2019.06 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан


1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
 

 

2.Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
 

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 65 66 65 64 63 65
2 BBS 68 69 69 71 56 68
3 C1 72 65 66 66 64 67
4 ETV 87 87 89 88 82 87
5 MNB 88 86 89 95 92 90
6 Монголын мэдээ 100 100 100 100 100 100
7 NTV 41 37 42 38 33 39
8 SB 97 100 100 100 100 99
9 SBN 75 73 70 60 57 69
10 TM 83 83 83 83 83 83
11 TV8 90 90 91 91 89 90
12 UBS 86 82 76 67 78 78
13 Боловсрол суваг 58 59 58 57 49 57
14 Ви Ти Ви 90 96 100 100 100 96
15 Ийгл ньюс 98 98 98 98 94 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 53 49 53 50 58 52
18 Нутаг 21 89 85 83 88 87 86
19 Стар ТВ 46 44 45 45 42 45
20 Сүлд 84 88 86 84 82 85
21 ТВ-4 78 81 78 71 80 77
22 ТВ5 76 62 59 61 70 65
23 ТВ9 75 77 76 77 63 75
24 Эх Орон 58 59 61 59 67 59

 

 

 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 53 49 56 63 81 57
2 Asiabox 21 21 17 24 8 20
3 C Channel 9 12 10 13 12 11
4 Channel 11 89 88 88 89 100 89
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 100 100 100 100 100 100
7 GTV 100 100 100 100 100 100
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
10 MNBA Sports 100 100 100 100 100 100
11 MNC 79 77 78 81 90 80
12 MassTV 95 95 92 92 100 94
13 Mon Plus 77 68 0 0 0 75
14 MovieBox 30 37 35 19 9 29
15 Moviemax 11 14 14 8 4 11
16 National times news 82 83 87 93 0 86
17 News Channel 0 38 39 28 30 34
18 ONTV 64 64 64 47 48 59
19 OTV 74 71 74 71 69 72
20 SPS Classic 30 21 35 47 29 33
21 SPS Fight 61 57 65 75 73 65
22 SPS National 92 91 99 97 100 95
23 SPS Prime 15 15 19 15 14 16
24 SPS World 14 6 0 1 1 5
25 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
26 TV10 100 98 99 99 100 99
27 TV3 92 92 92 93 89 92
28 Trade 100 100 100 100 100 100
29 Volume Plus 75 73 73 75 76 74
30 World TV 63 44 48 54 78 54
31 Барилга ТВ 67 67 64 64 63 65
32 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
33 Блүүмберг МН 66 75 81 75 54 73
34 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
35 Дреам ТВ 22 22 21 21 13 21
36 Лайк 90 86 72 73 72 80
37 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
38 Оллоо ТВ 51 53 59 61 60 56
39 Парламент 90 89 91 93 87 91
40 Рояль 79 79 77 76 71 77
41 Синима 52 49 50 51 70 52
42 Скай ТВ 22 17 20 26 26 22
43 Смарт HD 65 68 66 66 61 66
44 Соён гэгээрүүлэгч 65 69 72 69 56 68
45 Суваг 1 95 94 86 93 97 92
46 ТВ2 72 74 83 72 73 75
47 ТВ6 55 68 70 74 65 66
48 Талын Монгол 91 91 91 84 76 88
49 Шууд ТВ 95 97 95 95 97 96
50 Эко 63 63 66 68 57 64
51 Өлзий ТВ 93 94 95 88 89 92

3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
 
5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)
 

 

4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
 

 

5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

 

6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
 

 

7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 25-р суваг 10
2 MNB 10
3 SBN 1
4 ТВ9 21

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Moviemax 2

8.Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ9 48
2 MN25 19

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Эко 35
2 Moviemax 4

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ5 6
2 ТВ9 5
3 25-р суваг 4
4 Ви Ти Ви 3
5 MNB 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Asiabox 423
2 MovieBox 328
3 Дреам ТВ 117
4 National times news 19
5 MNC 10

Бусад мэдээлэл

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлаагүй 13 чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд албаны хэрэгцээний QR зөвшөөрөл авах хүсэлтээ nokshtab@ulaanbaatar.mn хаягаар явуулна уу.
Санал авах тухай
Мэдэгдэл "Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд"
"Бүх нийтийн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг info@crc.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна
“COVID-19”-тэй холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Shuurkhai 119” мобайл аппликэйшн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨМЖ
Монголын сайтын холбоо уриалга
Цахим тоглоомын газрын үйлчилгээ эрхлэгчдэд мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвлөмж хүргүүлэх тухай