Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 8 дугаар хуралдааныг 2015 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулав.  Уг хуралдаанаар нийт 10 асуудлыг хэлэлцэн хорооны 4 тогтоолыг баталж шийдвэрлэсэн. Түүнчлэн хэлэлцсэн асуудлаар холбогдох хуралдааны тэмдэглэл гаргалаа.

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Цахим гарын үсгийн тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийн хүрээнд “Монгол  Улсын Цахим гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн багц журам”-ыг 2014 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан.  Тус багц журамд Монгол Улсын “Цахим гарын үсгийн тухай” хуулийн 34.1 дэх заалт, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын Даргын 2015 оны 71 дүгээр тушаал, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 зүйлийг үндэслэн 2015 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 36 тоот тогтоолын хавсралтаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулав. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтөөр нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн үндэсний суурь гэрчилгээжүүлэх байгууллагын чиг үүрэг, гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлыг Үндэсний Дата Төв УТҮГ хариуцах, гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд тоон гарын үсгийн гэрчилгээг олгох зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

ХХЗХ-ны тус хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн бүртгэл, төлбөрийг цахим тооцооллоор нэхэмжлэх аргачлал”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцээд, гишүүдийн зөвлөмж саналыг тусган 2015 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолоор батлав. Энэхүү аргачлалд тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, тооцооны програмыг ашиглах, цахим хэлбэрээр тооцоолох, цахим төлбөрийн бүртгэл тооцооллыг нэвтрүүлэх, холбогдох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болно.

Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 2 дугаар бүлэг, “Харилцаа холбооны тухай” хуулийн 8 дугаар зүйл, 9.1.2 дахь заалт, “Радио долгионы тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйл,  “Шуудангийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн холбогдох заалт, тус хорооны дүрмийн 3.2.4, 3.3 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ыг 2015 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн батлав. Журмыг шинэчилснээр мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээ, үйлчилгээний хөгжлийн чиг хандлага, техник, технологийн дэвшил, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, эрх ашигт нийцүүлэн зах зээлд үр ашигтай, шударга өрсөлдөх нөхцлийг бүрдүүлэх, тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээг цахимжуулах, хялбаршуулах боломжийг бүрдүүлж байна. Уг тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2013 оны 37 дугаар тогтоолыг хүчингүй болголоо.

Хуралдааны  2015 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай” 39 тоот тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн 7 ААН, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, , Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн 2 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.3, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2,2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 10 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  14.1, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 8.1, тус хорооны Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 1 хуулийн этгээдийн эзэмшиж байсан  тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор тус тус шийдвэрлэв.

Хорооны хуралдааны 2015 оны 27 тоот тогтоолоор Монгол Улсад үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг хариуцан ажиллах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Тус хуралдаанаар ажлын хэсгээс боловсруулсан “Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах гүйцэтгэгч”-ийг шалгаруулах сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийн танилцуулгыг хэлэлцээд, гишүүдээс гарсан санал зөвлөмжийг тусган эцслэн боловсруулж, хорооны хуралдаанд  танилцуулахыг хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг болгов.

Түүнчлэн хуралдаанаар “Тоон телевизийн үндэсний сүлжээгээр дамжуулах телевиз, сувгийн үйлчилгээ эрхлэгч”-ийг шалгаруулах сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төслийн танилцуулгыг хэлэлцэв. Баримт бичгийн төслийг эцэслэн боловсруулж, хорооны дараагийн хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг ажлын хэсэгт даалгалаа.

 

Тус хуралдаанаар “Цахим гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн адилгагч хосгүй дугаар олгох (OID) төлөвлөгөө”-ний танилцуулгыг хэлэлцээд, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг зарчмын хувьд дэмжиж, холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв.

Зүүн бүсийн аймгууд болон Эрдэнэт, Дархан, Хөвсгөл, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн орон нутгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх  арга хэмжээний санал дүгнэлтийг хэлэлцээд, нэр бүхий хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээхээр шийдвэрлэсэн болно. Түдгэлзүүлсэн кабелийн сувгуудын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн гүйцэтгэлийн шалгалтын тайланг авч хэлэлцээд холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр тогтов.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/07/31
Мэдээ мэдээлэл
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11
Цахим орчинд Зөвийг түгээе
Нийгмийн сүлжээ нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн хувьд хүчирхэг хэрэгсэл тул олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэн өөрчлөх эсвэл чиглүүлэн төлөвшүүлэх зорилгоор компанит ажил өрнүүлж ашигладаг. Энэ жишээг 2016 онд болсон АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас бэлхэн харж болно. Тиймээс хүн бүхэн дор бүрнээ зөвийг дэмжиж, сайныг түгээвэл нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч, сайн сайхны эхлэлийг тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл аливаа хар барааныг багасгая гэвэл эерэг, гэгээлэг бүхнийг түгээн дэлгэрүүлэхэд болох аж.
10.09
Цахим орчинд ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ аян эхэллээ
Хүүхэд залуусыг #Цахим орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн "Зөвийг Түгээе" аяныг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, "Faro foundation Mongolia" ТББ хамтран эхлүүллээ. Тус аянд нэгдэцгээе.
10.08
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
10.03
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн.
10.03
Фэйсбүүк болон ХХЗХ-ны хооронд “ногоон суваг” албан ёсоор нээгдлээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Фэйсбүүк компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хууль бус контентийн талаарх гомдол хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилготой “ногоон суваг” буюу шууд харилцах цахим сувгийг 2019 оны 06-р сараас эхлэн Монгол Улсад анх удаа албан ёсоор нээгээд байна.
10.02