Харилцаа холбооны салбарын стандартчиллын өнөөгийн байдал
ХХЗХ

Өнөөдрийн байдлаар Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, шуудангийн чиглэлээр 200 шахам стандарт мөрдөгдөж байна. Үүнээс зарим стандартууд нь 1973-1989 оны хооронд хуучин нэрээр Холбооны үйлдвэрлэл, шинжилгээний институтэд боловсруулагдсан юм. Гэвч эдгээр стандартуудын ихэнх нь хуучирсан бөгөөд шинэчлэх болон хугацааг нь сунгах шаардлагатай байгаа юм. 1992 оноос хойш 1999 он хүртэл харилцаа холбооны салбарт шинээр нэг ч стандарт боловсруулж батлуулаагүй байсан байна.

Монгол улсын мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудангийн салбарт сүүлийн жилүүдэд шинээр стандартыг боловсруулахаас гадна олон улсын стандартыг өөрийн орны нөхцөлд тохируулан үндэсний стандарт болгон нутагшуулах асуудал сүүлийн жилүүдэд нэлээд эрчимжиж байна.

Шинэчлэгдсэн Харилцаа холбооны тухай хуулиар салбарын стандартыг боловсруулах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ХХЗХ-нд үүрэг болгосон билээ. Тус хороо нь энэхүү стандарт боловсруулах ажлыг харилцаа холбооны байгууллагууд, эрдэмтэд, ИТА-уудын хүрээнд зохион байгуулж, хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 2003 оноос эхлэн ХХЗХ-ны төсвөөр 100 гаруй стандартыг шинээр боловсруулан батлуулаад байна.

Стандарт боловсруулах ажлыг дараахи үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.Үүнд Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын байгууллагуудаас санал авч, нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа стандартуудыг тодорхойлж, стандарт боловсруулагчаар тухайн чиглэлээр мэргэшсэн эрдэмтэд, ИТА-ыг сонгон мэргэжлийн болон стандарт бичлэгийн экспертээр шүүмжлүүлж, дүгнэлт гаргуулах, холбогдох байгууллагуудаас санал зөвлөмж авах зэргээр гаргаж буй стандартыг аль болох бодитой, Монголын нөхцөлд тохирсон байдлаар боловсруулах талаар анхааран ажиллаж байна. Дараахь хүснэгтэнд одоо мөрдөгдөж байгаа стандартын жагсаалтыг үзүүлэв.

 

2010 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS  5207:2002 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011.12.16-ны өдрийн хуралдааны 69 тоот тогтоолоор “Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага MNS 5207 : 2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
2 Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага MNS  5317:2003 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011.12.16-ны өдрийн хуралдааны 69 тоот тогтоолоор “Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага MNS 5317:2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
3 Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS 5276 : 2003 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.03.28-ны өдрийн хуралдааны 12 тоот тогтоолоор “Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS 5276:2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
4 1200, 2000 хосын багтаамжтай хуваарилах шүүгээ, 100, 200 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS 5279 : 2003 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.03.28-ны өдрийн хуралдааны 12 тоот тогтоолоор “Телефоны хуваарилах шүүгээ, 100 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS  5279:2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Барилга объект хорооллуудыг холбоожуулах ерөнхий шаардлага, барилгын зурагт холбооны хайрцгийг оруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.06.27-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл MNS 6305 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Авто зам, гүүр, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрний байгууламжийн холбооны кабель Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 18 тоот тогтоолоор “Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS  6597:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
7 Data link layer ISO/IEC 8886:1996 Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн  2011.11.24-ний өдрийн хуралдааны 54 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Дата линк үйлчилгээний тодорхойлолт MNS 8886:2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
8 Session layer ISO/IEC 8326:1996 Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн  2011.11.24-ний өдрийн хуралдааны 54 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Сеанс үйлчилгээний тодорхойлолт MNS 8326 :2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
9 Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн  2011.03.31-ний өдрийн хуралдааны 18 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлын арга – Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага MNS 6242-1 : 2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
10 Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн  2011.03.31-ний өдрийн хуралдааны 18 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлын арга – Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур MNS 6242-2 : 2011” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.

2011 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 Телевиз, радиогийн студид тавигдах үндсэн шаардлага MNS 5591-1:2006, MNS 5592-1:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Телевизийн студи. 1-р хэсэг. Үндсэн шаардлага MNS 5592-1:2012” болон  “Радиогийн студи. 1-р хэсэг. Үндсэн шаардлага MNS 5591-1:2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
2 Шилэн кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий  шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Шилэн кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий  шаардлага MNS 5278 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
3 Хэрэглэгчийн дуудлагын төвд (call center) тавигдах стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.02.21-ний өдрийн хуралдааны 05 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага MNS 6365:2013” болон “Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний дуудлагын төвд тавих шаардлага MNS 6366:2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
4 Явуулын шуудангийн салбарт тавигдах шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар MNS 6356 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Телевизийн архивт тавигдах шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.06.27-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Телевизийн тоон архивын стандарт MNS 6304 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Нээлттэй эхийн системийг хэрэглэх суурь стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар MNS 6355 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
7 Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах   Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал.4-р хэсэг: Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах MNS 18028-4 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
8 Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага   Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012.12.20-ны өдрийн хуралдааны 37 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага MNS 27035 : 2012” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.

2012 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-Т2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6400 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
2 Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-Т2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6401 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
3 Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-С2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6402 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
4 Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-С2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах  төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6403 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6404 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавигдах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.11.13-ны өдрийн хуралдааны 44 тоот тогтоолоор “Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах  төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага MNS 6405 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
7 Хэрэглээний түвшингийн бүтэц Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.01.31-ний өдрийн хуралдааны 03 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологит - Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Хэрэглээний түвшний үйлчилгээний  бүтэц MNS SO/IEC 9545 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
8 Танилцуулах түвшний үйлчилгээний тодорхойлолт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2014.11.27-ны өдрийн хуралдааны 50 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт MNS ISO/IEC 8822 : 2014” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
9 Физик түвшний үйлчилгээний тодорхойлолт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013.01.31-ний өдрийн хуралдааны 03 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Физик  үйлчилгээний тодорхойлолт MNS ISO/IEC 10022 : 2013” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
10 Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний хязгаарлалтын түвшин MNS 5594:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.04.16-ны өдрийн хуралдааны 06 тоот тогтоолоор “Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц -ээс 300 ГГц хүртэл) MNS 5594 : 2015” заавал мөрдөх стандартаар батлагдсан.

