Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдаан 2015 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр болов.  Уг хуралдаанаар нийт 8 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны хуралдааны 5 тогтоолыг батлан шийдвэрлэсэн. Түүнчлэн хэлэлцсэн зарим асуудлаар хорооны хуралдааны тэмдэглэл гаргалаа.

ХХЗХ-ны 2015 оны ээлжит 8 дугаар хуралдаанаар Монгол Улсад үүрэн холбооны үнэлгээний хорооноос боловсруулсан “Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг хариуцан ажиллах төвийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох” сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийн танилцуулгыг хэлэлцээд, хорооны гишүүдээс гаргасан санал болон хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зөвлөмжийг тусган эцэслэн хорооны хуралдаанд танилцуулахыг хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг болгосон юм. Уг тэмдэглэлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор үнэлгээний хорооноос дээрх сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийг 2015 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлж, хуралдаанаар баримт бичгийг эцэслэн шийдвэрлэсэн болно. Уг асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 9.1.13 дахь заалт, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 дугаар зүйл, Үнэлгээний хорооны саналыг тус тус үндэслэн хорооны 2015 оны 38 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан  “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-д 2015 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолын хавсралтаар өөрчлөлт оруулан баталсан болно.

Тус хуралдааны 2015 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 41 тоот тогтоолын хавсралтаар  Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 7.4 дэх заалт, “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 14.3, 9.1.6 дахь заалт, “Радио долгионы тухай” хуулийн 9,11 дүгээр зүйлийн холбогдох заалт, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн “Тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах журам”-ыг шинэчлэн батлав. Энэхүү журмаар холбогдох хууль, тогтоомжид ХХЗХ-ны хэрэгжүүлэх чиг, үүрэгт заасны дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагад харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох нийтлэг шаардлага, олгох нөхцөл, зохион байгуулах, маргаан шийдвэрлэх, хариуцлагатай холбоотой харилцааг зохицуулна. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2014 оны 18 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон 2013 оны 61 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болголоо.

Хорооны хуралдааны  “Тусгай зөвшөөрөл олгох, хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах тухай” 2015 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 42 тоот тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар 3 ААН, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар нийтдээ 35 ААН, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулахаар тус тус шийдвэрлэв. Үүнд: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, суваг, радиогийн үйлчилгээний хамрах хүрээгээ өргөтгөхөөр ирүүлсэн хүсэлт, материалд хийсэн  дүгнэлт, саналын тухай асуудлыг хэлэлцээд, нэр бүхий 33 ААН, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт” гэж өөрчлөлт оруулсан болно.  

Түүнчлэн 2015 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу баримт бичигт хорооны гишүүдээс гаргасан санал, зөвлөх үйлчилгээний зөвлөмжийг тусгасан “Тоон телевизийн үндэсний сүлжээгээр дамжуулах телевиз, сувгийн үйлчилгээ эрхлэгч”-ийг шалгаруулах сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийг хэлэлцэж, хорооны гишүүдийн саналыг авч эцэслэн шийдвэрлэв.  Хуралдаанаас уг сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 7 дугаар сард багтаан зарлахыг хуралдааны тэмдэглэлээр холбогдох албадад даалгалаа.

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол, шийдвэр болон Засгийн газрын холбогдох тэмдэглэл, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд  Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хуралдааны Дөрөвдүгээр тэмдэглэл, тус хорооны Дүрмийн 3.12 дахь заалт болон Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны албаны танилцуулгыг үндэслэн тус хорооны 2015 оны 44 дүгээр тогтоолоор хорооны 2012 оны 67 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

Монгол Улсын “Радио долгионы тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйл, Дэд бүтцийн сайдын “Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам батлах” тухай 2003 оны 216 тоот тушаал, тус хорооны дүрмийн 3.2.3 зүйлийг тус тус үндэслэн хорооны 2014 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бага оврын сансрын холбооны системийн (VSAT) зохицуулалт” баримт бичигт 2015 оны 43 тоот тогтоолын хавсралтаар  нэмэлтийг оруулан батлав. Тус журам нэмэлтийг оруулснаар Бага оврын сансрын холбооны системд ашиглагдаж буй радио давтамжийн төлбөрийг бодохдоо сансрын холбооны хиймэл дагуулын оператор компаниас түрээслэн авч буй зурвасын өргөн буюу зөвхөн  сансрын холбооны газрын станцын нэвтрүүлэх (earth to space) радио давтамжийн зурвасын хэмжээгээр төлбөрийг тооцож, радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн холбогдох журмын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/08/03
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11