Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит бус 1 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит бус 1 дүгээр хуралдааныг 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулав. Уг хуралдаанаар нийтдээ 12 гаруй асуудлыг авч хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 5 тогтоолыг батлан шийдвэрлэв. Хорооны хуралдааны 3 тэмдэглэлээр удирдамж чиглэл, хугацаатай үүрэг даалгаврыг хорооны даргад өгсөн болно.

Хорооны 2016 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны 09 дугаар тэмдэглэлээр, хуралдааны үеэр дарга, хорооны гишүүдээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу тусгай ажлын хэсэг байгуулан Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний төвийг тус хорооны дэргэд байгуулах, үйл ажиллагааг эрхлэх, хэрэгжүүлэхэд одоо мөрдөж байгаа зарим дүрэм журмыг нийцүүлэн шинэчлэх, “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрэм”-д холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа тул Хорооны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, төвийг байгуулах шаардлагатай төсөв, эдийн засгийн тооцоо, судалгааны талаар танилцуулга, саналаа боловсруулан ЗГХЭГ-т хүргүүлж шийдвэрлүүлэх үүрэг өгсөн.  Тус хорооны ээлжит бус 1 дүгээр хуралдаанаар ажлын хэсгээс боловсруулсан Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг нэвтрүүлэх шаардлагатай систем нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалтын тухай, хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга, тогтоолын төслийг авч хэлэлцэв. Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3 дах заалтыг үндэслэн Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний төвийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, холбогдох нөхцөл шаардлагад өөрчлөлт оруулсан, баталсан хорооны тогтоолуудад өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 28 тоот тогтоолыг батлав. Энэ тогтоолоор хорооны 2015 оны 40 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”, 2014 оны 06 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ангилал”, 2014 оны 13 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд өөрчлөлтийг оруулсан. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2015 оны 64 дүгээр тогтоол, 2016 оны 05 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй болгосон.  Мөн тус хорооны хуралдаанаар Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 268 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрэм”-ийг ЗГХЭГ-аас албажуулж авах, төвийг байгуулахад шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсөвт холбогдох өөрчлөлт оруулсаны дараа “Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг нэвтрүүлэх шаардлагатай систем нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт”-ын талаархи асуудлыг дахин авч хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

Зохицуулах хорооны 2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн ээлжит 5 дугаар хуралдаанаар  “Улаанбаатар хотод телевиз, радиогийн олон сувгийг интернет протокол ашиглан дамжуулах /АйПиТв/ үйлчилгээ эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл олгох уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, хорооны 2016 оны 24 тоот тогтоолыг баталсан билээ. Тус хуралдаанаар энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар хотод телевиз, радиогийн олон сувгийг интернет протокол ашиглан дамжуулах /IPTV/ үйлчилгээ эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийг хэлэлцэж, сонгон шалгаруулалтыг зарлан зохион байгуулахыг хуралдааны тэмдэглэлээр дарга-д үүрэг болгов.

Ажлын албадаас боловсруулсан “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл, “Нэвтрүүлгийн ангилал, төрөл жанарыг тодорхойлоход баримтлах зарчим” зөвлөмжийн төслийг тус тус хуралдаанд авч хэлэлцээд,  Хорооны хуралдаанаар 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 29 тоот тогтоолыг Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3 дах заалтыг үндэслэн баталж, хорооны 2015 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулав. Түүнчлэн тогтоолын хавсралтаар сувгийн төрөлжсөн чиглэлийн ерөнхий ангиллыг батлав. Хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр сувгийн төрөлжсөн чиглэлд хамааруулж тооцох нэвтрүүлгийн төрөл, ангиллын талаар зөвлөмжийг гаргах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулахыг хорооны дарга-д даалгалаа.

Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.10, “Радио долгионы тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэг, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 4.7, 7.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн “Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт”-ыг 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 30 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан. Энэ зохицуулалтын баримт бичгийг баталснаар радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог  системийг  тоон  технологид шилжүүлэхэд радио давтамжийн ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж ашиглах, олон нийтэд хүргэх нэвтрүүлгийн дамжууллын  чанарыг  сайжруулах,  радио сүлжээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээ  эрхлэгч  болон олон нийтэд радио өргөн нэвтрүүлгийг үе шаттай тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалтын орчинг бүрдүүлж байна.