2013 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
4 Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих радио спектр, цахилгаан соронзон зохицолдооны техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.03.26-ны өдрийн хуралдааны 04 тоот тогтоолоор “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6497 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.03.26-ны өдрийн хуралдааны 04 тоот тогтоолоор “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага MNS 6498 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Хөдөлгөөнт холбооны хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж, радио холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон орны хүний ​​биед нөлөөлөх аюулгүй хэмжээ Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.04.16-ны өдрийн хуралдааны 06 тоот тогтоолоор “Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ MNS 5148 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.

2014 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 IP телевизийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж/үйлчилгээний чанарт тавих шаардлага /set top box/ middle ware-д/ Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2014.11.27-ны өдрийн хуралдааны 50 тоот тогтоолоор “IPТV  хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил MNS 6473 : 2014” заавал мөрдөх стандартаар батлагдсан.
2 Тоон ТВ-ийн үзүүлэлт, хэмжилтийн хэлбэрүүд, хэмжилтийн төхөөрөмж,  хэмжилтийн аргачлал Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2014.11.27-ны өдрийн хуралдааны 50 тоот тогтоолоор “Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн dvb-t2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн  үзүүлэлт,  хэмжилт ба шалгалтын аргачлал MNS 6472 : 2014” заавал мөрдөх стандартаар батлагдсан.
3 Шуудангийн ялган боловсруулалт болон хүргэлтэнд ашиглах хаягийн стандарт Төслийг гарын авлага болгон өөрчилж байна.
4 Богино зайн холбооны төхөөрөмжийн техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.12.24-ний өдрийн хуралдааны 48 тоот тогтоолоор “Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга MNS 6545 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Утасгүй интернэтийн төхөөрөмжийн техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.09.24-ний өдрийн хуралдааны 28 тоот тогтоолоор “Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөрөмжийн техникийн шаардлага MNS 6527 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Үүрэн телефоны антенн, фидерийн байгууламжид ажиллах  аюулгүй ажиллагааны стандарт   Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Радио холбооны антенн, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага MNS 6590:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
7 Орон сууцны зориулалттай барилгын дотор мэдээлэл, холбооны сүлжээ байгуулах техникийн шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.03.31-ний өдрийн хуралдааны 08 тоот тогтоолоор “Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага MNS 6581:2016”, 09 тогтоолоор “Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
8 Холбооны төв цамхагийн стандарт, тавигдах шаардлага MNS 5884:2008 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.01.27-ны өдрийн хуралдааны 07 тоот тогтоолоор “Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 5884:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
9 Нэгдсэн хаягжуулалт: Хаягийн бичвэрт тавигдах шаардлага MNS 6275:2011 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.01.27-ны өдрийн хуралдааны 07 тоот тогтоолоор “Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6275:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
10 Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн  хүний биед үзүүлэх нөлөөний хязгаарлалтын түвшин MNS 5594:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.04.16-ны өдрийн хуралдааны 06 тоот тогтоолоор “Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц -ээс 300 ГГц хүртэл) MNS 5594 : 2015” заавал мөрдөх стандартаар батлагдсан.
11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Радио сүлжээний цахилгаан соронзон орон. Ажлын байрны зөвшөөрөгдөх түвшин. Хяналт тавих шаардлага  MNS 5148:2002 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2015.04.16-ны өдрийн хуралдааны 06 тоот тогтоолоор “Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ MNS 5148 : 2015” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.

2015 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 Радио долгионы цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хэмжилт стандарт MNS 5363-2004 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.01.27-ны өдрийн хуралдааны 03 тоот тогтоолоор “Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл) MNS 6574:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
2 Телевизийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага MNS 5592-2:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.01.27-ны өдрийн хуралдааны 03 тоот тогтоолоор “Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага MNS 5592-2:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
3 Телевизийн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага MNS 6587:2016” заавал мөрдөх стандартаар батлагдсан.
4 Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага MNS 5591-2:2006 стандартыг шинэчлэн боловсруулах Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага MNS 5591-2:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 Сувагчлалын ашиглалтын багтаамжийг дээшлүүлэхэд maxcell шинэ технологи ашиглах ерөнхий шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний   сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS 6588:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
6 Сувагчлалын суурилуулалтанд microduct шинэ технологи ашиглах ерөнхий шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.04.28-ны өдрийн хуралдааны 14 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн  бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS 6589:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
7 ICT technology norms-Russia/Орчуулах/ "Харилцаа холбооны байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын технологийн нормууд" гарын авлагыг орчуулсан төслөөс эмхэтгэн товхимол болгож үйлчилгээ эрхлэгчдэд хүргүүлсэн.
8 Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.05.26-ны өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур MNS 6606:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
9 Радио давтамжийн хуваарилалт ба антенн хоорондын зайг тооцоолох аргачлал стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.05.26-ны өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга MNS 6605:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
10 Телевизийн үгэн /урсдаг/ болон дүрст мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.05.26-ны өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага MNS 6607:2016” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
11 Таних карт - Бичил схемтэй зайнаас унших картууд - Богино зайнаас уншигддаг картууд /Нийслэлийн тээврийн газрын захиалсан стандарт/ Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.05.26-ны өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт MNS ISO/IEC 14443:1-4 бүлэг стандарт” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
12 LTE/LTE-A Дараа үеийн хөдөлгөөнт  холбооны системийн техникийн нөхцөл шаардлага Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2016.06.23-ны өдрийн хуралдааны тогтоолоор “LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага” стандартаар батлагдсан.
13 Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага Барилгын Техникийн хорооны 2016.05.24-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийн дагуу төслийг барилгын норм дүрэм хэлбэрт оруулан Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.
14 Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлагын стандартын төслийг Барилгын Техникийн хорооны 2016.05.24-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрээр барилгын норм болгохоор шийдвэрлэсэн тул үүнтэй нэгтгэн уг норм дүрэмд багтаахаар боловсруулалтыг зогсоосон.
15 Төрийн өгөгдөл, мэдээлэл солилцооны стандарт Стандартыг 2017 онд багцаар нь боловсруулахаар хойшлуулсан.
16 Шуудангийн цахим худалдааны стандарт Стандартыг ашиглах хууль, эрхзүйн орчин бүрдтэл боловсруулалтыг хойшлуулахаар тогтсон.

