Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 13 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 13 дугаар хуралдаан 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр болов. Тус ээлжит хуралдаанаар нэр бүхий 18 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 6 тогтоолыг батлан гаргалаа. Хэлэлцсэн зарим асуудлаар хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр хугацаатай үүрэг, чиглэлийг холбогдох албадад өгсөн болно.

Хуралдаанаар “Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний тарифыг хянах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг авч хэлэлцсэн. Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь хэсэг, тус хорооны дүрмийн 3.2.4 ба 3.3 заалтыг тус тус үндэслэн 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 63 тоот тогтоолын хавсралтаар тус журам нэмэлт, өөрчлөлтийг батлан шийдвэрлэв. Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар нэр бүхий тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал, хүсэлтийг судлан тусгаж, давамгай байдалтай үйлчилгээ эрхлэгч болон шинээр үйлчилгээ эрхлэгчийн үнэ тарифаас гадна зүй ёсны монополь аж ахуйн нэгжийн үнэ тарифид зохицуулалт хийх бололцоог бүрдүүлж байна.

Тус хорооны 2015 оны 27 тоот тогтоолоор “Монгол Улсад үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг хариуцан ажиллах төвийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох” сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн юм. Тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Хорооны даргын 2015 оны А/163 тоот тушаалаар байгуулагдсан  “Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг хариуцан ажиллах төвийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох сонгон шалгаруулалт”-ын Үнэлгээний хорооны дүгнэлт, саналыг хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн. Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 10.1.1, “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.2, Үнэлгээний хорооны санал, дүгнэлтийг тус тус үндэслэн  хорооны хуралдааны 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” тогтоолыг хуралдаанаас гаргасан бөгөөд “Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг хариуцан ажиллах төвийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох сонгон шалгаруулалт”-д Юпланэт ХХК шалгарсан болно.

Тус хуралдаанаар 2013 оны 24 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт радио сонирхогчийн эрхийн бичиг олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцээд, Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3, 9.1.10 дахь хэсэг, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 зүйлийг тус тус үндэслэн  “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт сонирхогчийн радио станц ашиглах эрхийн бичиг олгох журам”-ыг 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 65 тоот тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн батлав. Журмыг шинэчлэн баталснаар “Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн журам”-тай уялдуулах, материал хүлээн авах маягт, мэдээ тайланг авах болон холбогдох заалтыг тодорхой болгож, радио сонирхогчдоос ирүүлсэн ба хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан саналыг тусгасан болно. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2013 оны 24 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болгов.

Монгол Улсын “Радио долгионы тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.3 дахь хэсэг, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 216 тоот тушаал, холбогдох тогтоолын заалтыг тус тус үндэслэн хорооны хуралдааны 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 66 тоот тогтоолын хавсралтаар “Монгол Улсад хөдөлгөөнт холбооны 3 дахь үеийн системийг нэвтрүүлэх давтамжийн зурвасын төлбөрийн хэмжээ”-г шинэчлэн батлав. Энэхүү тогтоолыг 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд нэмж тусган мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.

Хорооны хуралдааны  “Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, хүчингүй болгох тухай” 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 67 тоот тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар 15 ААН, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, , Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар нийтдээ 9 ААН, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.3, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2,2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн тогтоолын Гуравдугаар хавсралтаар 23 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээхээр тус тус шийдвэрлэв.

Хорооны хуралдаанаар “Монгол Улсад Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээг нэвтрүүлэх зохицуулалтын чиглэл”-ийн төслийг авч хэлэлцээд, Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.3, 9.1.10 дахь хэсэг, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 зүйл, МТШХХГ-ын даргын 2015 оны 10 тоот тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсад Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбоо (ДҮХХ)-ны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах бодлогын чиглэл”-ийг тус тус үндэслэн “Зохицуулалтын чиглэл батлах тухай” 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 68 тоот тогтоолыг батлав.  Энэхүү зохицуулалтын чиглэлийг баталснаар ОУЦХБ-ын зөвлөмжийн хүрээнд Монгол Улсад ДҮХХ-ны системийг /Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны систем гэдэгт: IMT-Advanced (4G) (үүнд LTE/LTE-Advance[1] орно) болон ОУЦХБ-ын "IMT for 2020 & beyond" сэдвийн хүрээнд судлагдаж байгаа хөдөлгөөнт холбооны систем-5G хамруулах/ нэвтрүүлэхэд үйлчилгээ эрхлэгчид болон техник, технологид тавигдах ерөнхий нөхцөл шаардлага; радио давтамж ашиглах болон мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох; ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт ба зохицуулалт; радио давтамж ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх эрхийн төлбөр, үйлчилгээний хамрах хүрээний талаар зохицуулалтыг хийх орчин бүрдэж байна.

Тус хуралдаанд ажлын албадаас ОУЦХБ-ын стандарт, зөвлөмжийг үндэслэн боловсруулсан “Ижил давтамжийн зурваст ажиллах хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбооны үйлчилгээ болон радио релейний системүүдийн харилцан нөлөөлөлгүй ажиллагааны зөвлөмж”, “Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн радио давтамж хамтран ашиглах ба харилцан нөлөөллөөс сэргийлэх характеристикийг тодорхойлох зөвлөмж”, “Радио давтамжийг хамтран ашиглах радио үйлчилгээнүүдийн хоорондын хамгаалалтын харьцааг тодорхойлох зөвлөмж”, “Гамшгийн болон онцгой байдлын үед ашиглах утасгүй суурин системд тавигдах шаардлагын зөвлөмж”, “Радио долгионы хяналтын станцаар ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн давтамжийн хамгийн их хазайлтийг хэмжих аргачлал зөвлөмж”,  “Нэгдсэн өргөн зурвасын өргөн нэвтрүүлгийн системд тавигдах техникийн нөхцөл, шаардлага”, “Радио долгионы хяналтын станцаар зурвасын өргөнийг хэмжих аргачлал зөвлөмж”, “Радио өргөн нэвтрүүлэг (87-108 МГц) болон агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээний (108-137 МГц) хоорондох радио давтамжийн зохицоог тодорхойлох зөвлөмж”-ийн төслийг хэлэлцээд зарчмын хувьд дэмжиж, хуралдааны Тэмдэглэлээр техникийн нөхцөл шаардлага, зөвлөмжүүдийг тусгай зөвшөөрөл эзэзмшигч, үйлчилгээ эрхлэгч нар даган мөрдөх, радио долгион зохицуулалт, хяналтын үйл ажиллагаанд мөрдөх чиглэлээр ангилан хорооны хуралдаанд дахин хэлэлцүүлэхийг холбогдох албанд даалгав.

Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын албанаас боловсруулсан “Телевизийн олон сувгийг олон цэгт түгээх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн талаар танилцуулга”-ыг хорооны хуралдаанаар хэлэлцээд, уг тусгай зөвшөөрлийн талаар МТШХХГ-тай хамтран ажиллах, тус үйлчилгээний талаар цаашид авах арга хэмжээний тухай хуралдааны Тэмдэглэл гаргахаар шийдвэрлэв.

Тус хуралдаанаар “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос баталсан, хүчин төгөлдөр мөрдөж буй зохицуулалтын баримт бичгүүдэд хийсэн дүн шинжилгээ, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал”-ыг хэлэлцэв. Хуралдаанаас тус хорооноос боловсруулж байгаа баримт бичгийг ангилалд оруулах, хамрах хүрээ, нэршилийг тус тус судлан саналаа танилцуулахыг хуралдааны Тэмдэглэлээр үүрэг болголоо. 

 

Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү

 
  1. LTE (A) – Long Term Evaluation (Advanced)

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/12/31
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11