2019 оны 12 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
ХХЗХ

1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

 

 

2. Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.

 

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 70 71 69 71 62 69
2 BBS 59 65 60 46 56 57
3 C1 79 73 61 59 63 67
4 ETV 85 87 87 86 74 85
5 MNB 87 89 90 87 91 89
6 MNB Монголын мэдээ 99 99 98 100 97 98
7 NTV 33 32 29 35 43 33
8 SB 49 53 52 42 61 50
9 SBN 78 78 80 78 73 78
10 TM 79 83 82 82 83 82
11 TV8 95 95 95 96 98 95
12 UBS 70 69 69 70 83 71
13 Боловсрол суваг 48 48 48 47 59 49
14 Ви Ти Ви 100 100 100 100 100 100
15 Ийгл ньюс 98 98 98 98 98 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 64 65 65 62 70 65
18 Стар ТВ 32 36 43 46 56 41
19 Сүлд 79 77 75 83 74 78
20 ТВ-4 73 71 68 69 80 71
21 ТВ24 49 51 52 45 41 48
22 ТВ5 73 72 75 76 76 74
23 ТВ9 76 75 77 78 77 76
24 Эх Орон 73 73 73 65 72 71
 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 65 58 68 71 68 66
2 Asiabox 18 19 19 9 9 16
3 C Channel 14 14 13 13 14 14
4 Channel 11 86 86 83 79 82 83
5 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
6 Ebox 100 100 98 98 92 98
7 GTV 98 99 100 100 100 99
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MNB World 93 93 99 99 99 96
10 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
11 MNBA Sports 100 100 100 100 100 100
12 MNC 82 79 81 78 86 81
13 MassTV 94 94 94 94 98 94
14 MovieBox 7 21 22 24 20 19
15 Moviemax 42 41 44 34 29 39
16 National times news 64 71 66 64 76 67
17 News Channel 78 78 80 82 85 80
18 ONTV 43 44 44 45 76 47
19 OTV 72 70 75 76 83 74
20 SPS Classic 38 65 13 33 39 38
21 SPS Fight 55 58 50 68 60 58
22 SPS National 67 76 69 70 72 71
23 SPS Prime 19 36 30 23 22 27
24 SPS World 0 10 0 0 0 2
25 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
26 TV1 82 82 79 77 79 80
27 TV10 100 100 100 100 100 100
28 TV3 67 70 65 70 54 67
29 Trade 100 100 100 100 100 100
30 Volume Plus 81 82 83 82 76 81
31 World TV 64 65 76 71 71 70
32 Авто ТВ 0 44 33 51 58 45
33 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
34 Блүүмберг МН 74 73 71 72 64 72
35 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
36 Дреам ТВ 19 20 22 21 21 21
37 Лайк 79 82 81 78 84 81
38 Малчин Төв Телевиз 100 100 99 99 100 99
39 Оллоо ТВ 49 67 72 72 71 70
40 Парламент 100 100 100 100 100 100
41 Рояль 74 74 74 78 77 75
42 Синима 49 48 45 49 46 48
43 Скай ТВ 20 19 26 24 28 23
44 Смарт HD 100 100 100 100 100 100
45 Соён гэгээрүүлэгч 65 64 60 41 50 57
46 Суваг 1 92 93 91 91 92 92
47 ТВ2 72 60 60 70 74 66
48 ТВ6 68 65 68 86 90 74
49 Талын Монгол 85 88 89 87 83 87
50 Шууд ТВ 96 95 95 95 95 95
51 Эко 70 71 70 71 79 71
52 Өлзий ТВ 90 89 91 91 85 90

3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

 

 

4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

 

5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

 

6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

 

 

7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ-4 1
2 ТВ9 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Эко 26
2 Moviebox 4
3 Moviemax 3

 

8. Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.

  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 UBS 8
2 ТВ5 8
3 ETV 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Asiabox 416
2 MovieBox 355
3 Дреам ТВ 92
4 Бидний цөөхөн Монголчууд 18
5 MNC 13
6 Өлзий ТВ 6

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 11.32% 7.71%
2 Shop Mongolia 0 7.91% 13.58%
3 Trade 0 5.15% 7.04%
4 Глобал ТВ 0 3.41% 1.54%
5 Шууд ТВ 0 0% 11.02%
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/02/11
Мэдээ мэдээлэл
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
Т.БАТБОЛД: СОНГУУЛИЙН ХУГАЦААНД “ФЭЙСБҮҮК” КОМПАНИТАЙ ХАМТРАН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН 403 КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАСАН
08.04
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар хамтран ажилласан төрийн болон хувийн хэвшлийн аж, ахуй нэгж байгууллагуудтай уулзалт зохион байгууллаа.
07.30
Журмын төсөлд санал авах тухай
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.20 дах хэсэгт заасан “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан санал авах ажиллагааг эхлүүлж байна.
07.24
МЭНДЧИЛГЭЭ
Мэндчилгээ
07.24
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02