2016 онд төлөвлөгдөж боловсруулалт хийгдэж буй стандартын гүйцэтгэл

д/д Стандартын нэр Тодруулга
1 Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээлийн байр болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017.05.31-ний өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага MNS 6669:2017” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
2 Телефон сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017.05.31-ний өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
3 MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт /Шинэчлэх/ Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017.05.31-ний өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ, тэмдэглэгээний хэмжээ MNS 4908:2017” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
4 MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага /Шинэчлэх/ Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2017.05.31-ний өдрийн хуралдааны 23 тоот тогтоолоор “Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага MNS 6285:2017” сонгон хэрэглэх стандартаар батлагдсан.
5 MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга /Шинэчлэх/ “30МГц-ээс 3000МГц-ийн цараанд ажиллах цэгээс-бүсэд дамжуулалтай газрын радио системийн хамрах хүрээ, оронгийн хүчлэг тооцоолох аргачлал” болгосон ба үйлчилгээ эрхлэгчдэд хүргүүлэхээр хэвлэлтэд бэлтгэж байна.
6 Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал гарын авлага "Тоон телевизийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал"-ыг үйлчилгээ эрхлэгчдэд хүргүүлэхээр хэвлэлтэд бэлтгэж байна.
7 Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт Эрчим хүчний салбарын холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
8 Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт Боловсруулагчийг сонгон шалгаруулахаар тендер зарлаад байна.

Боловсруулж буй стандартуудтай танилцах, төсөлд санал өгөх заавар

 
Салбарын стандартын жагсаалт
 
 
2012
 
 
2013
 
 
2014
 
 
2015
 
 
2016
 
 
2017
 
 
 
