82 73 77 73 76
28 TV10 96 99 96 97 97 97
29 TV3 80 64 91 77 64 76
30 Volume Plus 81 79 79 83 83 81
31 World TV 58 55 54 55 55 56
32 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
33 Блүүмберг МН 65 72 66 72 75 69
34 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
35 Дреам ТВ 17 19 19 18 17 18
36 Лайк 86 85 77 83 81 82
37 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
38 Оллоо ТВ 59 56 54 55 65 57
39 Өлзий ТВ 89 88 90 90 93 90
40 Парламент 88 91 90 92 100 91
41 Рояль 82 81 78 78 83 80
42 Синима 57 54 54 55 51 55
43 Скай ТВ 16 23 20 23 20 21
44 Смарт HD 100 100 100 100 100 100
45 Соён гэгээрүүлэгч 65 64 64 65 0 64
46 Суваг 1 84 87 83 85 74 84
47 Талын Монгол 84 86 84 84 91 85
48 ТВ2 69 64 67 63 62 65
49 ТВ6 71 72 72 67 76 71
50 Шууд ТВ 96 96 95 96 95 96
51 Эко 69 69 66 68 76 69

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

# Телевизийн нэр Зөрчлийн тоо
1 NTV 6
2 C1 3
3 Стар ТВ 3

 

# Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Moviebox 60
2 7 суваг 3

 

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

# ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 25-р суваг 14
2 ТВ9 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Asiabox 432
2 MovieBox 383
3 Дреам ТВ 124
4 Бидний цөөхөн Монголчууд 98
5 National times news 11
6 Эко 8
7 MNC 6

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 2.72% 0%
2 Shop Mongolia 0 11.76% 18.79%
3 Trade 0 4.92% 7.12%
4 Глобал ТВ 0 0.93% 1.41%
5 Шууд ТВ 0 0% 7.41%

Бусад мэдээлэл

ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт