Шинэчлэгдсэн: 2021/07/30


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт


 
2021
 
 
2020
 
 
2019
 
 
2018
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012-2002
 
 
 
Тогтоол № Огноо Товч агуулга
01 2021.01.29 “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5059)
02 2021.01.29 “Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар 5060)
03 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
04 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай
05 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
06 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
07 2021.01.29 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
08 2021.02.26 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
09 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
10 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
11 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
12 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
13 2021.02.26 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
14 2021.03.05 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(Хорооны 2021 оны 25 тоот тогтоолоор хүчингүй болгосон)
15 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
16 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
17 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
18 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
19 2021.03.05 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (Хорооны 2019 оны 28 тоот тогтоол)
20 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
21 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
22 2021.03.31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
23 2021.04.28 “Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5305)
24 2021.04.28 “Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,  шаардлага” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5306)
25 2021.04.28 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Хорооны 2017 оны 58 тоот тогтоол)
26 2021.04.28 “Сонгон шалгаруулалтын эрхийн төлбөр” тогтоох тухай
27 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
29 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 2021.04.28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
31 2021.05.10 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
32 2021.05.14 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай
33 2021.05.14 “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, сүлжээнд холбогдох гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам” батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5303)
34 2021.05.14 “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай (ХЗДХЯ, Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн дугаар №5304)
35 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
36 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
37 2021.05.14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
38 2021.05.28 Нээлттэй сонгон шалгаруулалтад шалгарсанд тооцож, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
39 2021.05.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
40 2021.05.28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай
41 2021.06.03 Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хуваарь, цагт өөрчлөлт оруулах тухай
42 2021.06.30 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
43 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
44 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
45 2021.06.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
46 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
47 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
48 2021.07.28 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай

Бусад мэдээлэл

Цахим худалдаа хийхэд анхаарах зөвлөгөө
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн шуудангийн салбарыг тахал өвчнөөс ангижрахад туслах ДШХ-ны шинэ санаачилга
САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
1921 оны 07 сарын 19-ний энэ өдөр орчин цагийн Харилцаа холбооны салбарын анхны байгууллага “Шуудан бичиг, цахилгаан мэдээний ерөнхий хороо” байгуулагджээ
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт
Шуудангийн нэгдсэн кодын танилцуулга
Телевизийн хөтөлбөр, зар сурталчилгааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналт тавих талаар зөвлөмж
Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажилласан тайлан
РДӨНХТ-ийн 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн хэмжилт, хяналт, шалгалтын товч мэдээлэл