Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт


 
2021
 
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012-2002
 
 
 
Тогтоол № Огноо Товч агуулга
01 2021.01.29 “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5059)
02 2021.01.29 “Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар 5060)
03 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
04 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай
05 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
06 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
07 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
08 2021.02.26 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
09 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
10 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
11 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
12 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
13 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
14 2021.03.05 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(Хорооны 2021 оны 25 тоот тогтоолоор хүчингүй болгосон)
15 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
16 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
17 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
18 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
19 2021.03.05 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (Хорооны 2019 оны 28 тоот тогтоол)
20 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
21 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
22 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
23 2021.04.28 “Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5305)
24 2021.04.28 “Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,  шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5306)
25 2021.04.28 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Хорооны 2017 оны 58 тоот тогтоол)
26 2021.04.28 “Сонгон шалгаруулалтын эрхийн төлбөр” тогтоох тухай
27 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
29 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
31 2021.05.10 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
32 2021.05.14 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай
33 2021.05.14 “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5303)
34 2021.05.14 “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5304)
35 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
36 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
37 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
38 2021.05.28 Нээлттэй сонгон шалгаруулалтад шалгарсанд тооцож, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
39 2021.05.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
40 2021.05.28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
41 2021.06.03 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цагт өөрчлөлт оруулах тухай
42 2021.06.30 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
43 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
44 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
45 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
46 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
47 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
48 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
49 2021.08.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
50 2021.08.31 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
51 2021.08.31 Үнэ тариф тогтоох тухай
52 2021.09.10 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай
53 2021.09.10 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
54 2021.09.10 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
55 2021.09.10 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
56 2021.09.16 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цагт өөрчлөлт оруулах тухай
57 2021.09.30 Харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5554)
58 2021.09.30 Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам” батлах тухай
59 2021.09.30 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах, дахин үнэлэх тухай
60 2021.09.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
61 2021.09.30 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
62 2021.10.26 “Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалахад чиглэсэн радио, телевизийн хөтөлбөрийн дүрэм” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5558)
63 2021.10.26 “Иргэний нисэхийн агаарын холбооны үйлчилгээнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5557)
64 2021.10.26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
65 2021.10.26 Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай
66 2021.10.26 Тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах тухай
67 2021.10.26 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
68 2021.11.19 Нээлттэй сонгон шалгаруулалтад шалгарсанд тооцож, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
69 2021.11.19 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
70 2021.11.19 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай

Бусад мэдээлэл

ХОББИ СУРГУУЛИЙН “ШОНХОРУУД” БАГ АВАРГААР ШАЛГАРЛАА
Олон улсын захидал бичлэгийн 2022 оны уралдаан зарлагдлаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД 2021.10.01-2021.10.29 ХҮРТЭЛ ХИЙСЭН СУУРИН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭ
“Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарыг хуваарилах, олгох ашиглах журам”-ын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
2019 оны жилийн эцсийн тайлангийн ном
Б.Болдбаатар, Б.Балгансүрэн нарыг ХХЗХ-ны "ХҮНДЭТ ДЭВТЭР" -т бичиж алдаршууллаа
Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт
“Дижитал үйлчилгээ болон апп эдийн засгийн өнөөгийн байдал, зохицуулалтын орчны талаарх”- цахим хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Анхааруулга
“Хаягжуулалт, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ” ​цахим сургалт зохион байгуулагдлаа