Улаанбаатар хотын баруун бүсийн болон барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хийсэн шалгалтын тайлан
ХХЗХ
  1. Шалгалтын зорилго:

Хорооны даргын  2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/113 тоот тушаалын дагуу Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаандаа болон өргөгч цамхаг, тэдгээрийн харуул хамгаалалт, мөн хяналт хийх бүсэд орших дүүргүүдийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа радио тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдалд хэмжилт шалгалт хийж Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, “Харилцаа холбооны тухай хууль”,  “Радио долгионы тухай хууль” тогтоомжууд түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандарт болон технологийн норм, горимыг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад оршино. 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал хугацаанд нийт ажлын 25 хоногт багтаан хийсэн.

Бүсчилсэн хяналт, шалгалтын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,4,13,17,19,20,22,29,31,32-р хороод, Хан-Уул дүүргийн 1,4, 7,8,10,11,16-р хороод, Баянгол дүүргийн 1,3,20,25-р хороодын нутаг дэвсгэр, барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр хамрагдав.

  1. Хэмжилт, шалгалтын ажлын явц, гүйцэтгэл

Шалгалтын явцад Улаанбаатар хотод барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаандаа болон өргөгч цамхаг, тэдгээрийн харуул хамгаалалт, мөн хяналт хийх бүсэд орших дүүргүүдэд үйл ажиллагаа явуулж буй 228 байгууллага аж ахуй нэгж шалгалтанд хамрагдсанаас:

Нийт шалгалтад хамрагдсан ААН

228

1. Радио Станц ашиглаж байсан

118

         1.1 Эрхийн бичигтэй зөрчилгүй

18

         1.2 Эрхийн бичигтэй, зөвшөөрөл бүхий давтамж дээр тохируулаагүй

15

          1.3 Эрхийн бичиггүй

85

2. Хугацаат үүрэг даалгавар өгсөн

100

    2.1 Хураан авсан

34

    2.2 Эрхийн бичгийн хугацаа дууссан    

16

3. Радио Станц ашигладаггүй

110

    3.1 Арга зүйн зөвөлгөө өгч ажилласан

228

  1. Шалгалтын явцад нийтлэг илэрсэн зөрчлүүд:
  • Тус хэмжилт, шалгалтын явцад  Радио долгионы тухай хуулийн 8.1-д заасан “Радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах эрхийн бичиггүй этгээд радио давтамж, радио давтамжийн  зурвас  ашиглахыг хориглох”, 20 дугаар зүйлийн 20.5.1 “Радио төхөөрөмж нь стандарт чанарын үзүүлэлт, техникийн нөхцөл шаардлага хангаагүй”, 20.5.2 “Эрхийн бичиг аваагүй, бүртгүүлээгүй”, 20.5.4 “Бусад хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанд харилцан нөлөөлөл үүсгэсэн, тэдний хэвийн ажиллагааг алдагдуулсан” зэрэг заалтуудыг тус тус зөрчин ажиллаж байлаа.
  • Радио долгионы тухай хуулийн 19.2.8-д заасан “Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн радио давтамж, давтамжийн зурваст ажиллах, өөрийн эзэмшилд байгаа радио төхөөрөмжийн гаралтын чадал, давтамжийг тогтмол хянаж байх”, эрхийн бичигт тусгагдсан радио давтамж дээр ажиллаагүй, зөвшөөрөлгүй бусдын радио давтамж тохируулсан.

Нийт шалгалтад хамрагдсан ААН үйл ажиллагааны чиглэлээр

228

     1. Барилга угсралт

95

     2. Харуул хамгаалалт

31

     3. Худалдаа үйлчилгээ

43

     4. Автомашин худалдаа

4

     5. Зочид буудал, ресторан

5

     6. Үйлдвэр, үйлчилгээ

25

     7. Бусад

25

  1. Арга зүйн зөвлөгөө өгсөн

Шалгалтын үеэр зөвшөөрөлгүй болон харилцааны гар станц ашигладаггүй байгууллага аж ахуй нэгжид хууль бус хэрэглээний хор уршиг, түүнээс хэрхэн сэргийлэх, эрхийн бичгийг хаанаас авах талаар анхан шатны зөвлөгөөг хүргэн радио долгионы хяналт, эрх зүйн талаарх санамж хуудсыг тарааж арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/07/25
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үзүүлэлтүүд инфографик
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үзүүлэлтүүд
06.04
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж
Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хуулийн этгээдэд зориулсан зөвлөмж
06.04
2020 он 04 дүгээр сард тус хороонд ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 04 дүгээр сард тус хороонд ирсэн санал, гомдлын мэдээ
06.04
Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлээд байна.
Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлээд байна.
06.04
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
06.04
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
06.02
МЭДЭГДЭЛ
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
06.02
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж байгаа гадаад сувгийн талаарх судалгааны мэдээлэл ирүүлэх маягт
06.02
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
05.29
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
05.29