Тус хуралдаанаар “Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ”-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, “Гэр хорооллын интернет үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” асуудлыг тус тус авч хэлэлцлээ. Хуралдаанаас эдгээр асуудлаар шийдвэр гаргахын тулд үйлчилгээ эрхлэгч нарын саналыг авах, холбогдох тооцоо судалгаа, үндэслэлийг нарийвчлан боловсруулж, хорооны дараагийн хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг хорооны дарга-д үүрэг болголоо.    

Тус зохицуулах хорооны хуралдааны “Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай” 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 32 тоот тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дах заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар 1 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2 дах заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар 10 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.3 дах заалтыг үндэслэн тогтоолын Гуравдугаар хавсралтаар 6 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1 заалтыг үндэслэн тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.

“Интернетийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-д өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хуралдаанаар авч хэлэлцээд, уг асуудлыг нарийвчлан судлах, үйлчилгээ эрхлэгч нартай уулзалт зохион байгуулах, санал авах шаардлагатай гэж үзээд хуралдааны тэмдэглэлээр хугацаатай үүргийг хорооны дарга-д өглөө.

Зохицуулах хорооны Даргын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс “Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн радио давтамжийн зурвасыг утасгүй интернеттэй хамтран ашиглах зохицуулалтын судалгаа”-ны танилцуулгыг хуралдаанд хэлэлцүүлэв. Хуралдааны тэмдэглэлээр ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлтийг дэмжиж, хэрэгжүүлэх талаар цаашид ажиллахыг үүрэг болгов.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү)

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/06/16
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны нэрэмжит 2019 оны улсын аварга шалгаруулах “Үнэг агналтын тэмцээн”
Радио сонирхогчийн нэвтрүүлэгч олох буюу үнэг агналтын Улсын аврага тэмцээн 2019 оны 9-р сарын 7, 8-ны өдрүүдэд Бага Баян цогцолборын орчимд амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Энэ тэмцээнд нийт 10 гаруй багийн 35 тамирчин оролцож, W19/W35, M19/M40, W21, М21 насны ангилалд мэдлэг, ур чадвар, мэдрэмж, хүч чадлаараа уралдлаа.
09.19
WRC19-Д бэлтгэх Ази-номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагуудын урьдчилсан байр суурь батлагдлаа
Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллага (ОУЦХБ)-аас 2019 оны 10 сарын 28-наас 11 сарын 22-ны хооронд Египет улсын Шарм Эл-Шейх хотод зохион байгуулагдах Дэлхийн Радио Холбооны Их Хуралд (ДРИХ) бэлтгэх Ази-Номхон Далайн Цахилгаан холбооны гишүүн байгууллагуудын 5 дахь удаагийн уулзалт 2019 оны 7 сарын 31-ээс 8 сарын 6-ны хооронд Япон улсын Токио хотноо Япон улсын Харилцаа холбоо ба Дотоод хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдлаа.
09.18
“Радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх нь” сэдэвт олон улсын форум амжилттай болж өнгөрлөө
“Радио өргөн нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх нь” сэдэвт олон улсын форум амжилттай болж өнгөрлөө
09.18
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖИЛ – 2019 БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос жил бүр зохион байгуулдаг Харилцаа холбооны хөгжил сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнийг энэ удаад Сүхбаатар аймгийн төв Баруун- Урт суманд 2019 оны 9 сарын 12,13 ний өдрүүдэд зохион байгууллаа
09.15
“Харилцаа холбооны хөгжил-2019” Бүсийн зөвлөгөөн
“Харилцаа холбооны хөгжил- 2019” сэдвийн дор төр болон хувийн хэвшлийн байгууллага тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, хувь хүмүүст зориулан Сүхбаатар аймгийн Баруун-урт хотноо зохион байгуулахаар бэлэн болоод байна. Уг зөвлөгөөн хэлэлцүүлэгт Монгол улсын зүүн бүсийн аймгуудын Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн үйлчилгээ явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн нийт 130 гаруй зочид, төлөөлөгчид оролцох юм.
09.10
Мониторингийн 2019 оны 5,6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2019 оны 5,6 дугаар сарын тайлан
08.27
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааныг 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулав.
08.26
Шуудангийн үйлчилгээний стандартууд шинэчлэгдлээ
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар шуудангийн үйлчилгээний стандартуудыг шинэчлэх ажлыг ХХЗХ-ны ШЗГ-аас хийж гүйцэтгэлээ.
08.21