Радио долгион хяналтын төвийн 2014 оны 10 дугаар сарын хяналт, шалгалтын товч мэдээ
ХХЗХ

Энэ хугацаанд Улаанбаатар хотод Барилгын үйлчилгээ эрхлэж буй албан байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж, мөн тусгай зөвшөөрөл ба эрхийн бичиг эзэмшигчдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу хэмжилт шалгалтыг хийж ажиллалаа.

Суурин хэмжилт, хяналтаар:

Радио өргөн нэвтрүүлгийн суурин хяналт: Уг хяналтаар Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн үйл ажиллагаа явуулдаг 30 үйлчилгээ эрхлэгчид хамрагдлаа.          

  • Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга MNS 5474:2005 стандартын дагуу хэмжилтийг хийхэд:

    Хүснэгт 1. MNS 5474 : 200 стандартын дагуу Сонсголын хэмжилт

Үнэлгээ 2014.10.01-10.20 өдрийн хооронд хийсэн хэмжилтийн дүн ФМ радио станцын давтамж. [МГц] 2014.10.20-10.31 хооронд хийсэн хэмжилтийн дүн ФМ радио станцын давтамж. [МГц]
5

95.7,   96.9, 97.5,   98.5, 98.9,   99.3, 99.7,  101.7, 104.5, 105.5, 106.0, 106.6,  107, 107.5,

95.1, 96.3, 95.7,   96.9, 97.5,   98.1, 98.5, 98.9,   99.3, 99.7,  100.1,  100.5, 100.9,   101.7, 102.1, 102.5, 104.5, 105.5, 106.0, 106.6,  107, 107.5,
4

95.1, 91.1, 92.1, 96.3,  98.1,100.1,  100.5, 100.9,  102.5,  103.1,  103.6, 104,

 91.1, 92.1, 103.1, 103.6, 104,
3  -  -
2  -  -
1    
хэмжигдээгүй

91.7,  92.5,   105,

 91.7,  92.5,   105,
  • Давтамжийн модуляцтай (FM) хэт богино долгионы (VHF) нэвтрүүлэгчийн техникийн шаардлага MNS 4909:2000 стандартын дагуу хэмжсэн давтамжийн хазайлтын хэмжилт:

Монгол улсын MNS 4909:2000 стандартын 5-д зааснаар  ФМ нэвтрүүлэгчийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд тавих техникийн шаардлагын дагуу давтамжийн модуляцтай дохионы давтамжийн хазайлтын максимум утга ± 75 кГц давтамжаас хэтрэхгүй байдаг.

Хүснэгт 2. MNS 4909:2000 стандартын дагуу давтамжийн хазайлт

 

Хэвийн ФМ радиогийн давтамж [МГц]

Хэвийн бус ФМ радиогийн давтамж [МГц]

Үйл ажиллагаа явуулаагүй ФМ радиогийн давтамж [МГц]

2014.10.01-10.20 хүртлэх хэмжилтийн дүн. 100.9, 106.6 91.1,   92.1,  95.1, 95.7, 96.3, 96.9, 97.5, 98.1, 98.5, 98.9, 99.3, 99.7, 100.1, 100.5, 101.7, 102.1, 102.5, 103.1, 103.6, 104, 104.5, 105.5, 106, 107, 107.5

91.7, 92.5, 105

2014.10.21-10.31 хүртлэх хэмжилтийн дүн.

95.1, 95.7, 96.3, 96.9, 97.5, 98.1, 98.5, 98.9, 99.3, 99.7, 100.1, 100.5, 100.9, 101.7, 102.1, 102.5, 104.5, 105.5, 106, 106.6, 107, 107.5,

91.1, 92.1, 102.1, 103.1, 103.6, 104,

91.7, 92.5, 105
  • Дохионы түвшний хэмжилтийг хийхэд 92.1, 105.5 ФМ радио станцын хүлээн авах түвшин бага хэмжигдэж байна.

Дүгнэлт.

