Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт
ХХЗХ

 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
2011
 
 
2010-2002
 
 
 
Дугаар Огноо Товч агуулга
1 Тогтоол 01 2016.02.05 Тариф хянан батлах тухай (Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний стандарт үнэ тарифын доод хязгаар)
2 Тогтоол 02 2016.02.05 Төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай (Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ)
3 Тогтоол 03 2016.02.05 Зохицуулалтын чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай (Монгол Улсад Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэх зохицуулалтын чиглэл)
4 Тогтоол 04 2016.02.05 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
5 Тогтоол 05 2016.02.05 Тусгай зөвшөөрлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай (Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага)
6 Тогтоол 06 2016.02.05 Баримт бичиг батлах тухай (Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016-2018 оны үйл ажиллагааны стратеги)
7 Тогтоол 07 2016.03.25 Аргачлал батлах тухай (Харилцаа холбооы зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлал)
8 Тогтоол 08 2016.03.25 Тариф хянан батлах тухай (Үйлчилгээ эрхлэгчдэд суурин өргөн зурвасын интернэтийн зориулалтаар хот хоорондын сувгийг интернэт урсгалын хамт түрээслэх үйлчилгээний тарифын дээд хязгаар)
9 Тогтоол 09 2016.03.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх тухай
10 Тогтоол 10 2016.03.25 Тогтоол хүчингүй болгох тухай (2007 оны 17 тоот тогтоол)
11 Тогтоол 11 2016.04.01 Нэр төрөл, агуулгыг батлах тухай (Хавсралт-1: Баримт бичгүүдийн нэр төрөл, Хавсралт-2: Агуулга)
12 Тогтоол 12 2016.04.01 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,  хүчингүй болгох тухай (Хавсралт-1: Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан баримт бичгүүд)
13 Тогтоол 13 2016.04.01 Шинэчлэн батлах, хүчингүй болгох тухай (Хавсралт-1: Шинэчлэн баталсан баримт бичгүүд, Хавсралт-2: Хүчингүй болгосон баримт бичгүүд)
14 Тогтоол 14 2016.04.01 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг)
15 Тогтоол 15 2016.04.01 Хөлсний хэмжээг тогтоох тухай (Зохицуулах хорооны хуралдааны цагийн хөлсний хэмжээ)
16 Тогтоол 16 2016.04.01 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
17 Тогтоол 17 2016.04.22 "Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам" батлах тухай (Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 29/17 тоот хамтарсан тогтоол)
18 Тогтоол 18 2016.04.22 Журам батлах тухай(Тусгай арга хэмжээний үед радио давтамжийн зохицуулалт хийх, хяналт тавих журам)
19 Тогтоол 19 2016.04.22 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
20 Тогтоол 20 2016.04.22 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах тухай
21 Тогтоол 21 2016.05.13 Тариф хянан батлах тухай (Радио телевизийн үндэсний сүлжээ" УТҮГ-ын үйлчилгээний тарифын дээд хязгаар)
22 Тогтоол 22 2016.05.13 Тариф хянан батлах тухай (Эцсийн хэрэглэгчид санал болгох үндсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тарифын дээд хязгаар)
23 Тогтоол 23 2016.05.13 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай (АйПиТВ-IPTV зөвшөөрөл)
24 Тогтоол 24 2016.05.13 Уралдаант шалгаруулалт зарлах тухай (Улаанбаатар хотод телевиз, радиогийн олон сувгийг интернэт протокол ашиглан дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх” тусгай зөвшөөрөл олгох)
25 Тогтоол 25 2016.05.13 Журам батлах тухай (Шуудангийн харилцан холболтын журам)
26 Тогтоол 26 2016.05.13 Харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг батлах тухай
27 Тогтоол 27 2016.05.13 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх тухай
28 Тогтоол 28 2016.05.25 Өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай (Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний төвийн тусгай зөвшөөрөл)
29 Тогтоол 29 2016.05.25 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт,  нөхцөл шаардлага)
30 Тогтоол 30 2016.05.25 Зохицуулалт батлах тухай (Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт)
31 Тогтоол 31 2016.05.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
32 Тогтоол 32 2016.05.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай
33 Тогтоол 33 2016.06.13 Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээг нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
34 Тогтоол 34 2016.06.13 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Хавсралт-1: Монгол Улсын Мэдээлэл, холбооны сүлжээний зохицуулалт, Хавсралт-2: Сүлжээ байгуулах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий нөхцөл шаардлага)
