Өргөн нэвтрүүлгийн аналогиос тоонд шилжүүлэх шилжилтийн төлөвлөлт, хөгжлийн үе шатууд
ХХЗХ

ASO шилжилтийн төлөвлөлт

Олон улсад өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээг тоон платформ руу шилжүүлж, ашиглаж байсан аналоги системийг унтраах процессыг  “Analogue Switch-Off”   (ASO)  гэж нэрлэж байгаа болно. ASO нь тийм ч амар хялбар процесс биш ба сайн төлөвлөгөөг боловсруулан, оновчтой сайн зохион байгуулж хэрэгжүүлсний  үр дүнд амжилттай хэрэгжинэ. Үндэсний ASO процессийнтөлөвлөлтийг хийхдээ дараах  үндсэн хэсгүүдийг анхаарахыг ОУЦХБ-ын зөвлөмжид заасан байна. Үүнд:

 1. ASO төлөвлөлтийн загвар эскиз гаргах: Энэхэсэгт аналогиос тоонд шилжүүлэх процессыг хэзээ, хаанаас эхлэх, энэхүү үйл ажиллагаа бүхэлдээ хир удаан үргэлжлэхийг тодорхойлно.
 2. ASOтөлөвлөлтийг  ерөнхийд нь гаргах: ASO-ын хөгжлийн 3 үндсэн үе шатанд хийх ажлын  чиглэл, түүний цар хүрээ,  гол үр дүнг агуулна.

ASO процессыг хэзээ эхлэх вэ?

Хэдийгээр ASO процессыг эхлэх хугацааг заасан тодорхой зүйл байдаггүй ч гэсэн дараах хугацааны хязгаарлалт болон бусад хүчин зүйлүүдээс хамаарч  Засгийн газрын үйл ажиллагаа ASO-г эхлүүлж идэвхжүүлж байсан олон улсын туршлага байдаг байна.  Манай орны хувьд ч гэсэн энэхүү хүчин зүйлүүд бүрдсэн байна.

 1. Зах зээлийн өрсөлдөгч нар газрын тоон телевизийн нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр хангах үйлчилгээ, түүгээр нягтруулах сувгийн тоо, боломж, тусгай зөвшөөрөл олголтын зарчим зэрэг нь   тодорхой байхыг хүснэ. Ийм учраас Засгийн газар ASO төлөвлөлт ба Тоонтелевизийнгазрынөргөннэвтрүүлгийн(DTTB-Digital terrestrial television broadcast) үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олголтыг тусгасан Үндэсний давтамж хуваарилалтын төлөвлөгөөг  гаргах хэрэгтэй болно.
 2. DTTB платформ нь зөвхөн олон нийтийн  өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулах замаар хэсэгчлэн эхэлж болох ба зах зээлийн хэсгийнхэн аналогийг унтраахад чөлөөлөгдсөн спектрийг ашиглан явуулах үйлчилгээг сонирхоно.
 3. Хөрш орон болон олон улсад DTTB үйлчилгээг аль хэдийн эхэлсэн байж болох юм. Энэ нөхцөлд өөрийн оронд бусад орны туршлагыг нэвтрүүлэх, спектр ашиглалтын үр ашиггүй төлөвлөлтийг хийхгүй байх бүрэн  боломж бүрдэнэ.
 4. Аналоги газрын сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд хуучирч, ашиглалтын зардал эрс нэмэгдэж эхэлсэн. Олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний компани  илүү үйлчилгээ нэвтрүүлэх эсвэл дамжууллын өртгөө бууруулахыг хүснэ.

ASO процессыг хаанаас эхлэх вэ?


ASO процессыг хаанаас эхлэх вэ гэдэгт нөлөөлөх 3 үндсэн сонголт байгааг анхаарч, судлах хэрэгтэй гэж ОУЦХБ-аас гаргасан зөвлөмжид заасан байна.  Үүнд:

 1. Хүн ам ихтэй нутаг дэвсгэрээс эхлэх.

Герман, АНУ зэрэг өндөр хөгжилтэй зарим оронд хүн амын нягтаршил ихтэй, хэд хэдэн нэвтрүүлэгчүүд зэрэг ажилладаг томоохон хотуудаас ASO процессийг эхлүүлсэн байна. Энэ сонголтын үед олон нэвтрүүлэгчүүдийг зэрэг унтраах учир нүсэр том төлөвлөлт шаардлагагүй байдаг байна.  Гэсэн хэдий ч олон сая хүн ам сууршсан хотод тоон системийн телевизтэй болж амжаагүй олон зуун мянган айл өрхийг телевизийн нэвтрүүлэг үзэх боломжийг үгүй болгож, мэдээллээс таслагдахэрсдэл бий болгох аюултай.

 1. Хөдөөгийн хэсгээс эхлэх.

Ихэнх улс орнууд ялангуяа телевизийн газрын сүлжээтэй гүн хамааралтай орнуудад хүн амын нягтаршил багатай бүсийг сонгож ASO процессыг эхлэдэг байна.  Ингэж хийснээр туршилт олон удаа хийгдэж, их хүн ам ихтэй томоохон  хот сууринд эхлэхээс өмнө дадлага туршлагатай болно. Энэ аргыг Англи, Швед зэрэг улсууд хэрэгжүүлсэн юм.

 1. Туршилт хийсэн нутаг дэвсгэрээс эхлэх.

Франц, Испани, Итали зэрэг зарим оронд тоон телевизийн үйлчилгээг анх туршсан нутаг дэвсгэрээс ASO процессыг эхлүүлсэн ба үйлчилгээний хувьд маш урт хугацааны туршлага хуримтлуулсан үед эхэлнээрээ онцлогтой байна. Гэсэн ч олон улсын давтамж зохицуулалт хийхээс хамаарч хил орчмын бүс нутагт ASO процесс удааширах асуудал гарч байсан байна.  