2014.10.20-10.31 өдрүүдэд ФМ радио тус бүртэй холбоо барьж дууны фультнээс тохиоргоо хийлгэснээр тодорхой үр дүн гарлаа. 2014.10.01-10.20-ны өдрийг хүртэлх хэмжилтийг 2014.10.20-10.31 өдөр хүртлэх хэмжилтийн дүнтэй харьцуулахад

  • Хэвийн ажиллаж байгаа – 1 ФМ радио станц байсан бол 21 ФМ болж өөрчлөгдсөн;
  • Сонсголын чанар сайн боловч давтамжийн хазайлт их MNS 4909:2000 стандарт шаардлага хангахгүй–25 ФМ радио станц байснаас 5 ФМ радио станц болж багассан.
  • Ажиллахгүй байгаа – 3 радио станц /ФМ91.7, ФМ 92.5 болон ФМ105/

Авсан арга хэмжээ.

  • ФМ91.1, ФМ92.1, ФМ103.1, ФМ103.6, ФМ104 радио станцууд нь давтамжийн хазайлттай байсан тул албан бичиг хүргүүлж хэвийн ажиллуулахыг шаардсан.
  • ФМ 103.6 радио станц нь цахилгааны фонтой байсан тул тус фоныг арилгуулах арга хэмжээ авах албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Фм радио станцуудын тархалтын болон сонсголын чанар нь дууны фульт, түүгээр дамжуулагдаж буй дууны түвшингээс ихээхэн хамаарч байна. Иймд хүлээн авах талд сонсогдож, хэмжигдэж буй дууны зөөгч давтамжийн хазайлтыг хэвийн байлгах, сонсголыг сайжруулахын тулд дууны фультны тохиргоог стандарт хэмжээгээр тохируулах шаардлагатай байна.

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн суурин хяналт:

Орбит дахь Радио долгион хяналтын төвөөс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Скаймедиа корпараци ХХК, Эм Ди Эйч Эс ХХК /MDHS/  зэрэг телевизийн олон сувгийн телевизүүд болон хиймэл дагуулын сүлжээ бүхий телевизийн олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч ДДЭШ ТВ ХХК-ийн  гаралтанд хэрэглэгчийн төхөөрөмж ашиглан  телевиз, кабелийн сувгуудийн дууны түвшинг тогтоох хэмжилтийг хийж гүйцэтгэлээ.

 

Телевиз, кабелийн сувгуудын дууны түвшинг тогтоохдоо олон сувгийн телевизүүдийн хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн дууны түвшинг 20, зурагтын дууны түвшинг 50 байхад хэвийн байхаар тогтоож түүнтэй харьцуулан  хэвийн, чанга, сул гэсэн үнэлгээг өгч хяналтын үр дүнг үйлчилгээ эрхлэгч тус бүрээр гаргалаа.

 

Хүснэгт 3. Телевизүүдийн сувгийн дууны түвшин өндөр сувгууд

Д/д

ДДЭШ ТВ ХХК Сувгийн нэр

Скаймедиа  корпораци ХХК Сувгийн нэр

Эм ди эйч эс ХХК Сувгийн нэр

Дууны түвшин

1

ЭМ ЭН25 /MN25/

ЭН ТИ ВИ /NTV/

ТВ10 /TV10/

 Чанга
2

ЭМ ЭН СИ /MNC/

СТАР ТВ /STAR TV/

МАСС ТВ /MASS TV/

 Чанга
3 ТВ10 /TV10/ ТВ5 /ТВ5/ /UBS-2 GLOBAL/  Чанга
4 ЛАЙК ЭЙЧДИ /LIKE HD/ ЭМ ЭН 25 /MN25/ ОЛЛОО /OLLOO/  Чанга
5 СҮЛД ТВ СИ1 /C1/ ПИПИ ТВ /PPTV/  Чанга
6 МОЛОР ТV ЮУТВ /UTV/ ЭХ ОРОН  Чанга
7 ПИПИ ТВ/PPTV/ МАСС ТВ /MASS TV/ ТВ5 /TV5/  Чанга
8 ОРТ Е БОКС /E BOX/ CCTV5  Чанга
9 ЭЛ СИ ЭН /LCN/   SCH  Чанга
10 ОЛЛОО /OLLOO/   ШУУД  Чанга
11 TRACE HD   БОЛОВСРОЛ  Чанга
12 DA VINCI   ЭЛ СИ ЭН /LCN/  Чанга
13 SPS-2   ЭС БИ ЭН /SBN/  Чанга
14 SPS-3      Чанга

Хүснэгт 4. Телевизүүдийн сувгийн дууны түвшин бага сонсогдож буй суваг.

