Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт
ХХЗХ

 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
2011
 
 
2010-2002
 
 
 
Дугаар Огноо Товч агуулга
1 Тогтоол 01 2017.01.31 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай(Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг)
2 Тогтоол 02 2017.01.31 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай(2016 оны 44 тоот тогтоол)
3 Тогтоол 03 2017.01.31 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай(2015 оны 21 тоот тогтоол)
4 Тогтоол 04 2017.01.31 БНҮҮС-д 2017 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
5 Тогтоол 05 2017.01.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
6 Тогтоол 06 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
7 Тогтоол 07 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
8 Тогтоол 08 2017.02.24 Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г шинэчлэн тогтоох тухай
9 Тогтоол 09 2017.03.31 Радио давтамжийн 2300-2400МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
10 Тогтоол 10 2017.03.31 Радио давтамжийн 2500-2690МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
11 Тогтоол 11 2017.03.31 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
12 Тогтоол 12 2017.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
13 Тогтоол 13 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрлийн ангилалд нэмэлт оруулах тухай
14 Тогтоол 14 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
15 Тогтоол 12/15 2017.04.28 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (СЕХ, ХХЗХ-ны 2016 оны 29/17 тоот хамтарсан тогтоол: “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” )
16 Тогтоол 16 2017.04.28 Журам шинэчлэн батлах тухай (Хавсралт-1: Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”, Хавсралт-2: “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”)
17 Тогтоол 17 2017.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хүчингүй болгох тухай
18 Тогтоол 18 2017.04.28 Аргачлал батлах тухай
19 Тогтоол 19 2017.05.31 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай
20 Тогтоол 20 2017.05.31 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай (“Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”)
21 Тогтоол 21 2017.05.31 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
22 Тогтоол 22 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
23 Тогтоол 23 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
24 Тогтоол 24 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
25 Тогтоол 25 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
26 Тогтоол 26 2017.06.30 Тогтоол хүчингүй болгох тухай (2012 оны 78 тоот тогтоол)
27 Тогтоол 27 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 Тогтоол 28 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
29 Тогтоол 29 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 Тогтоол 30 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
31 Тогтоол 31 2017.06.30 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
32 Тогтоол 32 2017.06.30 Радио релейнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
33 Тогтоол 33 2017.06.30 Дансны авлага хаах тухай
34 Тогтоол 34 2017.07.28 Үнэ тариф тогтоох тухай (Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний үнэ тариф)
35 Тогтоол 35 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
36 Тогтоол 36 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
37 Тогтоол 37 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
38 Тогтоол 38 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
39 Тогтоол 39 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
40 Тогтоол 40 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
41 Тогтоол 41 2017.09.28 Утасгүй холболтын технологийн (Wi-Fi)  радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
42 Тогтоол 42 2017.09.28 Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
43 Тогтоол 43 2017.09.28 Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антенны төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
44 Тогтоол 44 2017.09.28 Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжийн радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
45 Тогтоол 45 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
46 Тогтоол 46 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
47 Тогтоол 47 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
48 Тогтоол 48 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
49 Тогтоол 49 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
50 Тогтоол 50 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
51 Тогтоол 51 2017.10.27 Нөхцөл шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 43 тоот тогтоол: Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антенны төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай)
52 Тогтоол 52 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
53 Тогтоол 53 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
54 Тогтоол 54 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх
55 Тогтоол 55 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай
56 Тогтоол 56 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
57 Тогтоол 57 2017.11.30 Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г шинэчлэн тогтоож батлах тухай
58 Тогтоол 58 2017.11.30 “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоож батлах тухай

 

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/12/11
Мэдээ мэдээлэл
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Тус хорооноос 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор “Тусгай дугаар ашигласан ярианы үйлчилгээний зохицуулалт”-ын баримт бичгийг баталсан ба уг баримт бичгийн хүрээнд тусгай дугаарын үйлчилгээ, түүнтэй холбоотойгоор үүсэх харилцааг зохицуулдаг.
12.12
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
12.08
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 11-р сарын 01-30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 11-р сарын 01-30-ны өдрийн хооронд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
12.06
“Радио долгион-эрүүл мэнд, мастер төлөвлөгөө, сүлжээний оновчлол” семинар амжилттай болж өндөрлөлөө
Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо нь 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-нд Туушин зочид буудлын Сүлд танхимд “Радио долгион-Эрүүл мэнд, Радио давтамжийн мастер төлөвлөгөө, Радио сүлжээний оновчлол” сэдэвт семинар зохион байгууллаа.
12.06
Мониторингийн 2017 оны 9,10 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2017 оны 9,10 дугаар сарын тайлан
12.04
Тоон телевизийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал
Тоон телевизийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал
12.01
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН МАНЛАЙЛАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН МАНЛАЙЛАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА
11.27
Харилцаа холбооны хөгжил, шуудангийн зохицуулалт 2017” зөвлөгөөн
“Харилцаа холбооны хөгжил, шуудангийн зохицуулалт 2017” зөвлөгөөнийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Гадаад харилцааны яамны Зөвшилцөл танхимд нийт 95 төлөөлөгчтэйгөөр хөтөлбөрийн дагуу зохион байгууллаа.
11.23
Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт
Цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөллийн хэмжилт
11.22
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-10 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн телевиз сувгуудаас ирж буй дууны түвшинд хийсэн 2017 оны 1-10 дугаар сарын хэмжилт тохируулгын дүн мэдээ
11.22