2019 оны 8 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 72 70 65 53 54 64
2 BBS 64 83 85 58 63 72
3 C1 49 47 49 65 79 55
4 ETV 86 89 85 83 82 85
5 MNB 83 79 81 87 91 83
6 Монголын мэдээ 98 100 100 97 95 98
7 NTV 39 44 49 47 55 46
8 SB 90 96 98 97 96 95
9 SBN 67 82 89 92 93 83
10 TM 82 80 82 82 82 81
11 TV8 99 99 100 99 100 99
12 UBS 64 70 72 72 77 70
13 Боловсрол суваг 61 59 55 52 49 56
14 Ви Ти Ви 100 100 96 90 91 96
15 Ийгл ньюс 85 83 83 83 84 84
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 23 21 22 37 50 28
18 Нутаг 21 86 86 92 89 92 89
19 Стар ТВ 37 29 20 20 31 27
20 Сүлд 89 90 85 94 84 89
21 ТВ-4 72 74 77 75 78 75
22 ТВ5 73 70 68 59 59 67
23 ТВ9 73 72 71 70 72 72
24 Эх Орон 77 75 75 74 73 75

 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 71 87 78 76 66 77
2 Asiabox 22 19 20 18 17 19
3 C Channel 20 14 15 15 14 16
4 Channel 11 89 87 89 87 90 88
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 100 100 100 100 100 100
7 GTV 99 98 98 100 100 99
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MassTV 100 100 100 100 100 100
10 MNB world 100 95 88 83 72 89
11 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
12 MNBA Sports 100 100 100 100 94 99
13 MNC 79 84 83 83 80 82
14 MovieBox 4 14 13 22 29 15
15 Moviemax 22 22 26 38 35 28
16 National times news 79 78 88 100 100 87
17 News Channel 30 23 27 28 29 27
18 ONTV 37 36 35 33 38 35
19 OTV 70 73 74 80 74 74
20 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
21 SPS Classic 56 47 38 48 27 45
22 SPS Fight 73 80 67 73 82 74
23 SPS National 92 95 95 92 93 93
24 SPS Prime 12 13 12 11 17 12
25 SPS World 1 0 0 22 30 8
26 Trade 100 100 100 100 100 100
27 TV10 99 100 100 100 99 99
28 TV3 85 95 92 92 96 91
29 Volume Plus 84 85 82 83 83 83
30 World TV 42 47 54 56 48 49
31 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
32 Блүүмберг МН 56 50 52 48 49 51
33 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
34 Дреам ТВ 20 21 21 21 21 21
35 Лайк 77 78 79 78 81 78
36 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
37 Оллоо ТВ 61 62 66 68 67 65
38 Өлзий ТВ 91 87 84 86 87 87
39 Парламент 91 91 91 92 94 92
40 Рояль 100 100 100 100 100 100
41 Синима 52 53 56 53 57 54
42 Скай ТВ 21 21 18 21 26 21
43 Смарт HD 100 100 100 100 100 100
44 Соён гэгээрүүлэгч 82 82 81 74 72 79
45 Суваг 1 90 90 87 81 80 87
46 Талын Монгол 83 84 84 84 86 84
47 ТВ2 66 73 72 72 72 71
48 ТВ24 82 81 86 82 93 84
49 ТВ6 65 70 73 71 70 70
50 Шууд ТВ 96 96 96 95 96 96
51 Эко 60 62 64 62 63 62

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Moviebox

8

2 Moviemax 8
3 7 суваг 1

 

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

 

ТВ-ийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Ви Ти Ви

5

2

25-р суваг

2

 

 

Сувгийн нэр

Зөрчлийн тоо

1

Asiabox

416

2

MovieBox

294

3

Бидний цөөхөн Монголчууд

123

4

Дреам ТВ

121

5

MNC

10

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр

Дамжуулсан зар сурталчилгаа

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь

1

Home Shopping

0

0.59%

0%

2

Shop Mongolia

324

17.08%

17.02%

3

Trade

0

4.43%

9.55%

4

Глобал ТВ

0

0.38%

0.79%

5

Шууд ТВ

0

0%

8.94%

Бусад мэдээлэл

ХХЗХ, ШӨХТГ хамтран “Өрсөлдөөний тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
"ХХЗХ-НЫ 25 ЖИЛИЙН ОЙН НЭРЭМЖИТ РАДИО СОНИРХОГЧИЙН НЭВТРҮҮЛЭГЧ ОЛОХ 2020 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн 2020 оны эхний хагас жилийн үндсэн үзүүлэлтүүд
“5G радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн ерөнхий шаардлага” ажлын хэсгийн уулзалт, хэлэлцүүлэг
Орон нутгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд цахим сургалт хийлээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2020 оны 08-р сарын 15-наас 09-р сарын 15 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
ХХЗХ, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газартай Улс хоорондын шуудан илгээмжээр, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллана
"Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам", "Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам"-уудын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулагдаж байна
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ЗАХИДЛЫН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчид болон интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан интернэтийн холболтын гэрээний бүртгэлийн жагсаалт