Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит 8 дугаар хуралдаан 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр боллоо. Уг хорооны хуралдаанаар 7 асуудлыг авч хэлэлцээд, хорооны хуралдааны 6 тогтоолыг батлан шийдвэрлэсэн.  

Зохицуулах хороо нь Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн газартай хамтран ажиллаж, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын байгууллагаар итгэмжлэгдэн баталгаажуулалтын гарын авлага, холбогдох баримт  бичгийг батлан баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.  Ази номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (Pacific Accreditation Cooperation-PAC)-ын ижил түвшний үнэлгээнд Монгол Улс бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагын төрлөөр 2016 оны 08 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд хамрагдахтай холбогдуулан Стандартчилал, хэмжилзүйн газартай хамтран уулзалт хэлэлцүүлэг, сургалт семинар зохион байгуулах, Харилцаа холбооны зохицуулах хороог бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын байгууллагаар давтан итгэмжлүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж, итгэмжлэлийн хүсэлт, өргөдлийг хүргүүлэх, хавсаргасан баримт бичигт Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын мэргэжилтэн, шинжээчдийн өгсөн заавар зөвлөмжийг тусгах, шинээр батлагдсан үндэсний стандарт болон норматив баримт бичгүүдэд заасан шинэчлэлт өөрчлөлтийг оруулах шаардлага гарсан болно. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд холбогдох баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нийцүүлэх асуудлыг боловсруулан тус хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.  Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай хууль”-ийн 9.1.3, тус хорооны Дүрмийн 2.1.4, 5.4.3, 5.4.9 дах заалтыг тус тус үндэслэн тус хорооны 2014 оны 19 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Чанарын гарын авлага” /6-300-1.12/, Тавдугаар хавсралтаар баталсан  “Баталгаажуулалтад хамруулах харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн ангилал хамрах хүрээ, мөрдөх стандарт, БТКУС”-д 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 46 тоот тогтоолын хавсралтаар нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан баталсан. Уг тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2014 оны 19 тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Баталгаажуулалтад хамруулах харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн ангилал хамрах хүрээ, мөрдөх стандарт, БТКУС”-ыг хүчингүй болгов. Түүнчлэн тус хуралдааны 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 47 тоот тогтоолыг Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай хууль”-ийн 9.1.3, тус хорооны Дүрмийн 2.1.4, 5.4.3, 5.4.9 дах заалтыг тус тус үндэслэн баталж, тогтоолын хавсралтаар хорооны 2015 оны 10 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ” нэрийг “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын схем, төлбөрийн хэмжээ” болгон өөрчилж, холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан шийдвэрлэсэн. Дэээрх нэмэлт өөрчлөлтийг баталснаар ХХЗХ-ны харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа, мөрдөж буй гарын авлага, холбогдох баримт  бичгийг техник технологийн шинэ ололт, 2014 оноос хойш батлагдсан журам, үндэсний болон олон улсын стандарт (MNS, ISO/IEC), Ази номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын нөхцөл, шаардлага зэрэгтэй нийцүүлэн баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохицуулах хорооны 2016 оны 39 тоот тогтоолоор “Улаанбаатар хотод Өргөн зурвасын өндөр хурдны утасгүй интернетийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”-ыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд уг  тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр тус хорооноос СШ/ӨЗӨХИ/2016/1 сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 7 дугаар сард  зарласан болно.  Уг сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээний ажлын хэсгийн 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн санал, дүгнэлтийг тус хорооны хуралдаанаар хэлэлцээд, хорооноос зарласан “Улаанбаатар хотод өргөн зурвасын өндөр хурдны утасгүй интернетийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”-нд ЭнБиСи ХХК-ийг шалгарсанд тооцсон “Сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай” 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 48 тоот тогтоолыг Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.2, 14.3, “Радио долгионы тухай” хуулийн 11.4, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 7.4, тус хорооны Дүрмийн 1.1 дах заалтыг тус тус үндэслэн батлав. Сонгон шалгаруулалтад шалгарсан компанид холбогдох тусгай зөвшөөрлийг олгож, гэрээг байгуулах, тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Хорооны дарга-д үүрэг болголоо.

