2019.04 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
ХХЗХ

1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
 

2.Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
 

 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 63 64 64 62 58 63
2 BBS 69 68 70 66 70 68
3 C1 67 68 64 62 71 65
4 ETV 88 87 86 87 90 87
5 MNB 78 83 78 82 76 80
6 Монголын мэдээ 99 100 100 100 100 99
7 NTV 47 45 39 35 36 41
8 SB 85 59 64 66 66 68
9 SBN 61 59 64 63 69 62
10 TM 88 84 83 83 82 84
11 TV8 100 100 100 100 100 100
12 UBS 59 69 71 70 75 68
13 Боловсрол суваг 49 50 50 45 48 49
14 Ви Ти Ви 100 100 90 90 92 94
15 Ийгл ньюс 98 98 98 98 100 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 60 61 57 57 55 58
18 Нутаг 21 88 88 90 91 91 89
19 Стар ТВ 46 45 46 49 45 46
20 Сүлд 83 82 84 82 85 83
21 ТВ-4 72 74 80 75 78 75
22 ТВ5 64 60 61 61 63 62
23 ТВ9 72 68 70 73 67 71
24 Эх Орон 59 64 62 62 64 61
 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 39 49 45 49 42 45
2 Asiabox 19 21 25 25 21 22
3 Channel 11 88 86 90 89 77 87
4 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
5 Ebox 100 100 100 100 100 100
6 GTV 99 100 100 100 100 99
7 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
8 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
9 MNBA Sports 100 100 100 97 100 99
10 MNC 76 79 77 76 72 76
11 MassTV 100 100 100 100 100 100
12 Mon Plus 76 62 61 65 73 64
13 MovieBox 24 17 15 8 19 16
14 Moviemax 55 51 35 15 8 37
15 National times news 84 85 83 82 84 84
16 ONTV 59 59 64 65 63 62
17 OTV 86 87 88 84 83 86
18 SPS Action 63 50 54 59 41 55
19 SPS Play 21 18 25 17 16 20
20 SPS Plus 53 57 53 50 41 53
21 SPS Prime 13 33 40 23 49 29
22 SPS World 87 83 82 90 99 86
23 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
24 TV10 91 91 91 90 83 90
25 TV3 71 71 76 75 81 74
26 Trade 100 100 100 100 100 100
27 Volume Plus 72 71 72 70 74 71
28 World TV 44 42 40 44 47 43
29 Барилга ТВ 42 49 68 72 74 58
30 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
31 Блүүмберг МН 78 74 72 72 77 74
32 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
33 Дреам ТВ 23 23 25 25 24 24
34 Лайк 90 99 95 91 92 94
35 Малчин Төв Телевиз 100 100 100 100 100 100
36 Оллоо ТВ 41 41 42 41 44 41
37 Парламент 89 92 90 90 90 90
38 Рояль 84 74 74 74 78 76
39 Синима 52 46 48 47 31 47
40 Скай ТВ 41 29 27 25 31 30
41 Смарт HD 67 66 65 66 68 66
42 Соён гэгээрүүлэгч 77 83 84 81 86 81
43 Суваг 1 89 90 90 89 90 89
44 ТВ2 69 63 73 74 65 70
45 ТВ6 69 77 71 65 76 71
46 Талын Монгол 90 91 90 90 90 90
47 Шууд ТВ 95 95 95 96 94 95
48 Эко 55 58 58 57 62 57
49 Өлзий ТВ 89 88 88 91 98 90

3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
 

 

4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

Нэвтрүүлэг Төрөлжсөн Танин мэдэхүйн сувгууд 18-23 цаг [Хураангуй] 2019.04.01-30 [mp16]

5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 

 

6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
 

 

7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 C1 2
2 ТВ-4 1
3 ТВ9 20

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 7 Суваг 1
2 Moviemax 1

8.Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ9 11
2 25-р суваг 9
3 Ви Ти Ви 9
4 C1 1
5 TV8 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 National times news 11
2 MNC 7
3 SPS Plus 4

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 0,7 0
2 Shop Mongolia 370 13,71 16,38
3 Trade 27547 3,08 7,01
4 Глобал ТВ 0 0,16 0,89
5 Шууд ТВ 0 0 8,66

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/06/28
Мэдээ мэдээлэл
ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД МЭДЭГДЭХ НЬ
Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, гэрээнд зааснаар шинээр зөвшөөрөл авч байгаа тохиолдолд эхний жилийн төлбөрийг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, ээлжит жилийн төлбөрийг тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр гарсан өдрөөс нэг сарын өмнө төлсөн байх үүрэгтэй бөгөөд заасан хугацаанд төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулаагүй тохиолдолд МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээллийг нийлүүлэх болсныг мэдэгдэж байна.
01.15
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
01.15
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
Телевиз, сувгийн дууны түвшний зөрчлийг арилгах чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа
12.26
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2019 оны 10, 11-р сарын дүн мэдээ
12.26
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
12.26
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
Мессежний тусгай дугаар эзэмшигчдийн мэдээлэл
12.26
МЭДЭГДЭЛ
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар-ын дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 1128хххх телефон дугаарлалт нь 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 22:00 цагаас 7128хххх болж өөрчлөгдөх болсныг мэдэгдье!
12.18
Гадаад сувгийн мэдээлэл
Гадаад сувгийн мэдээлэл
12.17
2019 оны 11 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 11 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
12.16