Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт


 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
2011-2002
 
 
 
Тогтоол № Огноо Товч агуулга
01 2020.01.16 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
02 2020.01.16 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
03 2020.01.16 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
04 2020.01.16 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
05 2020.02.28 “Харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалтын нөхцөл, шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4823)
06 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
07 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
08 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
09 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
10 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай
11 2020.02.28 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
12 2020.02.28 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлснөөс чөлөөлөх тухай
13 2020.02.28 “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ”-г шинэчлэн батлах тухай
14 2020.02.28 Үнэ тариф тогтоох тухай (ДДэшТВ ХХК-ийн “Эцсийн хэрэглэгчид санал болгох үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тарифын доод хязгаар”
15 2020.02.28 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
16 2020.03.31 Дотоодын хэрэглээний шуудангийн журам батлах тухай
17 2020.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
18 2020.03.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
19 2020.03.31 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
20 2020.03.31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
21 2020.03.31 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
22 2020.04.07 “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” батлах тухай, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон ХХЗХ-ны хамтарсан тогтоол
23 2020.04.29 “Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4824)
24 2020.04.29 “Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2018 оны 23 тоот тогтоол)
25 2020.04.29 Радио давтамжийн зурвасын хуваарилалтад нэмэлт оруулах тухай (2019 оны 15 тоот тогтоол)
26 2020.04.29 Журам батлах тухай (Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам)
27 2020.04.29 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 2020.04.29 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
29 2020.04.29 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
30 2020.04.29 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
31 2020.05.21 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
32 2020.05.21 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
33 2020.05.21 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
34 2020.05.21 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
35 2020.05.21 Домэйн нэрийг бүртгэх, ашиглах журам батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4825)
36 2020.05.21 Утасгүй холболтын технологид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, баримтлах зохицуулалт, техникийн шаардлага батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4826)
37 2020.05.21 Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага шинэчлэн батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4827)
38 2020.05.25 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай(энэхүү тогтоолыг 2020 оны 41 тоот тогтоолоор нэмэлт оруулсан)
39 2020.05.25 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
40 2020.06.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
41 2020.06.02 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай (2020 оны 38 тоот тогтоол: Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай)
42 2020.06.02 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
43 2020.06.02 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
44 2020.06.02 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
45 2020.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
46 2020.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
47 2020.06.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
48 2020.06.30 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
49 2020.07.29 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
50 2020.07.29 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
51 2020.07.29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
52 2020.07.29 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
53 2020.08.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
54 2020.08.25 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
55 2020.08.25 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
56 2020.08.25 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай
57 2020.08.25 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
58 2020.09.11 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
59 2020.09.15 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2019 оны 60 дугаар тогтоол)
60 2020.09.15 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
61 2020.09.15 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
62 2020.09.22 “Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4903)
63 2020.09.22 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай
64 2020.09.22 “Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4904)
65 2020.09.22 “Дотоодын хэрэглээний холбооны сүлжээнд зохицуулалт хийх журам” батлах тухай
66 2020.09.22 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
67 2020.09.22 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
68 2020.09.22 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
69 2020.10.27 “Радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж  ашиглах журам” батлах тухай
70 2020.10.27 “Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-д  нэмэлт оруулах тухай (2017 оны 31 дүгээр тогтоол)
71 2020.10.27 “Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ”-г шинэчлэн батлах тухай
72 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
73 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
74 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахаас татгалзах тухай
75 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
76 2020.11.27 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт тайлбар оруулах тухай (2017 оны 58 тоот тогтоол)
77 2020.11.27 “Радиогоор нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №4930)
78 2020.11.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
79 2020.11.27 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
80 2020.11.27 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
81 2020.11.27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
82 2020.12.13 “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай
83 2020.12.13 “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлогын төлөвлөгөө, зардал, 2022-2023 оны төсвийн төсөөлөл”-ийг батлах тухай
84 2020.12.13 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
85 2020.12.13 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
86 2020.12.13 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
87 2020.12.24 “Радиогийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага” батлах тухай
88 2020.12.24 “Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага” батлах тухай
89 2020.12.24 “Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам” батлах тухай
90 2020.12.24 Жишиг баримт бичиг батлах тухай
91 2020.12.24 Тусгай зөвшөөрлийн тоо батлах тухай
92 2020.12.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
93 2020.12.24 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
94 2020.12.24 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай

Бусад мэдээлэл

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2020 оны жилийн эцсийн тайлан
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
ХХЗХ-нд 2020 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ЗАХИДАЛ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА
Дуу ба дууны дохио түүний үзүүлэлтүүд
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр дамжуулж буй Улаанбаатар хотын телевизүүдийн дууны гаралтын тогтмол түвшинд хийсэн хэмжилт, тохируулгын 2020 оны 01 дүээр сараас 11 дүгээр сар хүртэлх дүн мэдээ
Мэндчилгээ
ТУСГАЙ ДУГААРЫН ТАЛААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн