2019.03 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
ХХЗХ

2019 ОНЫ 3-Р САР

1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.

2.Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 25-р суваг 65 69 68 63 62 66
2 BBS 69 81 82 92 90 82
3 C1 64 65 63 70 64 65
4 ETV 83 83 84 86 83 84
5 MNB 83 81 84 81 83 82
6 MNB Монголын мэдээ 100 100 100 99 100 99
7 NTV 53 55 47 57 50 53
8 SB 67 87 74 77 68 75
9 SBN 66 65 63 61 52 62
10 TM 81 87 93 93 93 89
11 TV8 100 99 100 99 100 99
12 UBS 72 71 72 70 64 71
13 Боловсрол суваг 46 48 47 46 42 46
14 Ви Ти Ви 100 100 100 100 100 100
15 Ийгл ньюс 97 98 98 98 96 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 62 64 63 60 66 62
18 Нутаг 21 88 93 90 87 90 89
19 Стар ТВ 44 42 41 41 44 42
20 Сүлд 84 85 85 86 81 85
21 ТВ-4 80 78 73 74 71 76
22 ТВ5 76 66 66 65 73 69
23 ТВ9 78 81 76 71 75 76
24 Эх орон 63 64 63 59 55 62

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
  ТВ-ийн нэр 1-р 7 хоног 2-р 7 хоног 3-р 7 хоног 4-р 7 хоног 5-р 7 хоног Сарын дундаж
1 7 Суваг 70 62 52 46 32 55
2 Asiabox 28 29 25 24 18 26
3 Channel 11 89 88 86 88 95 89
4 Documentary Box 0 0 1 0 0 0
5 Ebox 100 100 100 100 100 100
6 GTV 98 98 99 100 100 99
7 HTV 58 53 63 73 71 63
8 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
9 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
10 MNBA Sports 96 98 95 100 100 97
11 MNC 82 79 79 78 79 80
12 MassTV 99 99 100 100 100 99
13 Mon Plus 91 90 76 67 59 81
15 MovieBox 14 16 16 13 17 15
16 Moviemax 54 55 56 56 54 55
17 National times news 98 98 95 94 93 96
18 ONTV 66 58 51 59 55 58
19 OTV 86 90 92 89 90 89
20 SPS Action 49 50 55 42 88 53
21 SPS Play 18 18 19 21 22 19
22 SPS Plus 50 54 57 52 54 53
23 SPS Prime 36 42 29 39 11 34
24 SPS World 61 66 79 85 74 72
25 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
26 TV10 90 89 93 91 93 91
27 TV3 66 54 63 75 80 66
28 Trade 100 100 100 100 100 100
29 Volume Plus 73 72 72 73 69 72
30 World TV 32 40 41 43 36 39
31 Барилга ТВ 41 59 60 60 39 53
32 Блүүмберг МН 67 72 74 72 80 72
33 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
34 Дреам ТВ 29 27 29 28 24 28
35 Лайк 89 90 87 87 89 88
36 Малчин Төв Телевиз 100 100 99 98 100 99
37 Оллоо ТВ 40 39 41 40 38 40
38 Парламент 92 93 95 96 90 94
39 Рояль 83 82 82 82 76 82
40 Синима 48 50 51 47 64 51
41 Скай ТВ 25 21 28 40 46 30
42 Смарт HD 66 67 77 76 63 71
43 Соён гэгээрүүлэгч 62 61 59 60 64 61
44 Суваг 1 86 86 89 86 84 86
45 ТВ2 70 68 72 71 70 70
46 ТВ6 79 73 76 76 69 75
47 Талын Монгол 90 91 90 90 91 91
48 Шууд ТВ 95 97 96 96 96 96
49 Эко 64 59 57 53 50 57

3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.

4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.

 

5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.

7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 C1 34
2 ТВ9 15
3 ТВ-4 2

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 HTV 12
2 MovieBox 9
3 Moviemax 1
4 Скай ТВ 1

 

8.Баннер гаргасан зөрчил

 

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ5 8
2 25-р суваг 7
3 TV8 3
4 ТВ9 3
5 SBN 2
6 UBS 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 MNC 5
2 SPS Plus 1

 

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

 

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 0 0
2 Shop Mongolia 14952 12,17 14,3
3 Trade 0 2,98 6,79
4 Глобал ТВ 0 0,02 1,09
5 Шууд ТВ 0 0 5,84
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/06/28
Мэдээ мэдээлэл
Иргэн Н.Бадамхандаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
Иргэн Н.Бадамхандаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
07.18
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/1140 тоот албан бичгийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
Юнител ХХК-с ирүүлсэн 06/1140 тоот албан бичгийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
07.18
Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
07.18
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 06-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 06-р сард хийсэн мониторингийн дүн
07.10
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
07.09
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн удирдах ажилтан, ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн удирдах ажилтан, ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
07.08
Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийгдсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан
Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийгдсэн хэмжилт, шалгалтын тайлан
07.05
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хяналт, мониторинг хийх
07.05
Тус хорооны төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 24-28 өдрүүдэд “Ази Номхон Далайн орнуудын Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны сайд нарын уулзалт 2019” зөвлөгөөнд оролцож Сингапур болон Малайз улсын зохицуулах байгууллагатай хамтран ажиллах, туршлага солилцох асуудлаар уулзалт, семинарыг зохион байгуулав.
Тус хорооны төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 24-28 өдрүүдэд “Ази Номхон Далайн орнуудын Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны сайд нарын уулзалт 2019” зөвлөгөөнд оролцож Сингапур болон Малайз улсын зохицуулах байгууллагатай хамтран ажиллах, туршлага солилцох асуудлаар уулзалт, семинарыг зохион байгуулав.
07.01