Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 5 дугаар хуралдаан 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр болов. Уг хуралдаанаар нийт 5 асуудлыг хэлэлцэн 3 тогтоолыг баталж, хуралдааны 3 тэмдэглэлийг тус тус гарган шийдвэрлэсэн.

Тус хорооны хуралдаанаар “Монгол Улсын хэмжээнд 31.0-33.4ГГц-ын давтамжийн зурваст ажиллах радио релейний системийг зохион байгуулах шаардлага, сувгийн хуваарилалт”-ын төслийг хэлэлцээд, гишүүдийн саналыг тусган 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Давтамжийн зурвас дахь сувгийн шаардлага,  хуваарилалтыг батлах тухай” 23 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан болно. Олон Улсын цахилгаан холбооны байгууллагын радио давтамжийн зохицуулалтын баримт бичигт (Radio regulation, Article 5) радио давтамжийн тодорхой зурвасуудыг дэлхийн улс орнуудын радио холбооны суурин үйлчилгээнд (радио релей) зориулан төлөвлөсөн байдаг. Энэхүү төлөвлөлтийг баримтлан манай улсын радио давтамжийн төлөвлөлтөд 31.0-33.4 ГГц давтамжийн зурваст суурин үйлчилгээний  шууд харагдах зайн дунд, их багтаамжийн радио релейний системийг зохион байгуулах, ашиглалтын шаардлага, сувгийн хуваарилалтыг хийсэн юм. Уг давтамжийн зурвас нь бүгд суурин, хөдөлгөөнт холбооны радио релейний сүлжээнд ашиглах, бусад зурвас, үйлчилгээнд нөлөөлөхгүйгээр ямар ч системтэй зэрэгцүүлэн ашиглах, радио релейний сувгийн хуваарилалтыг мэдээллийн багтаамжаас хамааруулан 112МГц, 56МГц, 28МГц, 14МГц, 7МГц-ийн сувгийн өргөнтэй хуваарилан зохицуулалтыг хийх, зурваст сансрын судалгааны үйлчилгээ, радио навигацийн систем, хиймэл дагуул хоорондын холбоо бүгд ашиглагдаж болохыг харгалзаж үзэн зурвасыг ашиглах, давтамжийн зурваст ялгаатай олон төрлийн үйлчилгээ хоорондын уялдаа холбоотой давтамжийн хуваарилалт хийснээр давтамжийн зурвасыг үр ашигтай ашиглах, хэрэглээг дэмжих боломжийг тус тус бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.

Хуралдааны 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 24 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл, Холбооны Сүлжээ ХХК (МХС ХХК)-ийн худаг, сувагчлалын түрээсийн тарифыг батлах тухай” 2014 оны 11 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болголоо. Уг тогтоолыг хүчингүй болгосон үндэслэл нь Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-иас худаг, сувагчлал түрээслэн ашиглаж буй нэр бүхий үйлчилгээ эрхлэгчдийн зүгээс 2014 оны 2 дугаар сард албан бичгээр хотын доторхи кабель шугамын сувагчлал, худгийг түрээслэх үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах гомдол, саналууд ирүүлсэн. Уг саналуудыг ХХЗХ-ноос судалгаа хийж, хянан үзээд Өрсөлдөөний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт зүй ёсны монополь үйлчилгээний үнэ тарифийн дээд хязгаарыг тогтоолгох тухай хүсэлтийг уламжилсан. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас 2012 онд МХС ХХК-ийн худаг сувагчлалын түрээсийн үйлчилгээг зүй ёсны монополь байдалтай үйлчилгээ үзүүлэгч гэж тодорхойлсон байдаг бөгөөд тус газраас уг үйлчилгээний үнэ тарифийн дээд хязгаарыг “Өрсөлдөөний тухай” Монгол Улсын  хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу  2015 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор баталсан байна.  Иймээс тус хорооны 2014 оны 11 дүгээр тогтоолыг Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай хууль”-ийн 9.1.5 заалтыг үндэслэн хүчингүй болгохоор шийдвэрлэсэн болно. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан хуралдааны тэмдэглэлээр тогтоосон тарифын дээд хязгаарт багтаан кабелийн худаг, сувагчлал түрээслэх тарифыг батлан мөрдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг МХС ХХК-д, тэмдэглэлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус хорооны Зах зээл, үнэ тарифын албанд тус тус даалгав

Хуралдааны  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай” 25 дугаар тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 50 иргэн, ААН, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, , Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 4 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  14.1, 14.1.5, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 8.1, тус хорооны Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 9 хуулийн этгээдийн эзэмшиж байсан  тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор тус тус шийдвэрлэв.

ХХЗХ-ны хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнах ажлын хүрээнд дотоод хяналт, аудитын тогтолцоог  ХХЗХ-ны үйл ажиллагаанд шинээр нэвтрүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын тухай танилцуулгыг тус хуралдаанаар хэлэлцэв. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, аудитын тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг сайшааж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллахыг холбогдох албадад хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг болголоо.

Тус хуралдаанаар хорооны ажлын албадаас хамтран боловсруулсан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлэг хүргэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын баримт бичгийн төслийн тухай танилцуулгыг авч хэлэлцээд, хорооны гишүүдээс өгсөн удирдамж, саналуудыг тусган тус хорооны 2015 оны ээлжит 6 дугаар хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр ажлын албанд даалгасан болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11
Цахим орчинд Зөвийг түгээе
Нийгмийн сүлжээ нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн хувьд хүчирхэг хэрэгсэл тул олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэн өөрчлөх эсвэл чиглүүлэн төлөвшүүлэх зорилгоор компанит ажил өрнүүлж ашигладаг. Энэ жишээг 2016 онд болсон АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас бэлхэн харж болно. Тиймээс хүн бүхэн дор бүрнээ зөвийг дэмжиж, сайныг түгээвэл нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч, сайн сайхны эхлэлийг тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл аливаа хар барааныг багасгая гэвэл эерэг, гэгээлэг бүхнийг түгээн дэлгэрүүлэхэд болох аж.
10.09
Цахим орчинд ЗӨВИЙГ ТҮГЭЭЕ аян эхэллээ
Хүүхэд залуусыг #Цахим орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн "Зөвийг Түгээе" аяныг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, "Faro foundation Mongolia" ТББ хамтран эхлүүллээ. Тус аянд нэгдэцгээе.
10.08
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ (Community Standards)
10.03
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Нэмүү өртөгт тусгай дугаар буюу 1900-аар эхэлсэн тусгай дугаар руу холбогдох үнэ тарифын дээд хязгаарыг тус хорооны 2014 оны 38 дугаар тогтоолд 700 төгрөг байхаар зааж өгсөн.
10.03
Фэйсбүүк болон ХХЗХ-ны хооронд “ногоон суваг” албан ёсоор нээгдлээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Фэйсбүүк компанийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хууль бус контентийн талаарх гомдол хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх зорилготой “ногоон суваг” буюу шууд харилцах цахим сувгийг 2019 оны 06-р сараас эхлэн Монгол Улсад анх удаа албан ёсоор нээгээд байна.
10.02