Стратеги, зорилтууд
ХХЗХ

Монгол Улсын Харицаа холбооны зохицуулах хорооны салбарын зохицуулах хорооны 2016-2018 оны үйл ажиллагааны стратегийн үндсэн зорилго нь “Монгол Улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн бодлого, стратегийн хүрээнд салбарын зохицуулалтын таатай орчинг бүрдүүлснээр мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын зохицуулалтын арга хэрэгслээр зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, мэдээллийн дэд бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах, шинэлэг, бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурлан иргэдийн эргэлт, хэрэгцээг хангасан мэдээлэл, харилцаа холбооны шинэ төрлийн хэрэглээ, үйлчилгээг нэвтрүүлэх нэвтрүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд” оршино.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь салбарын бүх харилцагчтай хамтран ажиллаж, ард иргэддээ хүртээмжтэй дэлхийн жишигт нийцсэн мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны  үйлчилгээ хүргэн, хөгжлийг дэмжих өрсөлдөөний таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд стратеги зорилтуудаа чиглүүлэх болно.

Энэхүү зохицуулалтын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хүрээнд тодорхойлж буй дараах тэргүүлэх стратегиуд нь стратегийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дунд хугацааны зорилт, арга хэмжээнүүд болон хүрэх түвшин, арга зүйг багтаасан болно. Үүнд:

 1. Зохицуулалтын тэргүүлэх стратеги-1: Салбарын зохицуулалтыг олон улсын түвшинд нийцүүлэх хэрэгжүүлснээр улс орны тогтвортой хөгжлийг дэмжих хэрэгсэл болгоно;
 2. Зохицуулалтын тэргүүлэх стратеги-2: Хөгжил дэвшилд чиглэсэн шинэ санаа, инновацид суурилсан зохицуулалтыг үе шаттай нэвтрүүлсэн үр ашигтай өрсөлдөөний орчинг бүрдүүлнэ;
 3. Зохицуулалтын тэргүүлэх стратеги-3: Улсын хязгаарлагдмал нөөцийг оновчтой төлөвлөх, хуваарилах, зохицуулах, иргэдийн эргэлт, хэрэгцээг хангахуйц шинэ технологи, үйлчилгээг нэвтрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ;
 4. Зохицуулалтын тэргүүлэх стратеги-4: Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангахад нь туслалцаа үзүүлнэ;
 5. Зохицуулалтын тэргүүлэх стратеги-5: Мэдээлэлжсэн нийгмийн мэдээллийн дэд бүтэц, цахим нэгдсэн санг бий болгох, цахим үйлчилгээ ба хэрэглээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.

Тус хорооны үйл ажиллагааны стратегийн эрхэм зорилго, зорилт болон арга хэмжээг байгууллагын үнэт зүйлс дээр үндэслэн дараах үйл ажиллагааны гол зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 • Зохицуулалтын хууль эрх зүй, бодлогын орчинг бүрдүүлэх

Монгол Улсын Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангий тухай хууль, Цахим гарын үсгийн хуульд тус тус нэмэлт өөрчлөлт оруулах; Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын зохицуулалтын эрх зүйн баримт бичгийг холбогдох олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, үндсэн дүрэмийг Монгол улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенцитэй уялдуулан шинэчлэх; Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн талаар төрөөс баримтлх бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэх.

 • Харилцан холболт

Засгийн газрын бодлогын хүрээнд шинэ техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлэх зохицуулалтын дүрэм, журам, чиглэл боловсруулах; Харилцаа холбооны сүлжээний харилцан холболтын тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл, шаардлагыг шинэчлэх; Сүлжээ хоорондын техникийн харилцан холболт дээр ерөнхий хяналт тавих.

 • Тусгай зөвшөөрөл

Байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн бүх төрийн үйлчилгээний процесст инженерчлэл, дахин-инженерчлэл хийж, төлбөр тооцооны програмыг сайжруулаж үйлчилгээг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх.

 • Стандарчлал, баталгаажуулалт

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудангийн салбарын стандартуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шаардлагатай шинэчлэлийг хийх; Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх дүрэм, журам болон үнэ тарифыг боловсронгуй болгоно.