Д/д

ДДЭШ ТВ ХХК Сувгийн нэр

Скаймедиа  корпораци ХХК Сувгийн нэр

Эм ди эйч эс ХХК Сувгийн нэр

Дууны түвшин

1 ЭС БИ ЭН /SBN/  ЮУБИЭС МЮЗИК /UBS MUSIC/  БИ БИ КЮ /BBQ/ Сул
2 ЭХ ОРОН  БИЗНЕС ТВ  Е БОКС /E BOX/ Сул
3 ШИНЭ ДЭЛХИЙ  ЭХ ОРОН  ЭН БИ ЭС /NBS/ Сул
4 ЗА ТВ /ZA TV/  ПИПИ ТВ /РР ТV/  ЗА ТВ2 /ZA TV-2/ Сул
5 ТВ1 /ТВ1/  РОЯАЛ /ROYAL/  ИЙГЛ МЭДЭЭ /EAGLE NEWS/ Сул
6    КИНО БОКС /MOVIE BOX/  DW Сул
7    /MNC/  ТВ1 /TB1/ Сул
8    FASHION CHANNEL  TM Сул
9    ШОП МОНГОЛ /SHOP MONGOLIA/  ШИНЭ ДЭЛХИЙ Сул
10    ЭЛ СИ ЭН /LCN/  ТВ3 Сул
11    BLOOMBERG  КИНО БОКС /MOVIE BOX/ Сул
12    ТВ9 /TV9/   Сул
13    ОЛЛОО /OLLOO/   Сул
14    /4К KMG туршилт/   Сул
15    MTV   Сул
16    ХӨГЖИМ БОКС /MUSIC BOX/   Сул
17    RU TV   Сул
18    CN   Сул
19    NICK JR   Сул
20    NICK   Сул
21    TOONAMI   Сул
22    CCTV14   Сул
23    БАЛАПАН    

                                                                 

Байгууллагын нэр

Нийт сувгийн тоо

Дууны түвшин хэвийн

Дууны түвшин чанга

Дууны түвшин сул

Дууны түвшин хэлбэлздэг

Скаймеди корпораци ХХК 122 91 8 23 -
ДДЭШ ТВ ХХК 81 52 14 5 10
Эм ди эйч эс ХХК 55 24 13 14  4
Эм эн би си ХХК - - - -  -

                                                                             

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/02/07
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 11 дүгээр сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 11 дүгээр сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
12.11
Тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээлэл
Тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээлэл
12.10
Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал-2019
Ээлжит 38 дах Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал (ДРИХ) нь 2019 оны 10 сарын 27-аас 11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдаж
12.10
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн индикатор үзүүлэлтийн шинэчлэлт, 2019 оны тайлан мэдээлэл (Digital Development Index-IDI)
Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр хувьсгал (4-th Industrial Revolution: 4th-IR), технологийн тоон шилжилтийн 3 дахь давалгааны (Digital transformation-Digitalization wave: 3-rd Wave of Digitalization) орчинд дэлхийн өнцөг булан бүрт харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, шуудан холбооны хөгжил өдөр хоногоор бус цаг хормоор шинэчлэгдэж байна.
12.09
“Дижитал Монгол улс” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Эстони Улсын Цахим-Засаглалын академитай хамтран “Дижитал Монгол улс” хэлэлцүүлгийг Гадаад хэргийн яамны зөвшилцөл танхимд 2019 оны 12 сарын 04-ны өдөр зохион байгууллаа.
12.06
ХХЗХ-нд 2019 оны 10 дугаар сард ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
ХХЗХ-нд 2019 оны 10 дугаар сард ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
12.05
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 11-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 11-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
12.05
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмж
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөнд оролцогчид Монгол Улсын шуудангийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд зохион байгуулан, ДШХ-ноос тодорхойлж байгаа шуудангийн хөгжлийн дөрвөн тулгуур болох найдвартай, далайцтай, уялдаа холбоотой, уян хатан хөгжлийг чиг баримжаа болгон төрийн захиргааны байгууллага, зохицуулах байгууллага, үйлчлэгчдэд хандан дараах зөвлөмжийг гаргаж, хэрэгжүүлэхийг уриалж байна
12.03
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 10 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 10 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
12.03