Ангилал Стандарт Нэр
01  НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ
01.040.03  Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи (Нэр томъёо)
1 01.040.03 MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо
01.080.50 Мэдээллийн технологи ба цахилгаан холбооны техникийн зураг, холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх 
2 01.080.50 MNS 5698-1:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. Холболтын ба нэмэлт төхөөрөмжүүд
3 01.080.50 MNS 5698-2:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. дамжуулах байгууламж
01.100  Техникийн зураг  
4 01.100 MNS 1814:1979 Антеннийг цахилгаан бүдүүвчинд тэмдэглэх
01.100.27 Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг
5 01.100.27 MNS 4908:2017 Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ
6 01.100.27 MNS 5532:2016 Барилгын зураг. Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ
7 01.100.27 MNS 6305:2012 Техникийн зураг. Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл
8 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
01.100.30 Барилгын зураг  
9 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
01.140.10 Бичиг галиг  
10 01.140.10 MNS 5217:2012 Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг
01.140.30 Захиргаа, худалдаа, үйлдвэрийн баримт бичиг
11 01.140.30 MNS 5641-0:2006 Монгол Улсын засаг, захиргаа, газар нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код 0-р хэсэг. Ерөнхий зарчим
12 01.140.30 MNS 5641-1:2006 Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код 1-р хэсэг. Аймаг, нийслэл
13 01.140.30 MNS 5641-2:2006 Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код 2-р хэсэг. Сум, дүүрэг
14 01.140.30 MNS 5641-3:2006 Монгол Улсын засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код 3-р хэсэг. Баг, хороо
03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи
03.240 Шуудангийн үйлчилгээ  
15 03.240 MNS 3963:2014 Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага
16 03.240 MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, Нэр томьѐо, ангилалт, хэмжилт
17 03.240 MNS 5380-1:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн.1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг
18 03.240 MNS 5380-2:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт
19 03.240 MNS 5380-3:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 3-р хэсэг. Богцны битүүмжлэл
20 03.240 MNS 5381-1:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Илгээмжийн хаяг
21 03.240 MNS 5381-2:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Энгийн ба баталгаатай битүүмжилсэн захидал, ил захидал, боодол
22 03.240 MNS 5381-3:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг захидал, боодол
23 03.240 MNS 5381-4:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Илгээлт
24 03.240 MNS 5381-5:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. Тусгай хэрэглээний шуудан
25 03.240 MNS 5381-6:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Оногдуулсан төлбөртэй шуудангийн илгээмж
26 03.240 MNS 5381-7:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Шуудангийн бөөн илгээмж.
27 03.240 MNS 5381-8:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Цэргийн шуудан.
28 03.240 MNS 5381-9:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 9-р хэсэг. Шууданг тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, солилцох ба тээвэрлэх
29 03.240 MNS 5381-10:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 10-р хэсэг. Шууданг хүлээн авах ба задлах
30 03.240 MNS 5381-11:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 11-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжүүдийг хадгалах, буцаах ба дахин хүргүүлэх
31 03.240 MNS 5381-12:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 12-р хэсэг. Эзэндээ олгогдоогүй шуудангийн илгээмж.
32 03.240 MNS 5381-13:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 13-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариу
33 03.240 MNS 5382-1:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Буухиа шуудан
34 03.240 MNS 5382-2:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Бичиг, захидал
35 03.240 MNS 5382-3:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Илгээлт
36 03.240 MNS 5382-4:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Боодол
37 03.240 MNS 5382-5:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. "М" богц
38 03.240 MNS 5382-6:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Богц
39 03.240 MNS 5382-7:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг, захидал ба боодол
40 03.240 MNS 5382-8:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Үнэ зарласан илгээлт
41 03.240 MNS 5539:2005 Шуудангийн аюулгүй байдал
42 03.240 MNS 5540:2005 Шуудангийн ажлын байр
43 03.240 MNS 5541-1:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 1-р хэсэг: Илгээмжийн тухай мэдээллийг электрон бүртгэлийн санд хамруулах
44 03.240 MNS 5541-2:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 2-р хэсэг: Электрон мэдээлэл
45 03.240 MNS 5541-3:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 3-р хэсэг: Илгээмжийн солилцооны бүртгэл мэдээлэл
46 03.240 MNS 5541-4:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 4-р хэсэг: Илгээмжийн байршлыг тогтоох
47 03.240 MNS 5880:2008 Шуудангийн нэгдсэн кодын формат. Ерөнхий шаардлага
48 03.240 MNS 5970:2009 Шуудангийн логистик үйлчилгээ
49 03.240 MNS 5971:2009 Шуудангийн хаяг
50 03.240 MNS 5972:2009 Шуудангийн маркийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих шаардлага
51 03.240 MNS 5978:2014 Шуудангийн хайрцаг
52 03.240 MNS 6275:2016 Нэгдсэн хаягжуулалт.  Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага
53 03.240 MNS 6356:2012 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
54 03.240 MNS 6364:2013 Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс
13  ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
13.260   Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа
55 13.260 MNS 5148:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ
33 ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК
33.020 Цахилгаан холбооны нийтлэг асуудал
56 33.020 MNS 3635:1983 Өгөгдөл нэвтрүүлэх, Нэр томъёо, тодорхойлолт
57 33.020 MNS 5640:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавигдах ерөнхий шаардлага
58 33.020 MNS 5383:2004 Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл
59 33.020 MNS ITU-T RQ.9:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь. Холболтын ба дохиолол
60 33.020 MNS ITU-T R G.701:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь. Тоон дамжуулал, нягтруулга ба импульс кодын модуляци
61 33.020 MNS ITU-T R I.112:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь. Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
62 33.020 MNS ITU-T R I.113:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь.Өргөн зурвасын зурвасын нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
63 33.020 MNS ITU-T R E.600:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь. Ачаалал
64 33.020 MNS ITU-T R G.601:2004 Цахилгаан холбоо-Тайлбар толь. Кабель
65 33.020 MNS 6668:2017 Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага
66 33.020 MNS 6669:2017 Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага
33.030 Цахилгаан холбооны үйлчилгээ. Ашиглалт
67 33.030 MNS 5881:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага
68 33.030 MNS 5882:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага
69 33.030 MNS 6356:2012 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
70 33.030 MNS 6365:2013 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага
71 33.030 MNS 6366:2013 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний дуудлагын төвд тавих шаардлага
33.040 Цахилгаан холбооны систем  
72 33.040 MNS 5596:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага
73 33.040 MNS 5694:2006 ADSL технологитой интерфейст тавих техникийн шаардлага
74 33.040 MNS 5696:2006 Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцүүлэн суурилуулахад тавих шаардлага
75 33.040 MNS 5697:2006 Утасгүй холбооны систем. Техникийн шаардлага.
33.040.01 Цахилгаан холбооны системийн нийтлэг асуудал
76 33.040.01 MNS 5318:2003 Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл, ангилал, техникийн үзүүлэлт
33.040.20 Дамжуулалтын систем  
77 33.040.20 MNS 5360:2004 Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсын техникийн үзүүлэлт ба үндсэн шаардлагууд