 • Шинэ санаа, инновацийн тогтолцоог дэмжих

Салбарын бизнесийн орчин ба хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, зан байдалд гарч байгаа огцом өөрчлөлтийг таамаглах, даван туулах зохицуулалтын арга хэмжээг боловсруулна.

 • Үнэ тарифын зохицуулалт

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудангийн зах зээл дэх өрсөлдөөний байдал, хандлагад судалгаа шинжилгээ хийж, зохицуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 • Радио давтамжийн дахин төлөвлөлт, хувиарлалт, зохицуулалт ба хяналт

Радио давтамж, радио давтамжийн зурвасыг үр дүнтэй ашиглах технологи бүхий утасгүй холбооны системүүдийг сулдан нэвтрүүлэх ба радио давтамжийн шинэчилсэн төлөвлөлт, хувиарлалтыг өргөн зурвасын холбоо, утасгүй сүлжээний шинэ технологуудтай уялдуулан шинэчилнэ.

 • Дугаарлалт

Дугаарлалтын нөөцийг үр ашигтай ашиглах, төлбөр тооцоо болон үнэ тарифын шинэчлэлийг хийж зохицуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 • Хяналт, Мониторинг

Радио давтамж, дугаарлалтын мэдээллийн нэгдсэн санд бүрдүүлж, хяналт шалгалтыг тогтмолжуулна.

 

 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хуулийн хүрээнд хамгаалах, мэдээллийн нууцлалтыг хангах мөн цахим орчинд хэрэглэгчдийн болон хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах зохицуулалтыг боловсруулах.

 • Гомдол маргаан шийдвэрлэх

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хөндсөн маргаантай асуудлыг судлан тухай бүр шийдвэрлэнэ.

 • Мэдээлэл, холбооны дэд бүтэц

Өргөн зурвасын үйлчилгээ болох түгээх сүлжээ, гурвалсан үйлчилгээ, дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх замаар бусад салбарын цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд зохицуулалтын арга хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлнэ.

 • Мэдээлэл технологи ба цахим хэрэглээ, үйлчилгээ

Үндэсний өгөгдөл мэдээллийн төв, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны хүрээнд төрийн цахим үйлчилгээ, сүлжээний аюулгүй байдал, хэрэглээний зохицуулалтын дүрэм, журмыг боловсруулна.

 • Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг

Дараа үеийн хөдөлгөөнт систем нэвтрүүлэх, шаардлагатай радио давтамжийн зурвасыг чөлөөлөх, дахин хувиарлалт хийх замаар дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны систем ба тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээнд шилжүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016-2018 оны үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр дараахь арга хэмжээг эхний үе шатанд авна. Үүнд:

 • Хорооны одоогийн бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд хэлтсүүдийн хариуцсан ажил, эрх үүргийн давхардал, ажлын заагийг тодорхой болгох, иргэдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний үйл ажиллагааны процессыг загварчлан шинэчилж боловсронгуй болгоно. Үйл ажиллагааны бүх шатны процесс үйл ажиллааг дахин инженерчлэлийн дагуу хэлбэрт үе шаттайгаар цахим-ХХЗХ төслийг хэрэгжүүлнэ.
 • Төлбөр, тооцооны програм хангамжийг өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч хандаж мэдээллээ авах боломжтой.
 • Хүний нөөцийн менежментийн програм хангамжийг нэвтрүүлж, үйл ажиллагаандаа бүрдүүлнэ.
 • Байгууллагын үйл ажиллагаандаа баримтлах ёс зүйн дүрэм болон бусад баримт бичгийг шинээр боловсруулан /Code of practice, code of conduct/ мөрдүүлнэ.
 • ХХЗХ-ны тогтоол шийдвэр, зохицуулалтын бодлого боловсруулах, төлөвлөлт, зохицуулалтын үйлчилгээний хэрэгжилтэнд тогтмол дотоод хяналт, шинжилгээ мониторинг хийж, үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч ажиллана.
 • Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, ажлын арга барилыг сайжруулах, ажилтнуудыг тогтмол хугацаанд аттестатчлах, цалин урамшууллын тогтолцоог ажлын ачаалал, цаг ашиглалт, идэвх зүтгэл, шинэ санаачилга, үр дүнд тулгуурлан шинэчлэх, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх зэрэг чиглэлээр байгууллагын дотоод журам, холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэнэ.
 • Байгууллагын дотоод хяналт, төлөвлөгөөт ажил, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны явц, хэрэгжилтийн үр дүн, биелэлт, Хорооны шийдвэр болон Даргын тушаалын хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт, шинжилгээ мониторинг хийх замаар үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллана.
 • Байгууллагын үйл ажиллагаа, Хорооны болон Даргын тогтоол шийдвэр, тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилт, түүний үр дүнгийн далаар олон нийтэд ухуулан таниулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллана.

Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн хүрээнд байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2016/09/20
Мэдээ мэдээлэл
Мэндчилгээ
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын үйлчилгээ эрхлэгчид, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчид болон энэхүү салбарын хөгжлийн түүхийг бүтээлцэж ирсэн үе үеийн ажилтнууд, шууданчид, холбоочид та бүхэндээ XVII жарны "Алтан унжлагат" хэмээх ГАЛ ТАХИА жилийн мэндийг дэвшүүлье.
02.25
Орон нутгийн төлөөлөгч (Гэрээт ажилтан) шалгаруулж авна /Дархан-Уул аймаг, Орхон аймаг/
Орон нутгийн төлөөлөгч (Гэрээт ажилтан) шалгаруулж авна /Дархан-Уул аймаг, Орхон аймаг/
02.23
Улаанбаатар хотын хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2017 оны 02 дугаар сарын 01-22-ны өдрүүдэд хийсэн суурин хяналтын товч мэдээ
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс радио давтамжийн суурин хяналтыг тогтмол хийж байна. Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы ФМ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 32 ФМ аж ахуйн нэгжид 2017 оны 02 дугаар сарын 01-22-ны өдрүүдэд суурин хяналт хийснээс 8 ФМ радио давтамжийн хазайлттай, 1 ФМ радио эзэлсэн зурвасын өргөн стандарт хэмжээнээс их, 24 ФМ радио хэвийн ажиллаж байна.
02.22
“Мэдээллийн технологийн аудитын тогтолцоо, эрх зүйн орчинг бий болгох нь" семинар зохион байгуулагдана
Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбоо /MOСA/, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар болон Харилцаа холбооны зохицуулах хороо хамтран Монгол Улсад мэдээллийн технологийн аудитын тогтолцоог бий болгох зорилгоор 2017 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Мэдээллийн технологийн үндэсний паркт “Мэдээллийн технологийн аудитын тогтолцоо, эрх зүйн орчинг бий болгох нь” семинарыг зохион байгуулах гэж байна.
02.22
Дэлхийн радиогийн өдрийг тохиолдуулан “Радио бол таны дуу хоолой” сэдэвт семинар зохион байгуулав.
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Дэлхийн радиогийн өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан “Радио бол таны дуу хоолой” сэдэвт семинарыг 2017 оны 2-р сарын 13-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
02.17
Шуудангаар үйлчилгээ эрхлэгчдийн гэрээний үүргийн биелэлтийн дүгнэлт
Шуудангаар үйлчилгээ эрхлэгчдийн гэрээний үүргийн биелэлтийн дүгнэлт
02.17
“Шуудангийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, мэдээллийн шинэчлэл хийх” зөвлөх үйлчилгээний зарлал
“Шуудангийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг сайжруулах, мэдээллийн шинэчлэл хийх” зөвлөх үйлчилгээний зарлал
02.17
Сүхбаатар аймаг, Дорноговь аймгийн Сайншанд хот, Сайхандулаан сум, Замын-үүд боомтод хийсэн хэмжилт шалгалтын ажлын нэгдсэн тайлан
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23 өдрийн А/16 тоот тушаалын дагуу Дорноговь аймгийн Сайншанд хот, Сайхандулаан сум, Замын-үүд боомт болон Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн радио давтамжийн харилцан нөлөөллийн эх үүсвэрийг илрүүлэн тогтоох, хилийн бүсийн радио давтамжийн ашиглалтын байдалд хэмжилт хийх, холбогдох арга хэмжээг авах илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд оршино
02.14
Happywebs.mn Сайтад бүртгүүлэх заавар
Happywebs.mn Сайтад бүртгүүлэх заавар
02.14
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
02.09