Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 5 дугаар хуралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болов.  Энэхүү хорооны хуралдаанаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай; Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай (Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох); Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай; тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Тус хуралдаанаас нийт 7 тогтоолыг баталж, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлийг гаргалаа.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11 дэх хэсэг, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 39 тоот тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг тус тус үндэслэн Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоодог болно.  Энэ хүрээнд тус хорооны 2014 оны 13 дугаар тогтоол, 2015 оны 46 дугаар тогтоолоор зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоож, мөрдүүлж байсан юм.  Захиргааны ерөнхий хуульд салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг нийцүүлэх ажлын хүрээнд ХХМТГ-ын даргын 2017 оны А/42 тоот тушаалаар “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү журмын дагуу “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ” тогтоох үндэслэлийг шинэчлэх шаардлага гарсан. Хуралдаанаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай саналыг авч хэлэлцээд, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11 дэх заалт болон “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг үндэслэн 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 19 тоот тогтоолыг гаргахаар шийдвэрлэж, энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн батлав. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан хорооны 2014 оны 13 тоот тогтоол, 2015 оны 46 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгов. Тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталсан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ” нь нийт 3 зүйл, 3 хавсралттай бөгөөд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрхлэх үйлчилгээний тоо, төрөл, үйлчилгээний хамрах хүрээ, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйлчилгээ эрхлэх бизнесийн орчин зэргийг харгалзан ялгавартай тогтоох боломжийг бүрдүүлсэн болно.

Тус хорооны Радио давтамжийн зохицуулалт, хяналтын газраас “Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”-ыг зохион байгуулах тухай асуудлыг боловсруулан танилцуулсан. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2, 14.3 дах хэсэг, Радио долгионы тухай хуулийн 11.4 дэх хэсэг, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай” 20 тоот тогтоолыг хэлэлцэн батлав. 

Хорооны даргын 2016 оны А/248 тоот тушаалаар байгуулагдсан 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгө тооллогын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг тус хуралдаанаар авч хэлэлцлээ. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, тус хорооны Дүрмийн 3.2.6 дах заалтыг тус тус үндэслэн хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолыг баталсан болно.  Уг тогтоолын 3 хавсралтаар хорооны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй ашиглалтын хугацаа дууссан, хэрэгцээ хангахгүй болсон машин, тоног төхөөрөмжийг; тавилга, эд хогшлыг; программ хангамжийг тус тус үндсэн хөрөнгөөс хасч актлахаар шийдвэрлэж, холбогдох саналаа Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт тавьж шийдвэрлүүлэхийг үүрэг болголоо. Тус хорооноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2017 оны 6 сарын 12-ны өдрийн 02/814 албан тоотоор 2017 оны 21 тоот тогтоолыг хавсралтын хамт актлах саналаа шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлэв.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай”, “Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай” газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцэв. Хэлэлцсэн асуудлаар дараах тогтоолыг батлан шийдвэрлэв. Үүнд:

  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 22 тоот тогтоолын хавсралтаар нийт 17 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 23 тоот тогтоолын хавсралтаар 4 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 24 тоот тогтоолын хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 25 тоот тогтоолын хавсралтаар нийт 5 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

Хуралдаанд тус хорооны даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/17 тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс удирдамжийн дагуу хийсэн хяналт, шалгалтын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлт болон “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болсон Монгол Улс, Улаанбаатар хотод кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талаар танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” асуудлыг танилцуулав. Хуралдаанаас “Зарим тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох тухай” хуралдааны тэмдэглэлийг “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ын 8.1, 8.12, 12.7 заалтыг тус тус үндэслэн гаргаж, Улаанбаатар хот, Монгол Улсад хамрах хүрээний кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй боловч үйл ажиллагаа явуулаагүй, эхлүүлээгүй, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан, сунгалтын хүсэлтийг тус хороонд албан ёсоор ирүүлээгүй нэр бүхий 3 хуулийн этгээдийн (Молор трейд ХХК, Кэй Си Би Эн ХХК, Маст технологи ХХК) тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэв.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/06/20
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны нэрэмжит 2019 оны улсын аварга шалгаруулах “Үнэг агналтын тэмцээн”
Радио сонирхогчийн нэвтрүүлэгч олох буюу үнэг агналтын Улсын аврага тэмцээн 2019 оны 9-р сарын 7, 8-ны өдрүүдэд Бага Баян цогцолборын орчимд амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Энэ тэмцээнд нийт 10 гаруй багийн 35 тамирчин оролцож, W19/W35, M19/M40, W21, М21 насны ангилалд мэдлэг, ур чадвар, мэдрэмж, хүч чадлаараа уралдлаа.
09.19
WRC19-Д бэлтгэх Ази-номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагуудын урьдчилсан байр суурь батлагдлаа
Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллага (ОУЦХБ)-аас 2019 оны 10 сарын 28-наас 11 сарын 22-ны хооронд Египет улсын Шарм Эл-Шейх хотод зохион байгуулагдах Дэлхийн Радио Холбооны Их Хуралд (ДРИХ) бэлтгэх Ази-Номхон Далайн Цахилгаан холбооны гишүүн байгууллагуудын 5 дахь удаагийн уулзалт 2019 оны 7 сарын 31-ээс 8 сарын 6-ны хооронд Япон улсын Токио хотноо Япон улсын Харилцаа холбоо ба Дотоод хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдлаа.
09.18
“Радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх нь” сэдэвт олон улсын форум амжилттай болж өнгөрлөө
“Радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх нь” сэдэвт олон улсын форум амжилттай болж өнгөрлөө
09.18
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖИЛ – 2019 БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос жил бүр зохион байгуулдаг Харилцаа холбооны хөгжил сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнийг энэ удаад Сүхбаатар аймгийн төв Баруун- Урт суманд 2019 оны 9 сарын 12,13 ний өдрүүдэд зохион байгууллаа
09.15
“Харилцаа холбооны хөгжил-2019” Бүсийн зөвлөгөөн
“Харилцаа холбооны хөгжил- 2019” сэдвийн дор төр болон хувийн хэвшлийн байгууллага тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, хувь хүмүүст зориулан Сүхбаатар аймгийн Баруун-урт хотноо зохион байгуулахаар бэлэн болоод байна. Уг зөвлөгөөн хэлэлцүүлэгт Монгол улсын зүүн бүсийн аймгуудын Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн үйлчилгээ явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн нийт 130 гаруй зочид, төлөөлөгчид оролцох юм.
09.10
2019 оны 2 дугаар улирал
2019 оны 2 дугаар улирал
09.03
Мониторингийн 2019 оны 5,6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2019 оны 5,6 дугаар сарын тайлан
08.27
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааныг 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулав.
08.26