Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааныг 2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулав. Тус хуралдаанаар нийтдээ 10 гаруй асуудлыг хэлэлцэж, хорооны 6 тогтоол, 1 тэмдэглэл тус тус гарган шийдвэрлэсэн болно.

Тусгай дугаарт үйлчилгээний үнэ, орлого хуваарилалтын зарчимд зохицуулалт хийх тухай асуудлыг тус хуралдаанаар авч хэлэлцээд, 2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 38 тоот тогтоолыг батлав. Уг тогтоолоор “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.4, 9.1.6, Харилцан холболтын ерөнхий журмын 10.1.4, тус хорооны Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.3, Тусгай дугаар ашигласан ярианы үйлчилгээний зохицуулалтын баримт бичгийн 6.7, 7.5 дахь заалт, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ирүүлсэн санал, зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгийн үр дүнг тус тус үндэслэн тусгай дугаарт ярианы үйлчилгээний нэгж минутын үнэ тарифийн дээд хязгаарыг 700 төгрөгөөр, цахилгаан холбооны үйлчилгээ эрхлэгч болон тусгай дугаарт ярианы үйлчилгээ эрхлэгчдийн хооронд орлого хуваарилах зарчмыг тогтоож хавсралтаар баталсан ба тодорхой нөхцөлтэйгээр 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлнэ. Тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төлөвлөгөө гарган ажиллахыг Зах зээл үнэ тарифын алба, Зохицуулалтын албанд даалгав.  

Харилцаа холбооны салбарт шинэчлэлт эрчимтэй нэвтэрч, өрсөлдөөн, зохицуулалтын орчны өөрчлөлт хурдацтай явагдаж, өртөг зардал багатай төрөл бүрийн техник, технологийн шийдлүүд бий болсноор зохицуулалтын орчин, баримт бичгийг боловсронгуй болгох шаардлага урган гарч байна. Үүнтэй уялдуулан 2009 оны 26 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Интернэт протокол ашигласан ярианы зохицуулалт”-ын баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, “Ярианы үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг 2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ний өдрийн 39 тоот тогтоолын хавсралтаар тус тус баталсан.  

Тус хуралдаанаар “Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл, шаардлага”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталж, тус хорооны 2013 оны 05 тоот тогтоолоор баталсан “Сайтууд дахь  сэтгэгдлийн харилцааг зохицуулах журам”-ыг хүчингүй болгох арга хэмжээг авлаа.

Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын чиглэлээр шинээр боловсруулсан, нэмэлт өөрчлөлт оруулах багц баримт бичгийн төслийг хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3, тус хорооны Дүрмийн 3.2.4, 3.3 зүйлийг тус тус үндэслэн “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тохирлын тэмдэг олгох журам”, “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тохирлын тэмдэг хэрэглэх заавар”-ыг шинээр тус тус батлав. Түүнчлэн “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн загварыг баталгаажуулах журам”, “Баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох, хадгалах, хугацаа сунгах, цуцлах журам”, “Тохирлын үнэлгээний тайлан, танилцуулга бичих заавар” зэрэг баримт бичигт холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулав. Цаашид мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын цогц үйл ажиллагаа болон баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулахыг хорооны Дарга (холбогдох албадад)  үүрэг болгов.

Тус хорооноос 2014 оны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн шалгалт; Улаанбаатар хотод кабелийн сувгийн зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эхлээгүй хуулийн этгээдэд хийсэн шалгалт; Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн шалгалт; Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэт богино долгионы (ФМ) өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийсэн үзлэг, шалгалт; Баруун бүсийн аймгуудад (Ховд, Увс, Завхан, Говь-Алтай, Баян-Өлгий) хийсэн хяналт, шалгалт зэрэг хийж гүйцэтгэсэн хяналт, шалгалтуудын тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай асуудлыг авч хэлэлцээд  нэр бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг нь түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох арга хэмжээг авахаар шийдвэрлэж тогтоол гаргалаа.

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөөгүй, төлбөрийн үлдэгдэлтэй болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй (жилийн статистик мэдээ, тайлангаа ирүүлээгүй) зэрэг зөрчилтэй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэд, байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, 3 сарын хугацаагаар түдгэлзүүлэхээр 2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 41 тоот тогтоолоор шийдвэрлэсэн болно. 

Хуралдаанаар иргэд, байгууллага, ААН-ээс харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл авах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, цуцлах талаар ирүүлсэн хүсэлт, материал ирүүлснийг албадаас үнэлгээ хийсэн санал, дүгнэлт болон хяналт, шалгалтын тайлан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг тус тус авч хэлэлцээд, "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" хуулийн 10.1.1, 13.1, 14.1.1, 14.1.4, "Харилцаа холбооны тухай" хуулийн 9.1.2, 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, тус хорооны Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсгийг үндэслэн нэр бүхий 9 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, 16 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, 13 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, 2 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэв.

Мөн хуралдаанаар МТШХХГ, ХХЗХ болон холбогдох яам, байгууллагын хамтран боловсруулж байгаа Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төсөл, “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулгыг тус тус хэлэлцээд, цаашид авч хэрэгжүүлэх авах арга хэмжээний талаар чиглэл өглөө. 

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 11 дүгээр сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 11 дүгээр сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
12.11
Тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээлэл
Тусгай зөвшөөрөлтэй телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийн мэдээлэл
12.10
Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал-2019
Ээлжит 38 дах Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал (ДРИХ) нь 2019 оны 10 сарын 27-аас 11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдаж
12.10
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн индикатор үзүүлэлтийн шинэчлэлт, 2019 оны тайлан мэдээлэл (Digital Development Index-IDI)
Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр хувьсгал (4-th Industrial Revolution: 4th-IR), технологийн тоон шилжилтийн 3 дахь давалгааны (Digital transformation-Digitalization wave: 3-rd Wave of Digitalization) орчинд дэлхийн өнцөг булан бүрт харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи, шуудан холбооны хөгжил өдөр хоногоор бус цаг хормоор шинэчлэгдэж байна.
12.09
“Дижитал Монгол улс” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Эстони Улсын Цахим-Засаглалын академитай хамтран “Дижитал Монгол улс” хэлэлцүүлгийг Гадаад хэргийн яамны зөвшилцөл танхимд 2019 оны 12 сарын 04-ны өдөр зохион байгууллаа.
12.06
ХХЗХ-нд 2019 оны 10 дугаар сард ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
ХХЗХ-нд 2019 оны 10 дугаар сард ирсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
12.05
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 11-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 11-р сард хийсэн суурин хяналтын мэдээ
12.05
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмж
“Шуудангийн салбарын зохицуулалт-2019” зөвлөгөөнд оролцогчид Монгол Улсын шуудангийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд зохион байгуулан, ДШХ-ноос тодорхойлж байгаа шуудангийн хөгжлийн дөрвөн тулгуур болох найдвартай, далайцтай, уялдаа холбоотой, уян хатан хөгжлийг чиг баримжаа болгон төрийн захиргааны байгууллага, зохицуулах байгууллага, үйлчлэгчдэд хандан дараах зөвлөмжийг гаргаж, хэрэгжүүлэхийг уриалж байна
12.03
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 10 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 10 дугаар сард хүлээн авсан баримт бичгийн мэдээ
12.03