78 33.040.20 MNS 5361:2004 PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт
79 33.040.20 MNS 5469:2005 Газрын VSAT станц. Ерөнхий шаардлага
80 33.040.20 MNS 5470:2005 STM-1 ба STM-4 (….STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт
81 33.040.20 MNS 5593:2006 DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт
33.040.30 Холболт ба дохиоллын систем
82 33.040.30 MNS 5241-7:2003 Харилцаа холбооны сүлжээний дохиоллын систем. 7 дугаар хэсэг: Дохиоллын систем-7 ба шугамын дохиолол. Ерөнхий шаардлага
83 33.040.30 MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
33.040.35 Телефон сүлжээ  
84 33.040.35 MNS 5468:2005 Телефон сүлжээний техникийн бүртгэл. Ерөнхий шаардлага
33.040.40 Өгөгдлийн холбооны сүлжээ
Стандартын нэгж байхгүй  
33.040.50 Шугам, холболт ба хэлхээ  
Стандартын нэгж байхгүй  
33.040.60 Эрчим хүчний шугамыг цахилгаан холбоонд ашиглах нь
Стандартын нэгж байхгүй  
33.040.99 Цахилгаан холбооны системийн бусад тоног төхөөрөмж
85 33.040.99 MNS 1548:1972 220 кВ, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч
86 33.040.99 MNS 3964:1987 Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн арга
33.050 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй  
33.050.01 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй  
33.050.10 Телефоны тоног төхөөрөмж
87 33.050.10 MNS 4911:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих. Техникийн ерөнхий шаардлага
88 33.050.10 MNS 5533:2005 Нийтийн хэрэглээний утастай болон утасгүй төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага
89 33.050.10 MNS 5695:2006 Картын телефон. Техникийн үндсэн үзүүлэлт
90 33.050.10 MNS 5740:2007 Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.050.20 Пейжерийн тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй  
33.050.99 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн бусад тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй  
33.060 Радио холбоо  
91 33.060 MNS 5467:2005 Шууд харалтын радио систем зохион байгуулах тооцооны аргачлал, үндсэн үзүүлэлт
92 33.060 MNS 5474:2005 Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга
93 33.060 MNS 5739:2007 Утасгүй холбооны олон цэгийн хүртэмжтэй кодын нягтруулгатай 450 МГц сүлжээний дэд станц болон суурин төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
94 33.060 MNS 5741:2007 Утасгүй, өргөн зурвасын системийн (WiMAX) радио сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага
95 33.060 MNS 6611:2016 LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
33.060.01 Радио холбооны нийтлэг асуудал
96 33.060.01 MNS ITU-R R 573-3:2004 Радио холбоо-Тайлбар толь
33.060.20 Хүлээн авах ба дамжуулах тоног төхөөрөмж
97 33.060.20 MNS 1898:1989 Ахуйн радио цахим хэрэгсэл. Найдваршлын үзүүлэлт турших арга.
33.060.30 Радиорелей ба хиймэл дагуулын холбооны суурин систем
Стандартын нэгж байхгүй  
33.060.40 Кабель утсан түгээх систем
Стандартын нэгж байхгүй  
33.060.99 Радио холбооны бусад тоног төхөөрөмж
98 33.060.99 MNS 4534:1997 Үйлдвэрийн радио садаа. Зөвшөөрөх норм. Хэмжих аргачлал
33.070 Хөдөлгөөнт үйлчилгээ  
99 33.070 MNS 5209:2002 Тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.070.01 Хөдөлгөөнт үйлчилгээний нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070. 10 Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070.20 Пейжерийн систем  
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070.30 Digital Enhanced Cordless Telecommunications DECT
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070.40 Хиймэл дагуул  
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070.50 Global System for Mobile Communication (GSM)
Стандартын нэгж байхгүй  
33.070.99 Бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээ
Стандартын нэгж байхгүй  
33.080 Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ (ISDN)
Стандартын нэгж байхгүй  
33.100 Цахилгаан-соронзон нийцэл (EMS)
100 33.100 MNS 5477:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын давтамжийн хамгийн их хазайлтыг хэмжих аргууд
101 33.100 MNS CISPR 22:2002 Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн радио саад. Норм, шалгах арга
102 33.100 MNS IEC 61000-4-5:2003 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-5 дугаар хэсэг: Өндөр энергитэй огцом садааг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга
103 33.100 MNS IEC 61000-4-8:2002 Үйлдвэрийн давтамжтай соронзон оронг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга
104 33.100 MNS 6527:2015 Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага
105 33.100 MNS 6545:2015 Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга
106 33.100 MNS 6497:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага
33.100.01 Цахилгаан-соронзон нийцлийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй  
33.100.10 Цацаргалт   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.100.20 Дархлаа   
107 33.100.20 MNS IEC 61000-4-3:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-3 дугаар хэсэг. Радио давтамжит, цахилгаан соронзон талбайд үл хувьсах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
108 33.100.20 MNS IEC 61000-4-6:2003 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-6 дугаар хэсэг: Радиодавтамжийн цахилгаан соронзон орноор чиглүүлсэн авалцуурын садааг тэсвэрлэх чадвар. Шаардлага ба турших арга
109 33.100.20 MNS IEC 61000-4-11:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Цахилгаан тэжээлийн хүчдэлийн динамик өөрчлөлтийг даах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
33.100.99 Цахилгаан-соронзон нийцэлд хамаарах бусад асуудал
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120 Цахилгаан холбооны үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмж 
110 33.120 MNS 5471:2005 Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт
111 33.120 MNS 6581:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
112 33.120 MNS 6588:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
113 33.120 MNS 6589:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
33.120.01 Үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал 
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120.10 Коаксаль кабель. Долгионы хуваарь 
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120.20 Утас ба тэгш хэмт кабель   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120.30 Холбогч   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120.40 Агаарын шугам   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.120.99 Үндсэн ба нэмэлт бусад тоног төхөөрөмж 
114 33.120.99 MNS 2361:1997 Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин төхөөрөмжийн газардуулга. Эсэргүүцлийн хэмжээ
115 33.120.99 MNS 2978:1980 Холбооны, агаарын шугамын модон хөндлөвч.
33.140 Цахилгаан холбооны хэмжилтийн тусгай тоног төхөөрөмж 
116 33.140 MNS 5319:2003 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ, түүнийг хэмжих аргачлал
117 33.140 MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл)
118 33.140 MNS 6499:2015 Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)
119 33.140 MNS 6574:2016 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл)
120 33.140 MNS 6605:2016 Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
33.160 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн инженерчлэл
121 33.160 MNS 4907:2005 Цахилгаан холбоо.Кабелийн телевизийн сүлжээний техникийн үндсэн шаардлага
122 33.160 MNS 4909:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч. Техникийн шаардлага
33.160.01 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн техникийн нийтлэг асуудал 
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.10 Өсгөгч     
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.20 Радио хүлээн авагч   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.25 Телевизийн хүлээн авагч   
123 33.160.25 MNS 6401:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
124 33.160.25 MNS 6403:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
125 33.160.25 MNS 6405:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
33.160.30 Дууны систем   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.40 Дүрсийн систем  
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.50 Нэмэлт хэрэгсэл  
126 33.160.50 MNS (IEC) 908:2000 Компакт диск. Үзүүлэлт ба хэмжээс
33.160.60 Малтимедиа ба теле хурлын тоног төхөөрөмж 
Стандартын нэгж байхгүй  
33.160.99 Дуу, дүрс ба дуут дүрсэд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж 