Хорооны 2015 оны 38 тоот тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталсан  “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Уг журамд тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нарын төлбөрийг жилээр нэхэмжлэх, тооцоолох хугацааны тов, зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээний өөрчлөлтийг тооцох, цахим тоцооллын аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар албадын санал, Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх уг журамд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулан хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэв. Хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцээд, Монгол Улсын“Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 8.10 дах заалт, тус хорооны Дүрмийн 2.1.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 49 тоот тогтоолын хавсралтаар тус хорооны 2015 оны 38 тоот тогтоолын хавсралт “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан баталсан. Тогтоолыг хэрэгжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, үйлчилгээ эрхлэгч нарт сурталчилахад тодорхой хугацаа шаардлагатай гэж үзэж,   энэхүү журамд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн болно. Түүнчлэн дээрх журамд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсантай холбогдуулан тус хуралдааны 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 50 тоот тогтоолыг хавсралтаар хорооны 2014 оны 59 тоот тогтоолоор батлагдсан “Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн бүртгэл, төлбөрийг цахим тооцооллоор нэхэмжлэх аргачлал”-д хавсралтын дагуу холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан баталсан. Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл төлбөр тооцооны програмыг нэвтрүүлсэн, аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулж боловсронгуй болгосноор бүртгэлээр тавих хяналт сайжирч улмаар өмнө нь бүртгэгдээгүй байсан тусгай зөвшөөрөл, тэдгээрийн орлогыг нөхөн тооцож бүртгэлд тусгах үйл ажиллагаа улам боловсронгуй болох нөхцлийг бүрдүүлж байна.         

Тус зохицуулах хорооны хуралдааны “Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, хүчингүй болгох тухай”  2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 51 тоот тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтуудыг дах заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар 11 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2 дах заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.3,  Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтыг үндэслэн тогтоолын Гуравдугаар хавсралтаар 4 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1.1, 14.1.5, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 12.1.1, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дах заалтыг үндэслэн тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралтаар 2 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор тус тус шийдвэрлэв.

Тус хуралдаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 268 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрэм”-ийн 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.10 дэх хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор баталсан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны бүтцийн нэгжийн нэрийн өөрчлөлт, бүтэц зохион байгуулалтын талаар танилцуулгыг хийсэн болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/09/01
Мэдээ мэдээлэл
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11
Цахим орчинд Зөвийг түгээе
Нийгмийн сүлжээ нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн хувьд хүчирхэг хэрэгсэл тул олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэн өөрчлөх эсвэл чиглүүлэн төлөвшүүлэх зорилгоор компанит ажил өрнүүлж ашигладаг. Энэ жишээг 2016 онд болсон АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас бэлхэн харж болно. Тиймээс хүн бүхэн дор бүрнээ зөвийг дэмжиж, сайныг түгээвэл нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч, сайн сайхны эхлэлийг тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл аливаа хар барааныг багасгая гэвэл эерэг, гэгээлэг бүхнийг түгээн дэлгэрүүлэхэд болох аж.
10.09
Цахим орчинд ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ аян эхэллээ
Хүүхэд залуусыг #Цахим орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн "Зөвийг Түгээе" аяныг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, "Faro foundation Mongolia" ТББ хамтран эхлүүллээ. Тус аянд нэгдэцгээе.
10.08
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
10.03
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн.
10.03
Фэйсбүүк болон ХХЗХ-ны хооронд “ногоон суваг” албан ёсоор нээгдлээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Фэйсбүүк компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хууль бус контентийн талаарх гомдол хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилготой “ногоон суваг” буюу шууд харилцах цахим сувгийг 2019 оны 06-р сараас эхлэн Монгол Улсад анх удаа албан ёсоор нээгээд байна.
10.02