Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 14 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 14 дүгээр хуралдааныг 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулав. Тус ээлжит хуралдаанаар нийтдээ 11 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 5 тогтоолыг баталсан болно. Хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр хугацаатай үүрэг, чиглэлийг хорооны даргад өглөө.

Тус хуралдаанд 2015 оны ээлжит 13 дугаар хуралдааны Тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу ажлын албанаас боловсруулсан “Ижил давтамжийн зурваст ажиллах хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбооны үйлчилгээ болон радио релейний системүүдийн харилцан нөлөөлөлгүй ажиллагааны зөвлөмж”, “Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн радио давтамж хамтран ашиглах ба харилцан нөлөөллөөс сэргийлэх характеристикийг тодорхойлох зөвлөмж”, “Радио давтамжийг хамтран ашиглах радио үйлчилгээнүүдийн хоорондын хамгаалалтын харьцааг тодорхойлох зөвлөмж”, “Гамшгийн болон онцгой байдлын үед ашиглах утасгүй суурин системд тавигдах шаардлагын зөвлөмж”, “Радио долгионы хяналтын станцаар ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн давтамжийн хамгийн их хазайлтийг хэмжих аргачлал зөвлөмж”,  “Нэгдсэн өргөн зурвасын өргөн нэвтрүүлгийн системд тавигдах техникийн нөхцөл, шаардлага”, “Радио долгионы хяналтын станцаар зурвасын өргөнийг хэмжих аргачлал зөвлөмж”, “Радио өргөн нэвтрүүлэг (87-108 МГц) болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээний (108-137 МГц) хоорондох радио давтамжийн зохицоог тодорхойлох зөвлөмж”-ийн төслийг дахин авч хэлэлцээд, хорооны хуралдааны 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 69 тоот тогтоолын хавсралтаар тус тус батлав. Батлагдсан зөвлөмж, техникийн нөхцөл шаардлагуудыг харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, үйлчилгээ эрхлэгч нар болон радио давтамж зохицуулалт, хяналтын үйл ажиллагаанд даган мөрдүүлэхээр хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сурталчилах, семинар сургалтыг зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хорооны даргад даалгалаа.

Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 4 дэх үеийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн эрхийн төлбөр тогтоох талаар олон улсын хэмжээнд дуудлага худалдаа эсвэл эрхийн төлбөр авах гэсэн 2 зарчмыг ашигладаг байна. “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлд ХХЗХ-ны бүрэн эрхийн 9.1.6 дахь хэсэгт “харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх” гэж заасны дагуу Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхдээ радио давтамж ашиглах эрхийн төлбөрийг хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд тогтоохоор саналыг боловсруулж, тус хорооны хуралдаанд хэлэлцүүлсэн. Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх хэсэг болон 8.10 дахь заалт, “Радио долгионы тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.3 дахь хэсэг, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 216 тоот тушаал, тус хорооны 2015 оны 68 дугаар тогтоолын тус тус үндэслэн “Монгол Улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд ашиглагдах давтамжийн зурвасын эрхийн төлбөрийн хэмжээ болон мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх эрхийн төлбөр”-ийг 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 70 тоот “Төлбөрийн хэмжээ батлах тухай” тогтоолын хавсралтаар батлан шийдвэрлэв. Тогтоол батлагдснаар “Монгол Улсад Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээг нэвтрүүлэх зохицуулалтын чиглэл”-ийн хүрээнд үүрэн холбооны Дараа үеийн систем, үйлчилгээг нэвтрүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж эхлээд байна.

Шуудангийн албанаас Монгол Улсын "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль"-ийн 10.1.3, тус хорооны Дүрмийн 3.2.4, 3.3 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанарыг хянах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг боловсруулан тус хуралдаанаар хэлэлцүүлэв.  Хуралдаанаар тус журамд холбогдох нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэж, 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын гаргалаа. Журамд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр шуудангийн чанарын мониторинг хийх үзүүлэлт болох илгээмжийн бүртгэл, хяналт, лавлагааны нэгдсэн системийн чанарын шаардлага, шуудангийн үйлчилгээний зэрэглэл, шуудангийн хүргэлтийн хяналтын хугацааг тус тус шинэчлэн тогтоож өгсөн болно.

Тус хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын “Шуудангийн тухай” хуулийн 9.1.3 дахь заалт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Дүрмийн 13 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсгийг үндэслэн хорооны 2011 оны 66 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан “Бүсчлэлийн код болон шуудангийн нэгдсэн кодыг оноох, мэдээллийн санг бүрдүүлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах тухай асуудлыг хэлэлцээд, тус хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолын хавсралтаар өөрчлөлт оруулан батлав.

Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дах хэсэг, “Өрсөлдөөний тухай” хуулийн 7.1.4 дэх хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ажлын албанаас боловсруулсан үүрэн холбооны давамгай байдалтай үйлчилгээ эрхлэгчийн ярианы үйлчилгээнд үнэ тарифийн зохицуулалт хийх тухай (Хорооны 2007 оны 28 дугаар тогтоол, 2009 оны 63 дугаар тогтоол)  асуудлыг хуралдаанаар авч хэлэлцлээ. Хуралдааны Тэмдэглэлээр энэхүү асуудлыг нарийвчлан судлах, өрсөлдөөнийн орчин, зах зээлд нөлөөлөх байдал, холбогдох үйлчилгээ эрхлэгч нартай уулзалт хийх зэрэг чиглэлээр ажиллаж, дахин хуралдаанд хэлэлцэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн болно.

Хуралдаанд хэлэлцэхээр баталсан “ХХЗХ-ны үйл ажиллагааны стратеги: 2016-2018 он” баримт бичгийн төсөл, холбогдох танилцуулгыг цахим хэлбэрээр хорооны гишүүдэд хүргүүлж, холбогдох саналыг  авах нь зүйтэй гэж хуралдаанаар шийдвэрлэв.

Тусгай зөвшөөрлийн талаар гарсан хорооны тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээний тухай танилцуулгыг хорооны хуралдаанаар авч хэлэлцээд, уг асуудлыг холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд шийдвэрлэх саналын хамт хорооны хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 

Хорооны хуралдаанаар “Үүрэн холбооны сүлжээний виртуал оператор (MVNO) нэвтрүүлэх талаар судалгаа”-ны танилцуулга, “Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тус тус хэлэлцлээ. Эдгээр асуудлаар нарийвчилсан судалгааг хийх, ажлын хэсэг байгуулан ажиллах, санал дүгнэлтээ хорооны хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг хуралдааны Тэмдэглэлээр холбогдох албад,  хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хорооны даргад даалгав.

 

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

 

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/01/05
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11