127 33.160.99 MNS 6473:2014 IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил
33.170 Телевиз ба радиогийн нэвтрүүлэг 
128 33.170 MNS 4910:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Телевизийн дамжуулах станц. Техникийн шаардлага
129 33.170 MNS 5208:2002 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлэгийн систем. Техникийн шаардлага
130 33.170 MNS 5397:2004 Олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн техникийн шаардлага
131 33.170 MNS 5473:2005 Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга
132 33.170 MNS 5475:2005 Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF ) газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/ шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ
133 33.170 MNS 5476:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээ
134 33.17 MNS 5591-1:2006 Радиогийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
135 33.170 MNS 5591-2:2016 Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
136 33.170 MNS 5592-1:2006 Телевизийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
137 33.170 MNS 5592-2:2016 Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
138 33.170 MNS 5595:2006 Дүрс шахах MPEG-2 арга. Үндсэн шаардлага
139 33.170 MNS 5761:2007 Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага
140 33.170 MNS 5762:2007 Цамхагт суурилуулсан антен фидерийн байгууламж. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага.
141 33.170 MNS 5844:2008 Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага
142 33.170 MNS 5883:2008 Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага
143 33.170 MNS 5884:2016 Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага
144 33.170 MNS 6304:2012 Телевизийн тоон архивын стандарт
145 33.170 MNS 6400:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
146 33.170 MNS 6402:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
147 33.170 MNS 6404:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
148 33.170 MNS 6472:2014 Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал 
149 33.170 MNS 6496:2015 Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага
150 33.170 MNS 6587:2016 Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага
151 33.170 MNS 6590:2016 Радио холбооны антенн, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага
152 33.170 MNS 6607:2016 Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага
33.180 Шилэн кабель   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.180.10 Шилэн кабель ба кабель   
153 33.180.10 MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага
154 33.180.10 MNS 5278:2012 Шилэн кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий шаардлага
155 33.180.10 MNS 5317:2011 Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага
156 33.180.10 MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага
157 33.180.10 MNS 5276:2003 Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
158 33.180.10 MNS 5277:2003 Кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий шаардлага
159 33.180.10 MNS 5279:2013 Телефоны хуваарилах шүүгээ, 100 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
160 33.180.10 MNS 5280:2003 Салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
161 33.180.10 MNS 5281:2003 Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
162 33.180.10 MNS 6544:2015 Шилэн кабелийг шалгах аргачлал
163 33.180.10
93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага
33.180.30 Оптик өсгөгч   
Стандартын нэгж байхгүй  
33.180.99 Шилэн кабельд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж 
Стандартын нэгж байхгүй  
33.200 Алсын хяналт. Алсын хэмжилт 
164 33.200 MNS 5362:2004 Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ
35. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЛБАН ТАСАЛГААНЫ МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
35.020 Мэдээллийн технологийн нийтлэг асуудал 
165 35.020 MNS 5736:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг
166 35.020 MNS 5737:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар.Мэдээллийн технологийн суурь инженер
167 35.020 MNS 5881:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага
168 35.020 MNS 5882:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага
169 35.020 MNS 6355:2012 Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар
170 35.020 MNS ISO/IEC 2382-1:1999 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 1-р хэсэг. Үндсэн нэр томьёо
171 35.020 MNS ISO/IEC 2382-3:1999 Мэдээлэл боловсруулах систем. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Тоног төхөөрөмжийн технологи.
172 35.020 MNS ISO/IEC 2382-4:1998 Мэдээллийн технологи - Толь бичиг өгөгдлийн дүрслэл. 4-р хэсэг Өгөгдлийн дүрслэл.
173 35.020 MNS ISO/IEC 2382-5:2000 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 5-р хэсэг Өгөгдлийг дүрслэл
174 35.020 MNS ISO/IEC 2382-6:2000 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 6-р хэсэг. Өгөгдлийг бэлтгэх, боловсруулах.
175 35.020 MNS ISO/IEC 2382-7:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 7-р хэсэг. Компьютерийн програмчлал
176 35.020 MNS ISO/IEC 2382-8:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 8-р хэсэг. Аюулгүй байдал
177 35.020 MNS ISO/IEC 2382-16:1998 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. Мэдээллийн онол.
178 35.020 MNS ISO/IEC 20000-1:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 1-р хэсэг: Шаардлага
179 35.020 MNS ISO/IEC 20000-2:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм
180 35.020 MNS 6463:2014 Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн монгол нэр томьёо
181 35.020 MNS 6465:2014 Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар
182 35.020 MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
183 35.020 MNS 6606:2016 Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур
184 35.020
35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
35.040 Багц тэмдэг ба мэдээллийн кодчилол 
185 35.040 MNS 4329:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. DOS-ын орчны кирилл үсгийн код
186 35.040 MNS 4330:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
187 35.040 MNS 4331:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны макинтошийн кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
188 35.040 MNS 4332:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Товчлуур дээрх кирилл үсэг, тэмдэгтийн байршил.
189 35.040 MNS 4333:1996 Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн тогтолцоо. Монгол бичгийн цагаан толгой. Дармал үсэг
190 35.040 MNS 4932:2000 Монголжин бичгийн кодыг хэрэглэх дүрэм
191 35.040 MNS 5552:2005 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Кирилл ба монгол бичгийн нэгдсэн код
192 35.040 MNS 5969:2009 Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
193 35.040 MNS 6197:2011 Мэдээллийн аюулгүй байдал- Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж
194 35.040 MNS 6242-1:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал -1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага
195 35.040 MNS 6242-2:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
196 35.040 MNS 6068:2010 Компьютерийн аюулгүй байдал - Криптографийн технологи -Тоон гарын үсэг, түүнд тавих шаардлага
197 35.040 MNS ISO/IEC TR 9789:2012 Өгөгдөл солилцохын тулд өгөгдлийн бүрдэл хэсгүүдийг зохион байгуулах, илэрхийлэх удирдамж. Кодлох арга бa зарчим
198 35.040 MNS ISO/IEC 13335-1:2009 Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн ба холбооны технологийн аюулгүй байдлын удирдлага - 1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
199 35.040 MNS ISO 15394:2006 Баглаа боодол - Ачих, тээвэрлэх болон хүлээн авах шошгонд зориулсан зураасан код болон хоёр хэмжээст тэмдэг
200 35.040 MNS ISO/IEC 15418:2006 Мэдээллийн технологи. EAN/UCC хэрэглээ танигч болон Fact өгөгдөл танигч ба тэдгээрийн мөрдөлт
201 35.040 MNS ISO/IEC 18028-4:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах
202 35.040 MNS ISO/IEC 18043:2013 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга - Халдалтыг илрүүлэх системийг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах
203 35.040 MNS ISO/IEC 27001:2009 Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо- Шаардлага
204 35.040 MNS ISO/IEC 27002:2007 Мэдээллийн аюулгүй байдал-Аюулгүй байдлын аргачлал-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм
205 35.040 MNS ISO/IEC 27035:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага
206 35.040 MNS ISO/IEC 27006:2014 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага
35.060 Мэдээллийн технологид хэрэглэдэг хэл 
207 35.060 MNS ISO/IEC 2382-15:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 15-р хэсэг. Програмчлалын хэл
35.080 Программ хангамж   
208 35.080 MNS 6243:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - SQuaRE-ийн удирдамж
209 35.080 MNS 6244:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Төлөвлөлт болон удирдлага
210 35.080 MNS 6245:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Програм хангамжийн болон түүний ашиглалтын чанарын загвар
211 35.080 MNS 6246:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон удирдамж
212 35.080 MNS 6247:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын Хэмжүүрийн Элемент
213 35.080 MNS 6248:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын шаардлага
214 35.080 MNS ISO/IEC 2382-20:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 20-р хэсэг. Систем хөгжүүлэлт
215 35.080 MNS ISO/IEC 24773:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамж боловсруулагч мэргэжилтнүүдийг гэрчилгээжүүлэх - Харьцуулалтын хүрээ
216 35.080 MNS ISO 90003:2007 Программ хангамжийн инженерчлэл - ISO 9001:2001 стандартыг компьютерийн программ хангамжид хэрэгжүүлэх арга зүйн заавар
217 35.080 MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-1-р хэсэг: Горимын тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
218 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм
219 35.080 MNS ISO/IEC 29110-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл
220 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар
221 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
35.100 Харилцан холбогдолтын нээлттэй систем 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.100.01 Харилцан холбогдолтын нээлттэй системийн нийтлэг асуудал 
222 33.100.01 MNS ISO/IEC 7498-3:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Суурь загвар: Нэршил ба хаяглал
223 35.100.10 MNS ISO/IEC 18092:2015 Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын телехолбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол
35.100.05 Хэрэглээг олон үе давхаргаар тодорхойлох 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.100.10 Физик үе давхарга   
224 35.100.10 MNS ISO/IEC 10022:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Физик үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.20 Шугамын үе давхарга   
225 35.100.20 MNS ISO/IEC 8886:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Дата линк үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.30 Сүлжээний үе давхарга   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.100.40 Тээврийн үе давхарга   
226 35.100.40 MNS ISO/IEC 8072:2010 Мэдээллийнтехнологи- Нээлттэй системийн харилцан холболт - Дамжууллын үйлчилгээний тодорхойлолт
227 35.100.40 MNS ISO/IEC 8348:2010 Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системийн харилцан холболт - Сүлжээний үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.50 Ээлжийн үе давхарга   
228 35.100.40 MNS ISO/IEC 8326:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Сеанс үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.60 Танилцуулах үе давхарга   
229 35.100.60 MNS ISO/IEC 8822:2014 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.70 Хэрэглээний үе давхарга   
230 35.100.70 MNS ISO/IEC 9545:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт-Хэрэглээний түвшний үйлчилгээний бүтэц
35.110 Сүлжээ    
231 35.110 MNS 5398:2004 Өгөгдлийн утасгүй дотоод сүлжээний техникийн шаардлага
35.140 Компьютер график   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.160 Микропроцессорын систем   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.180 Мэдээллийн технологийн төгсгөлийн ба гадна тоног төхөөрөмж 
232 35.180 MNS 5536:2005 Мэдээллийн сүлжээний зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үндсэн шаардлага
35.200 Интерфейс ба харилцан холболтын тоног төхөөрөмж 
233 35.200 MNS 5535:2005 Хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5е ангиллын кабелийн техникийн үндсэн шаардлага
35.220 Өгөгдөл хадгалах хэрэгсэл   
35.220.01 Өгөгдөл хадгалах хэрэгслийн нийтлэг асуудал 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.10 Цаасан карт ба тууз   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.20 Өгөгдөл хадгалах соронзон хэрэгслийн нийтлэг асуудал 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.21 Соронзон дискэт   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.22 Соронзон тууз   
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.30 Өгөгдөл хадгалах оптик хэрэгсэл 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.220.99 Өгөгдөл хадгалах бусад хэрэгсэл 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.240 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 
35.240.01 Мэдээллийн технологийн хэрэглээний нийтлэг асуудал 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.240.10 Компьютер ашигласан дизайн 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.240.15 Таних карт, холбогдох хэрэгсэл 
234 35.240.15 MNS ISO 4909:2003 Банкны карт. Соронзон тууз. 3 дугаар замын өгөгдлийн агуулга
235 35.240.15 MNS ISO/IEC 7810:2004 Таних /ID/ карт - Физик шинж чанар
236 35.240.15 MNS ISO/IEC 7811-1:2004 Таних /ID/ карт - Бичилт хийх аргачлал
237 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-2:2005 Таних карт-бичлэг хийх арга. 2-р хэсэг: Соронзон тууз-зөөлөн соронзот
238 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-6:2005 Таних карт-Бичлэг хийх арга. 6-р хэсэг: Соронзон тууз-Хатуу соронзот
239 35.240.15 MNS ISO/IEC 7812-1:2004 Таних /ID/ карт - Карт гаргагчийг таних. 1-р хэсэг: Дугаарлах систем
240 35.240.15 MNS ISO /ISO 7812-2:2005 Таних карт-карт гаргагчийг таних. 2-р хэсэг: Өргөдөл гаргах болонг бүртгэх үйл ажиллагаа
241 35.240.15 MNS ISO/IEC 7813:2004 Таних /ID/ карт - Санхүүгийн гүйлгээний карт
242 35.240.15 MNS ISO 8583-1:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээс солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 1-р хэсэг:: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утга
243 35.240.15 MNS ISO 8583-2:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 2-р хэсэг:: Байгууллагын таних дугаар(БТД) авах хүсэлт ба бүртгэх журам
244 35.240.15 MNS ISO 8583-3:2005 Санхүүгийн үйлчилгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 3-р хэсэг:: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утгын үйлчилгээний журам
35.240.20 Албан ажилд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
245 35.240.20 MNS 6285:2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага
246 35.240.30 MNS ISO/IEC 2382-17:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 17-р хэсэг. Өгөгдлийн сан
247 35.240.30 MNS ISO 17933:2008 ЦББС - Цахим баримт бичгийн солилцоо
35.240.40 Банкинд мэдээллийн технологийг хэрэглэх 
248 35.240.40 MNS ISO 7982-1:2000 Банк хоорондын телесүлжээ - Мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлгийн мэдээ
249 35.240.40 MNS ISO 9362:2000 Банк - Банкны телесүлжээгээр дамжиж буй мэдээлэл - Банкны нотлох код
250 35.240.40 MNS ISO 9564-1:2003 Банкны үйл ажиллагаа. Хувь хүнийг нотлох дугаар (ХХНД)-ын удирдлага, аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: ХХНД-ыг хамгаалах зарчим, арга
251 35.240.40 MNS ISO 9807:2003 Банкны болон холбогдох санхүүгийн үйлчилгээ. Солилцож байгаа мэдээлэл баталгаажуулалтын шаардлага
35.240.50 Үйлдвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх 
252 35.240.50 MNS ISO/IEC 2382-24:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 24-р хэсэг. Компьютерийн удирдлагатай үйлдвэрлэл
35.240.60 Худалдаа ба тээвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.240.70 Шинжлэх ухаанд мэдээллийн технологийг хэрэглэх 
253 35.240.70 MNS 5774:2007 Газарзүйн мэдээлэл-Мета өгөгдөл
254 35.240.71 MNS ISO/TS 19104:2012 Газарзүйн мэдээлэл-Нэр томъёо
35.240.80 Эмнэлгийн тусламжийн технологид мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй  
35.240.99 Бусад салбарт мэдээллийн технологийг хэрэглэх 
Стандартын нэгж байхгүй  
35.260 Албан ажлын техник, хэрэгсэл 
255 35.020
35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
93 Автозамын байгууламж  
93.080.20 Автозамын байгууламжийн материал
256 33.180.10
93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага
       