ASO процесс хир удаан үргэлжлэх вэ?

Аналоги болон тоон хоёр систем зэрэгцэн орших үеийн ач тусыг үзэгч хүлээн зөвшөөрөхөд шаардагдах хугацаа нь шатчилсан арга замын гол асуудал юм.  Өөрөөр хэлбэл үзэгчид тоон системийн үйлчилгээг турших боломж, туршилт амжилтгүй болсон тохиолдолд аналоги систем платформ руу шилжих боломжоор хангагдаж чаддаг хугацаа шаардлагатай юм. Энэхүү хугацаа нь олон улсын туршлагаас харахад хэдхэн сараас олон жил хүртэл хязгаарт үргэлжилж байсан байна.  Гэхдээ энэ нь  газрын сүлжээний үзэгч өрхийн тоо, давтамжийн хүрэлцээ зэрэг боломжуудын хязгаараар тодорхойлогдоно. Практикт Засгийн газар зэрэгцэн орших үеийг хамгийн бага байхаар тогтоодог ба шилжилтийн шатчилсан арга замыг сонгосон үед хэдэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь энэ процесс хир удаан үргэлжлэхэд нөлөөлнө.  Тухайлбал Швед улс  ASO процессыг 5 үе шаттай хэрэгжүүлсэн ба 2005 оны 9-р сараас 2007 оны 10-р сар хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлсэн байна. Гэтэл Англи улс ASO процессыг  14 үе шаттайгаар 2008онд эхлэж, 2012 онд хэрэгжүүлж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

ASO төлөвлөлтийнхөгжлийн  үе шатууд ба  ажлын чиглэлүүд


ASO төлөвлөлт нь өөрийн хөгжлийн  үе шатуудтай байх ба тодорхой ажлын чиглэлүүдтэй байна. Ажлын цар хүрээ нь Засгийн газрын хүлээх үүрэг хариуцлагаас хамаарах ба төлөвлөлтийн ажлын чиглэлүүд нь  ASO-ийн бүтэцтэй нарийн нягт уялдаатай байна.
Манай орны хувьд бүрэн хэмжээний төлөвлөлтийн төсөлд дараах ажлын чиглэлүүд байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. .

 1. Мэдээлэл, зар сурталчилгааны тухайд

Телевиз үзэгч нарттоон системд шилжих нь зайлшгүй болох тухай ойлголтыг сайтар өгч, шилжилтийн талаарх мэдээлэл, зөвлөлгөөгөөр хангах ба худалдааныханд техникийн зөвлөлгөөг веб сайт болон холбоо тогтоох төвөөр өгч туслалцаа үзүүлснээр тоон телевиз рүү төвөггүй шилжих замыг баталгаажуулна.

 1. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч ба ханган нийлүүлэгчийн тухайд:

Хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмж нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангахуйц байх ба хэрэглэгчдэд шаардлагатай тоо хэмжээгээр, хүссэн хугацаанд хүргэх талаар анхаарч ажиллана.

 1. Сүлжээний төлөвлөлт ба шилжүүлэлт

Газрын дамжуулах сүлжээг тоонд шилжүүлэн өөрчлөх процессыг Засгийн газартай тохирсон хугацаанд багтааж хийх ажлыг төлөвлөж зохион байгуулах  ба  сүлжээний тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэгчийн хангалт, угсралтын ажлын   гүйцэтгэлийн хугацааг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгүүлж хүлээн авна. Шинээр ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн тоон тоног төхөөрөмж нь стандартын болон  ашиглалтын шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн нөхцөлд ASO процессын удирдлагад мэдэгдэж  шилжилтийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ.

 1. Хэрэглэгч ба зах зээлийн хяналт

ASO процессын явцыг хянаж,  тоон технологийг нэвтрүүлсэн нутаг дэвсгэрийн хэрэглэгчдийн шилжилтийн явц, зах зээлийн судалгааг хийж, процессыг идэвхижүүлэх ба хүлээн авах тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчдийн тээвэрлэлтийн төлөвлөлтөнд туслах, шаардлагатай нөхцөлд  мэдээлэл зар сурталчилгааны стратегийг тодорхойлно. Мөн тухайн орон нутагт шилжилтийн явцад ямар нэгэн алдаа эндэгдэл гарвал дараагийн орон нутагт давтахгүй байх ажлыг зохион байгуулна.

 1. Зохицуулалт ба тусгай зөвшөөрөл

Тоонд шилжихийн өмнө бодлого тодорхойлогч болон зохицуулагч байгууллагуудын  үйл ажиллагаа илүү идэвхитэй байх ба зохицуулагч нь  спектрийн зохицуулалт, дахин хуваарилалтыг хийж,  үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тусгай зөвшөөрлийг шинэчилнэ.

 1. Санхүүжилт ба хүлээн авагчид туслах.

ASO процесстой холбоотой санхүүжилтийг удирдан зохион байгуулах ба хэрэглэгчдэд ямар нэгэн нөхөн төлбөр олгох, зар сурталчилгааны санхүүжилтийг хариуцан ажиллана.

ASO төлөвлөлтийн үе шатууд
Ихэнх улс оронд ASO  процессыг  3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

 1. Тоон системийнүйлчилгээг нэвтрүүлэх.
 2. Зэрэгцэн орших үе ба аналогийг унтраахад бэлтгэх.
 3. Аналогийг унтраах.
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11