35 Тогтоол 35 2016.06.13 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Интернетийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага)
36 Тогтоол 36 2016.06.13 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Монгол Улсад Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалт)
37 Тогтоол 37 2016.06.13 Төлбөрийн хэмжээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ)
38 Тогтоол 38 2016.06.13 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай
39 Тогтоол 39 2016.06.13 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай(Улаанбаатар хотод Өргөн зурвасын өндөр хурдны утасгүй интернетийн үйлчилгээ эрхлэх болон радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт)
40 Тогтоол 40 2016.07.07 Сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай
41 Тогтоол 41 2016.07.07 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (Улаанбаатар хотод интернет протокол ашиглан телевизийн олон суваг дамжуулах /АйПиТВ/ үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт)
42 Тогтоол 42 2016.07.07 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Мэдээлэл холбооны сүлжээ, дэд бүтцийг хамтран ашиглах журам)
43 Тогтоол 43 2016.07.07 Шинэчлэн батлах тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг)
44 Тогтоол 44 2016.07.07 Хэмжээ тогтоох тухай
45 Тогтоол 45 2016.07.07 Тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
46 Тогтоол 46 2016.08.25 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (“Чанарын гарын авлага”, “Баталгаажуулалтад хамруулах харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн ангилал хамрах хүрээ, мөрдөх стандарт, БТКУС”)
47 Тогтоол 47 2016.08.25 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын схем, төлбөрийн хэмжээ)
48 Тогтоол 48 2016.08.25 Сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай
49 Тогтоол 49 2016.08.25 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам)
50 Тогтоол 50 2016.08.25 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн бүртгэл, төлбөрийг цахим тооцооллоор нэхэмжлэх аргачлал)
51 Тогтоол 51 2016.08.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, хүчингүй болгох тухай
52 Тогтоол 52 2016.12.26 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/01/07
Мэдээ мэдээлэл
Мониторингийн 2016 оны 11 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2016 оны 11 дугаар сарын тайлан
01.16
Тоон өргөн нэвтрүүлгийн хамрах хүрээний хэмжилтийн тайлан
Тоон телевизийн DVB-T2 хүлээн авагч Enensys ATSC 3.0 программ хангамж, GPS-ийн хамт ашиглан хөдөлгөөнт байдлаар хэмжилт хийв
01.16
Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны LTE сүлжээний чанарын хэмжилтийн тайлан
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио давтамж зохицуулалт хяналтын газраас үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилтийг тогтмол хийх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн чанарын хэмжилт шалгалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд оргил ачааллын цагаар хийж гүйцэтгэлээ
01.16
Утасгүй өндөр хурдны интернэтийн 2.4 ГГЦ радио давтамжийн зурваст хийсэн хэмжилтийн дүн
Утасгүй өндөр хурдны интернэтийн 2400 МГц-2483.5 МГц радио давтамжийн зурваст аймгуудын төвөөр явуулын байдлаар хэмжилт шалгалт хийж радио давтамжийн ашиглалтын байдалд хяналт тавиж, хууль бус хэрэглээг илрүүлэх, арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгах зорилгоор Vistumbler.exe программ хангамж, GPS-ийн хамт ашиглав
01.16
Тендерийн урилга
Тендерийн урилга
01.16
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 12 дугаар сарын 01-28-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 12 дугаар сарын 01-28-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
01.11
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны ажилтнууд төрийн дээд шагналаар шагнууллаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны ажилтнууд төрийн дээд шагналаар шагнууллаа
01.10
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 4 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч тайлан
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2016 оны 4 дугаар улиралд хийсэн суурин хяналтын товч тайлан
01.09
2016 онд харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн тайлан
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд иргэн, ААН, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг "Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль ", “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх” журмын тавдугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн тайланг танилцуулж байна.
01.09
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
01.06