Харилцаа холбооны салбарын стандартчиллын бусад баримт бичгүүдийн жагсаалт
Он Нэр  
1 2015 Харилцаа холбооны байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын технологийн нормууд
2 2015 Шуудангийн ялган боловсруулалт болон хүргэлтэнд ашиглах хаягийн стандарт
3 2017 30МГц-ээс 3000МГц-ийн цараанд ажиллах цэгээс-бүсэд дамжуулалтай газрын радио системийн хамрах хүрээ, оронгийн хүчлэг тооцоолох аргачлал
4 2017 Телевизийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/11/15
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны хөгжил, шуудангийн зохицуулалт 2017” зөвлөгөөн
“Харилцаа холбооны хөгжил, шуудангийн зохицуулалт 2017” зөвлөгөөнийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Гадаад харилцааны яамны Зөвшилцөл танхимд нийт 95 төлөөлөгчтэйгөөр хөтөлбөрийн дагуу зохион байгууллаа.
11.23
Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт
Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт
11.22
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-10 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-10 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
11.22
Өнөөдөр дэлхийн телевиз өдөр тохиож байна
Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийг Дэлхийн телевизийн өдөр болгон тэмдэглэж, энэ өдрийг тохиолдуулан улс орнуудын төрийн болон төрийн бус байгууллага, боловсролын байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн гол хэрэгсэл болсон телевизийн нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр, ардчиллын суурь зарчмыг хангах, улс үндэстний соёлын олон талт, ялгаатай онцлог байдлыг дэмжин, хамгаалахад гүйцэтгэж байгаа үүрэг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг сурталчлан таниулах чиглэлээр төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг.
11.21
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖИЛ: ШУУДАНГИЙН САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ- 2017”
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос шуудангийн салбарын өнөөгийн бодлого, зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр 2004 оноос эхлэн жил бүр хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн, форумыг зохион байгуулж ирсэн билээ. Энэ удаагийн зөвлөгөөнийг “Харилцаа холбооны хөгжил: Шуудангийн зохицуулалт-2017” сэдвийн дор төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид оролцоно.
11.10
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 10-р сарын 01-31-ний өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 10-р сарын 01-31-ний өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
11.03
Зөвлөхийн тендерийн урилга
Зөвлөхийн тендерийн урилга
10.31
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын эдийн засагч, мэргэжилтнүүдийн чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “ӨРТГИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ” сэдэвт сургалтыг ОУЦХБ-тай хамтран зохион байгуулж байна
Монгол улсын мэдээлэл, харилцаа харилцаа холбооны салбар нь хамгийн сайн либералчлагдсан салбар юм. Тийм ч учраас төрийн зүгээс хуулиар олгогдсоноос бусад зах зээлийн үнэ, тарифид хяналт тавиад байдаггүй. Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн үнэ тарифыг тогтоохдоо өртгөө хэрхэн тооцохоос ихээхэн хамаардаг.
10.24
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 07-р сарын 01-нээс 09-р сарын 30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 31 аж ахуйн нэгжид 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд суурин хяналт хийснээс 6 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн давтамжийн хазайлтын утга стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн, эдгээрээс 1 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн эзэлсэн зурвасын өргөн стандарт хэмжээнээс их, 25 радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчийн үйл ажиллагаа хэвийн ажиллаж байна
10.17